Моделі комунікативної політики держави та інструментальне забезпечення взаємодії органів державної влади та громадськості

Автори: 
Є. Романенко

Здійснено концептуальний аналіз моделей комунікативної політики, що дало змогу ідентифікувати її інструментальну роль у забезпеченні ефективної взаємодії органів державної влади та громадськості і на основі цього вдалося згрупувати основні дослідницькі підходи до систематизації моделей комунікативної політики, вказати на їх переваги та недоліки, ідентифікувати комунікативні помилки, до яких призводить їх запровадження за певних умов. Розроблено алгоритм організації контролю за інформаційними потоками у сфері комунікативної взаємодії органів державної влади та громадськості. Охарактеризовано діяльність інституційних структур при органах державної, влади, на які має покладатись реалізація відповідних моделей.

 1. Воробьёв Ю. Л. Коммуникативное взаимодействие гражданского общества и структур публичной власти как управленческий [Текст] : монография / Ю. Л. Воробьёв. — М. : [б. и.], 2008. — 370 с.
 2. Ильин М. В. Освоение свобод и гражданств в космополитическом предназначении / М. В. Ильин // В поисках гражданского общества [Текст] / НовГУ имени Ярослава Мудрого. — Великий Новгород : [б. и.], 2008. — С. 39–42.
 3. Сунгуров А. Ю. Модели взаимодействия органов государственной власти и структур гражданского общества: российский опыт / А. Ю. Сунгуров // RELGA [Электронный ресурс]. — 2008. — № 9 (172). — Режим доступа : http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=2204&l... main&level2=articles.
 4. Почему НКО и власти нужны друг другу. Модели взаимодействия в регионах Северо-запада / [Яргомская Н., Белокурова Е., Ноженко М. и др.] // Публичная политика: вопросы мягкой безопасности в Балтийском регионе [Текст] / под ред. М. Б. Горного. — СПб. : Норма, 2004. — С. 52–147.
 5. Ледяев В. Г. Государство VS гражданское общество: скрытые практики власти и сопротивления / В. Г. Ледяев // В поисках гражданского общества [Текст] / НовГУ имени Ярослава Мудрого. — Великий Новгород : [б. и.], 2008. — С. 199— 259.
 6. 6. Там же. — С. 199–259.
 7. Егорова-Гантман Е. В. Политическая реклама [Текст] / Е. В. Егорова- Гантман. — М. : Николо-Медиа, 2002. — 240 с.
 8. Медведева Е. В. Рекламная коммуникация [Текст] / Е. В. Медведева. — М. : Едиториал УРСС, 2004. — 280 с.
 9. Репьев А. П. Мудрый рекламодатель [Текст] / А. П. Репьев. — СПб. : ИД «ВЕСЬ», 2013. — 320 с.
 10. Степанов В. Н. Провокативный дискурс социально-политической коммуникации [Текст] / В. Н. Степанов. — СПб. : [б. и.], 2003. — 263 с.
 11. Шейгал Е. И. Семиотика политического дискурса [Текст] / Е. И. Шейгал. — М. : ИТДГК «Гнозис», 2012. — 326 с.
 12. Там же. — 326 с.