Теоретичні засади організаційного і правового механізмів публічного управління в Україні

Authors: 

Н. Павлюк

Проаналізовано теоретичні засади дослідження організаційного і правового механізмів публічного управління в Україні. Показано важливість належного теоретичного опрацювання їх сутності, складових, взаємозв’язків та взаємозумовленостей. Досліджено два підходи до тлумачення поняття «механізми управління», які можна окреслити як структурно-організаційний і структурно-функціональний. Виявлено, що еволюція сутності механізмів публічного управління, зокрема організаційного і правового, була зумовлена розвитком демократії та громадянського суспільства, а проміжним етапом переходу від державного до публічного управління стало публічне адміністрування як різновид управлінської діяльності інституцій публічної влади. Показано, що при розробці нових теоретичних засад організаційного і правового механізмів публічного управління в Україні необхідно враховувати елемент публічності настільки, наскільки він реально присутній на конкретному етапі формування нової управлінської системи та інтегрований у режимі її функціонування.

 1. Древаль Ю. Д. Механізми державного управління як наукова проблема / Ю. Д. Древаль // Державне будівництво [Електронний ресурс]. — 2009. — № 9. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2009_2_4.
 2. Державне управління в Україні [Текст] : навч. посіб. / за заг. ред. В. Б. Авер’янова. — К. : Юрінком Інтер, 1998. — 432 с.
 3. Рудніцька Р. М. Механізми державного управління: сутність і зміст [Текст] / Р. М. Рудніцька, О. Г. Сидорчук, О. М. Стельмах ; за наук. ред. д. е. н. проф. Лесечка М. Д., к. е. н., доц. Чемериса А. О. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2005. — 28 с.
 4. Федорчак О. В. Класифікація механізмів державного управління / О. В. Федорчак // Демократичне врядування [Електронний ресурс]. — 2008. — № 1. — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeVr/2008-01/O_Fedorchak.pdf.
 5. Ліпенцев А. В. Основні напрямки формування механізмів надання управлінських послуг органами влади / А. В. Ліпенцев, О. В. Поляк // Теоретичні та прикладні питання державотворення [Електронний ресурс]. — 2008. — № 2. — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/tppd/2008-2/08lavpov.htm/08lavpov.htm.
 6. Оболенський О. Ю. Державна служба [Текст] : підручник / О. Ю. Оболенський. — К. : КНЕУ, 2006. — 472 с.
 7. Кравченко О. М. Теоретичні підходи до визначення поняття «механізм державного управління» [Електронний ресурс] / О. М. Кравченко. — Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=56.
 8. Державне управління в Україні: наукові, правові, кадрові та організаційні засади [Текст] : навч. посіб. / за заг. ред. Нижник Н. Р., Олуйка В. М. — Львів : Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2002. — 352 с.
 9. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления [Текст] / Г. В. Атаманчук. — М. : Юридическая литература, 1997. — 400 с.
 10. Нижник Н. Р. Системний підхід в організації державного управління [Текст] : навч. посіб. / Нижник Н. Р., Машков О. А. ; за заг. ред. Н. Р. Нижник. — К. : УАДУ, 1998. — 160 с.
 11. Державне управління [Текст] : словн.-довід. / за заг. ред. В. М. Князєва, В. Д. Бакуменка. — К. : Вид-во УАДУ, 2002. — 228 с.
 12. Малиновський В. Я. Словник термінів і понять з державного управління [Текст] / В. Я. Малиновський. — вид. 2-ге, доп. і випр. — К. : Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2005. — 254 с.
 13. Юзьков Л. П. Государственное управление в политической системе развитого социализма [Текст] / Л. П. Юзьков. — К. : Вища школа, 1983. — 155 с.
 14. Основы социального управления [Текст] : учеб. пособ. / А. Г. Гладышев, В. Н. Иванов, В. И. Патрушев [и др.] ; под ред. В. Н. Иванова. — М. : Высшая школа, 2001. — 271 с.
 15. Приходченко Л. Сутність понять механізмів держави, державного управління та державного регулювання / Людмила Приходченко // Актуальні проблеми державного управління [Текст] : зб. наук. пр. — Вип. 3 (35). — Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2008. — С. 269–274.
 16. Цвєтков В. В. Демократія і державне управління: теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / В. В. Цвєтков. — К. : ТОВ «Вид-во «Юрид. Думка», 2007. — 336 с.
 17. Зарубіжний досвід публічного адміністрування [Текст] : метод. реком. / за заг. ред. Н. М. Мельтюхової. — К. : НАДУ, 2010. — 28 с.
 18. Енциклопедія державного управління [Текст] : у 8 т. Т. 1 : Теорія державного управління / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-редкол. : Ю. В Ковбасюк (голова) [та ін.]. — К. : НАДУ, 2011. — 747 с.
 19. Мартиненко В. М. Демократичне врядування: проблеми теорії та практики / В. М. Мартиненко // Публічне управління: теорія та практика [Текст] : зб. наук. пр. — № 1. — Х. : Вид-во «ДокНаукДержУпр», 2010. — С. 16–22.
 20. Колесникова К. Співвідношення державного управління та публічного адміністрування у процесі суспільної трансформації / К. Колесникова // Публічне управління: теорія і практика [Текст]. — 2013. — Вип. 3. — С. 41–45.
 21. Keeling D. Management in Government [Text] / D. Keeling. — London : Allen & Unwin, 1972. —216 р.
 22. Pollitt C. Public Management Reform: A Comparative Analysis [Text] / C. Pollitt, G. Bouckaert. — Oxford : University Press, 2004. — 240 p.
 23. UNPAGlossary — United Nations Public Administration Network [Electronic resource]. — Access mode : http://www.unpan.org/Directories/UNPAGlossary/tabid/928/Default.aspx.
 24. Bouckaert G. Modernizing the Rechtsstaat: Paradoxes of the Management Agenda [Text] / G. Bouckaert. — Berlin : Duncker & Humblot, 2002. —P. 55.
 25. Базарна О. В. Поняття, суть, природа публічного управління та державного управління [Електронний ресурс] / О. В. Базарна. — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vsunu/2012_1_2/Bazarna.pdf.
 26. Паутова Т. О. Сутність публічного управління на місцевому рівні в Україні / Т. О. Паутова, А. І. Неділько // Теорія та практика державного управління [Текст]. — 2013. — Вип. 4 (43). — С. 54–60.
 27. Коротич О. Механізми державного управління: проблеми теорії та практичної побудови / Олена Коротич // Вісник НАДУ [Текст]. — 2006. — № 3. — С. 79–84.
 28. Приходченко Л. Структура механізму державного управління: взаємозв’язок компонентів та фактори впливу на ефективність / Людмила Приходченко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України [Текст]. — 2009. — Вип. 2. — С. 105–112.
 29. Державне управління: Європейські стандарти, досвід та адміністративне право [Текст] / [В. Б. Авер’янов, В. А. Дерець, А. М. Школик та ін.] ; за заг. ред. В. Б. Авер’янова. — К. : Юстиніан, 2007. — 288 с.
 30. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики [Текст] / за заг. ред. В. Б. Авер’янова. — К. : Факт, 2003. — 384 с.
 31. Мельник Р. С. Категорія «публічне управління» у новій інтерпретації / Р. С. Мельник // Адміністративне право і процес [Текст]. — 2013. — № 1 (3). — С. 8–14.