публічне управління

Адміністративно-правові засоби захисту прав, свобод та інтересів приватних осіб у сфері публічного управління

У статті проаналізовано адміністративно-правові засоби захисту прав, свобод та інтересів приватних осіб у сфері публічного управління. Зазначено, що у науковій літературі не існує сталого, вичерпного та загальновизнаного формулювання публічного управління. Виявлено, що до визначення публічного управління підходять швидше із позиції реального змісту діяльності або форм, яких воно може набувати.

Теоретичні аспекти публічного управління у сфері просторового планування на місцевому рівні

Узагальнено теоретичні аспекти публічного управління у сфері просторового планування на місцевому рівні. Проаналізовано вітчизняний та іноземний досвід публічного управління у сфері просторового планування на місцевому рівні. Проаналізовано чинну нормативно-правову базу у сфері просторового планування. Наведено чинну структуру містобудівної документації в Україні. Обґрунтовано доцільність використання індивідуального підходу до формування механізмів публічного управління у сфері просторового планування на місцевому рівні (на рівні територіальної громади і населеного пункту).

Теоретичні засади організаційного і правового механізмів публічного управління в Україні

Проаналізовано теоретичні засади дослідження організаційного і правового механізмів публічного управління в Україні. Показано важливість належного теоретичного опрацювання їх сутності, складових, взаємозв’язків та взаємозумовленостей. Досліджено два підходи до тлумачення поняття «механізми управління», які можна окреслити як структурно-організаційний і структурно-функціональний.

Проблеми публічного управління у багатоетнічному суспільстві

Досліджено детермінанти особливостей публічного управління етнополітичними відносинами в межах поліетнічного суспільства. Визначено проблемні моменти та ключові завдання публічної етнополітики з метою забезпечення гармонізації міжетнічних відносин, міжетнічної взаємодії та національної консолідації.

Модель як опис системи публічного управління правовою освітою населення

На підставі аналізу наукової літератури визначено моделі правоосвітнього спрямування, що запропоновані українськими вченими, здійснено їх узагальнення. Розроблено та описано функціональну модель публічного управління правовою освітою населення в Україні, визначено її основні елементи та підходи.

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ BLOCKCHAIN У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ: ПЕРСПЕКТИВНІ СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ Й ПОТЕНЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

АнотаціяАктуальність зазначеної у заголовку проблеми зумовлюється стрімким поширенням в Україні (і не лише) інформаційних технологій. Вони призводять до віртуалізації багатьох сфер життєдіяльності суспільства, а відтак, - до зростання значимості зберігання, передачі та захисту інформації в електронному вигляді, обробка якої відбувається у глобальних та локальних інформаційних системах з використанням інформаційних технологій.

Сучасна парадигма публічного управління: практичний вимір для України

У статті проаналізовано особливості сучасної парадигми публічного управління. Звернено увагу на те, що сьогодні у світі існують різні моделі публічного управління: традиційна (бюрократична) модель управління (“Old Public Management”), модель “Нового публічного менеджменту” (“New Public Management”), модель “політичних мереж” (“Policy Network”), модель “управління за цілями та результатами”, модель “Good Governance”, синергетична модель тощо.

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНЦІЙ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Висвітлено підходи до формування знань, умінь та навичок керівників публічної сфери. Здійснено характеристику сучасних концепцій лідерства. Систематизовано ключові елементи лідерської компетенції держслужбовців.

Методологія синергетичного підходу в дослідженні інформаційних технологій в публічному управлінні

Розглянуто наукові підходи щодо методології синергетичного підходу в дослідженні інформаційних технологій в публічному управлінні з позиції національної теорії права. На основі досліджень у галузі адміністративного та інформаційного права проаналізовано різні підходи щодо дослідження нормативно-правового регулювання використання інформаційних технологій у контексті адаптації національного законодавства до вимог Європейського Союзу.
 

Напрями вдосконалення юридичної освіти та підготовки працівників правоохоронних органів україни на основі використання європейського досвіду

Визначено напрями вдосконалення юридичної освіти та фахової підготовки працівників правоохоронних органів України на основі використання досвіду ЄС у цій сфері. Сформовано завдання реформування юридичної освіти, досліджено практику підготовки юристів та працівників правоохоронних органів у країнах ЄС, доведено переваги тренінгових форм навчання за умов максимальної імітації реальних ситуацій.