Сучасні підходи до дослідження гендерних аспектів лідерства

Автори:
1
Волинська облдержадміністрація,Україна

Досліджено сучасні підходи до гендерних аспектів лідерства в управлінні з урахуванням особливостей розвитку сучасного суспільства. Здійснено аналіз теоретичних підходів та емпіричних досліджень щодо гендерних аспектів лідерства в управлінській практиці та стереотипів, які існують в суспільстві стосовно управлінської діяльності жінок. Охарактеризовано найпоширеніші погляди на ролі жінок, які перешкоджають їх кар'єрному зростанню і розвитку у сфері управління. Розглянуто результати досліджень щодо відмінностей чоловіків та жінок-управлінців. Визначено перспективні тенденції досліджень гендерного аспекту лідерства.

 1. Zhinoche liderstvo. PROEKT KEShER: veb-sait. Retrieved from: https://www.projectkesher.org.ua/direction/zhinoche-liderstvo/
 2. Statystychnyi analiz "Robocha syla za stattiu, typom mistsevosti ta vikovymy hrupamy u 2021 rotsi" (sichen-cherven) veb-sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/
 3. Bartol, K. M., & Martin, D. C. (1986). Women and men in task groups II Ashmore R.D., Delboca F.K. (eds). The social psychology of female – male relations. N.Y., London, Acad. Press., pp. 252 310.
 4. Ayman, R. Leadership, & Korabik, Karen. (2010). Why Gender and Culture Matter. American Psychologist. Vol. 65, no. 3, pp. 157 170.
 5. Veselska, A. L. (2014). Hendernyi aspekt liderstva: teoretychnyi analiz. Nauka i osvita, 5(122), pp. 19 24. [In Ukrainian].
 6. Bendas, T. V. (2006). Hendernaia psykholohyia: uchebnoe posobye. (Seryia "Uchebnoe posobye"). SPb.: Pyter, 431 p. [In Russian].
 7. Popova, L. V. (2001). Lyderskyi potentsyal zhenshchyn v ynformatsyonnom obshchestve. Materyalы vtoroi mezhdunarodnoi mezhdystsyplynarnoi nauchnopraktycheskoi konferentsyy. Mynsk, pp. 187 201. [In Ukrainian].
 8. Shevchenko, R. M. (2018). Stanovlennia rolovykh funktsii "dilovoi zhinky" u sferi menedzhmentu. Aktualni problemy psykholohii: Zbirnyk naukovykh prats Instytutu psykholohii imeni H.S. Kostiuka NAPN Ukrainy. Tom XIV: Metodolohiia i teoriia psykholohii. Issue 1. Kyiv – Nizhyn. Vydavets "PP Lysenko M.M.", pp. 341 352. Retrieved from: http://appsychology.org.ua/data/jrn/v14/i1/34.pdf
 9. Kulachek, O. I. (). Henderna parytetnist u derzhavnomu upravlinni: stanovlennia ta tendentsii rozvytku v Ukraini. avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata nauk z derzhavnoho upravlinnia. Retrieved from: http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Avtoreferat/ec5b97dd-4e90-414 e-b271-9ad3ba40e8a2.pdf
 10. Appelbaum, S., Audet, Lynda, & Miller, Joanne C. (2003). Gender and leadership? Leadership and gender? A journey through the landscape of theories. Leadership & Organization Development Journal, pp. 43 51.
 11. Iaroshenko, V. M. (2016). Henderni doslidzhennia politychnoho liderstva. Naukovi pratsi. Chornomorskoho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly kompleksu "Kyievo-Mohylianska akademiia". Seriia: Politolohiia. Vol. 273, issue 261, pp. 23 28. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdupol_2016_273_261_6
 12. Kostiuk, I. V., & Stadnyk, V. V. (2019). Henderni aspekty liderstva u sferi upravlinnia. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, 2, pp. 57 61. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2019_2_13
 13. Bendas, T. V. (). Hendernыe yssledovanyia lyderstva. Retrieved from: http://library.kr.ua/women. html/gendislid.html
 14. Kymmel, M. (2006). Hendernoe obshchestvo. (Hendernaia kollektsyia – zarubezhnaia klassyka). Trans. from English. Moscow: ROSSPЭN, pp. 274 314.
 15. Usanova, L. A., & Nesterenko, M. M. (2015). Henderni stereotypy ta problemy liderstva. Filosofski obrii, 33, pp. 98 106. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FiloFilo_2015_33_11
 16. Harashchenko, S. V. (). Henderna rivnist yak chynnyk demokratychnykh peretvoren v Ukraini. Retrieved from: www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/naukma/…/12_garaschenko_sv.PDF
 17. Zahurska, S. (). Hendernyi pidkhid u vyvchenni politychnoi diialnosti ta liderstva. Ukrainskyi naukovyi zhurnal "Osvita rehionu", 3. Retrieved from: http://social science.com.ua/article/853
 18. Kormych, L. I. (2014). Hendernyi aspekt fenomenu politychnoho liderstva: teoretychni zasady. Aktualni problemy polityky, 52, pp. 19 26. [In Ukrainian].
 19. Eagly, A. H. (1987). Sex differences in social behavior: A socialrole interpretation. Hillsdale, NJ: Erlbaum, 305 p.
 20. Eagly, A. H., Karau, S. J., & Makhijani, M. G. (1995). Gender and effectiveness of lea ders: a meta analysis. Psychol Bull, 117(1).
 21. Cook, A. (2014). Women and Top Leadership Positions: Towards an Institutional Analysis. Alison Cook and Christy Glass. Gender, Work and Organization. Vol. 21, no. 1.