Стратегія протидії незаконним збройним формуванням: зміст, складові, еволюція

DG.
2023;
: cc. 66 - 78
1
Національний університет «Львівська політехніка»

Розглянуто питання визначення необхідності розробки стратегії протидії незаконним збройним формуванням (НЗФ), визначено зміст та складові елементи стратегії, простежено, як розвиток окремих елементів змінює підходи до стратегії. Акцентовано на складності формулювання стратегії у сфері національної безпеки унаслідок невизначеності в українському законодавстві поняття стратегічних правових актів, їх ієрархії та змісту. Визначено, що зміст стратегічних документів у сфері національної безпеки тісно пов’язаний із їх комплексним характером, тенденціями розвитку військових конфліктів та складністю і непередбачуваністю безпекового середовища.

 1. Баровська А. Структура керівних документів державної політики в інфор- маційній               сфері           :     нагальні       проблеми       та      шляхи      впорядкування.        URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/informaciyni-strategii/struktura-keriv... derzhavnoi-politiki-v.
 2. Бухтояров Е. А. Проведение военной компании в условиях мятеже войны. URL: http://army-news.ru/2013/03/provedenie-voennoj-kompanii-v-usloviyax-myatezhe- vojny-chast1/
 3. Валецкий О. В. Особенности партизанських и противопартизанских дейст- вий в ходе иракской войны. / О. В. Валецкий, В. М. Неелов. М.: Издатель Воробьев А. В., 2015. – 120 с.
 4. Кілкуллен Д. Грядущая война в городах. Ларина Е. Мировойна. Все против всех. Новейшие концепции боевых действий англосаксов. URL: https://www.lander.odessa.ua/doc/ Mirovoyna,Vse_protiv_vseh.doc
 5. Кобко В.А. Підготовка та проведення спеціальної операції у збройних конфлік- тах другої половини ХХ століття: автореф. дис.. … канд. іст. наук 20.02.22 Нац. акад.. оборони України. Київ, 2004. 16 с. URL: http://referatu.net.ua/referats/7569/154830
 6. Концепція(основи державної політики) національної безпеки України. По- станова Верховної Ради України № 3/97-ВР від 16.01.1997 р. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua › zweb2 › webproc34
 7. Кузьменко А. Проблеми відповідності стратегії та системи забезпечення безпеки України національним потребам. Юридичний журнал. 2006. № 10. С. 1–21.
 8. Ліпкан В. Теоретичні основи та елементи національної безпеки України :монографія. К.: Текст, 2003. 600 с.
 9. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до зако- нодавства Європейського Союзу Закон України № 1629-IV віл 18 березня 2004 року URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1629-15#Text
 10. Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу Указ Президента України № 615/98 віл 11 червня 1998 року URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/615/98#Text
 11. Про Концепцію адаптації законодавства України до законодавства Євро- пейського Союзу Постанова Кабінету Міністрів України № 1496 від 16 серпня 1999 року URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1496-99-%D0%BF#Text
 12. Про національну безпеку Ураїни Закон України № 2469–VIII від 21 червня 2018 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text
 13. Про основи національної безпеки України Закон України (втратив чинність)№ 964–IV від 19 червня 2003 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-15#Text
 14. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про Доктрину  інформаційної безпеки України» Указ Президента України № 47/2017 від 25 лютого 2017 року URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/47/2017#Text
 15. Серватюк В. М. Структура незаконних збройних формувань та особливості їхньої тактики дій на південному сході України / В. М. Серватюк, М. М. Поліщук// Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер. : Військові та технічні науки. – 2015. – № 1. – С. 131-146. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpnapv_vtn_2015_1_13
 16. Ситник Г. П. Державне управління національною безпекою України: Моно- графія. К.: Вид-во НАДУ, 2004.  408 с.
 17. Феденко О. Незаконні збройні формування як інструмент гібридної війни / О. Феденко, В. Панасюк. Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відно- сини.  2020.  Вип. 48.  С. 117–126
 18. Харченко Н. П. Види стратегічних правових актів: загальнотеоретичні аспе- кти. URL: http://www.apdp.in.ua/v87/21.pdf
 19. Харченко Н. Стратегічні правові акти України. URL: http://pgp- journal.kiev.ua/archive/2020/10/42.pdf
 20. Хоффман Ф. Великая реконструкція: 11 тенденций формирования будущо- го конфликта / Ф. Хоффман, П. Гарретт. Ларина Е. Мировойна. Все против всех. Но- вейшие  концепции               боевых                            действий          англосаксов.        URL: https://www.lander.odessa.ua/doc/ Mirovoyna,Vse_protiv_vseh.doc