Популізм як виклик публічному управлінню: історичний аспект

Автори:
1
Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Проаналізовано основні чинники впливу популізму на публічне управління в історичному аспекті. Доведено, як свідчить досвід, що популізм завжди займав особливе місце в реалізації програм політичних лідерів та партій і їх взаємозв’язок з публічним управлінням. Зазначено, що популізм залишається актуальним феноменом соціально-політичного життя багатьох країн світу. Здійснюючи значний вплив на політику країн із порівняно малим досвідом функціонування демократичних інститутів, популізм досить помітно виявляє себе у сучасному політичному просторі «старих» демократій. Існує очевидний зв’язок між посиленням популізму і загостренням соціально-економічних проблем. Важливий чинник, який сприяє появі та зростанню впливу популістів, є нездатність політичного істеблішменту, зокрема і цілком демократичного, ефективно реагувати на нові труднощі та виклики.

  1. Бурдяк В., Макар Ю. Популізм – складова діяльності українських політичних партій // Україна – Європа – Світ. Т., 2015. Вип. 10. С. 132, 133. (Серія: Історія, міжнародні відносини).
  2. Дем’яненко М. Морально-етичний аспект популізму // Парадигма пізнання. Гуманітарні питання. 2015. № 3 (6). URL : http://naukajournal.org./ index.php/Paradigma/article/view/480.
  3. Год Н. Двопартійна система США та популістський рух наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття: проблема політичної трансформації // Історична пам’ять. 2012. № 27. С. 120.
  4. Новакова О. Формування нової ідеології політичної участі українців // Studia politologica Ucraino-Polona. 2015. Вип. 5. С. 194—200. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spup_2015_5_24.
  5. Нечосіна О. Державна служба і методи ефективного інформування населення як протидія популізму // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. Вип. 10. Одеса : ОРІДУ УАДУ, 2002. C. 50—353.
  6. Cаричев В. І. Національні пріоритети у глобальному управлінні людським розвитком : монографія. Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2013. 340 с.
  7. Слюсар В. Громадянська участь пасіонаріїв як агентів “міфічного насилля” у соціальних трансформаціях // Studia politologica Ucraino-Polona. 2015. Вип. 5. С. 220—225. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spup_2015_5_27.
  8. “Тектум”. Оцінювання рівня популізму на парламентський виборах 2014 р. Аналітичний звіт. К., 2014. 72 с.
  9. United States History. Volume 2. Section 3.2. National Politics and the Populist Party. URL : http: // 2012books.lardbucket.org.
  10. United States History. Volume 2. Section 3.2. National Politics and the Populist Party. URL : http: // 2012books.lardbucket.org.