Організаційно-фінансовий механізм забезпечення фінансово-економічної безпеки банківської системи

2021;
: cc. 248 - 255
Автори:
1
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

У статті запропоновано організаційно-фінансовий механізм забезпечення фінансово-економічної безпеки банківської системи, який дозволить мінімізувати потенційні ризики та зміни внутрішньофірмового інституційного середовища. Особливістю механізму є застосування методів стратегічного управління для формування економічних ресурсів, підвищення іміджу та рівня безпеки інформаційних систем, що створить умови для забезпечення належного рівня захищеності від негативних факторів та загроз та підвищення конкурентоспроможності банку за рахунок підвищення оперативності надання банківських послуг, збереження банківської таємниці та клієнтської бази, створення нових банківських продуктів

 1. Родин Д. Я., Глухих Л. В. Влияние кризисных явлений на устойчивость региональных банковских систем в условиях финансовой глобализации. Научный журнал КубГАУ. 2007. № 34(10). С. 51–59.
 2. Єрмошенко М. М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення. Київ: Київський нац. торг.-фін. ун-т, 2001. 309 с.
 3. Кольцов Д. А. Индикаторы экономической безопасности банковской системы: автореф. дисс. …канд. экон. наук. Москва, 2010. 36 с.
 4. Барановський О. І. Фінансова безпека: Монографія. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. 759 с.
 5. Криклій О. А., Маслак Н. Г. Управління прибутком банку: монографія. Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2017. 136 c.
 6. Васильчак С. В., Моцьо Р. Ю. Фінансова безпека банків та методи її забезпечення. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19.12. С. 287–293.
 7. Плукар Л. А. Концептуальні підходи до зміцнення фінансової безпеки банківського сектора регіону. Вісник університету банківської справи НБУ. 2012. № 2(14). С. 188–192.
 8. Музичка О. М., Журибіда Н. Р., Галько Є. О. Методичні підходи до оцінювання рівня фінансової безпеки банків. Бізнес Інформ. 2019. № 3. С. 322–327.
 9. Рахматова З. И. Механизмы обеспечения экономической безопасности национальной банковской системы: автореф. дисс. … канд. экон. наук. Москва, 2017. 38 с.
 10. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег / пер. с англ. А. Г. Милейковского, И. М. Осадчей. Москва: Прогресс, 1978. 431 с.
 11. Коваленко В. В., Болгар Т. М., Сергєєва О. С. Фінансова безпека банківської системи України – проблеми виміру та забезпечення. URL: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7735.
 12. Васильчишин О. Б. Фінансова сутність фінансової безпеки банківської системи: проблема плюра- лізму підходів. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2017. № 28. С. 159–166.
 13. Крупка І. М. Фінансова безпека банківської системи України та перспективи розвитку національної економіки. Бізнесінформ. 2012. № 6. С. 168–175.