ВЛАСТИВОСТІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРЕДМІСТЬ ІСТОРИЧНИХ МІСТ УКРАЇНИ

1
Національний університет «Львівська політехніка»

Предметом аналізу статті є властивості, характеристики та причини перерв успіху історичних міст України. В сферу дослідження попали середмістя з різних за розміром та функціональним призначенням поселень. Вони засвідчують, що традиція інтегрального розвитку середмістя історичних міст України є давньою. Міське самоврядування та магнати в різний спосіб дбали про безпеку, виробничу та торговельну інфраструктури, якісно виправляли громадський простір ринкових площ. Середмістя історичних міст України розвивалися індивідуально, мали різну мету і можливості, застосовували окремі ресурсні залучення та намагалися здобувати схожі наслідки – гармонійне соціально-економічне середовище. Нажаль ґрунтовні руйнування простору середмість історичних міст України відбулися внаслідок агресії московсько-російких військ впродовж XVII- початку XXI століть. В підсумку зазначено, що логічним напрямком перспективного продовження розвитку історичних міст України є аналіз і відтворення історико-урбаністичних традицій, активне впровадження проектів ревіталізації та реставрації матеріальної культурної спадщини.

Dreścik, J.J., 2000. Kampanie wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego przeciw powstaniu Chmelnickiego w rysunkach Abrahama van Westervelt. Muzealnictwo wojskowe, 7, s.397 – 427.

Sulimierski, F. i Walewski W., 1880. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, T. VI. Warszawa

Szczygieł R., 1989. Lokacje miast w Polsce XVI wieku. Lublin. 

Бережков, M., 2007. О городовых укреплениях в Нежине в 17 веке и 18-м. Ніжинська старовина: Науковий історико-культурологічний збірник, 3 (6), С.93-98

Дегтярьов, С., 2010. Маловідомий опис м. Батурин 1760 р. Сумський історико-архівний журнал, 8-9. С. 37–40.

Державний архів Чернігівської області, 1849. , f. 341, op. 1, file no. 653 (1849).

Жариков Л.Н. и др., 1989. Памятники градостороительства и архитектуры Украинськой ССР. Т.4: Черниговская область. Киев. 

Зозуля, С. та Морозов, O., 2017. Втрачені пам'ятки Ніжина – споруди міського та грецького магістратів. Сіверщина в історії України: Зб. наук. пр., 10. С.59-67.

Зозуля, С., 2005. Місто Ніжин: деякі аспекти формування пам’яткоємного середовища. Праці центру пам’яткознавства, 8. С.197-231

Книга пожиткам бывшего черниговского полковника Полуботка и детей его, Андрея и Якова Полуботков, составленная по указу 1724 года майором Раевским и лейб-гвардии сержантом Львовым. – Чтения в императорском обществе истории і древностей российских при московском университете. москва, 1862 г., Книга 3. С.1-4, 29.

Кондратьєв, I., 2014. Любецьке староство (XVІ – середина XVII ст.). Чернігів: видавець Лозовий.

Курилов, І, 2016. Роменська старовина. Ромни. 

Ленченко, В., 2005. История и топография Чигирина в XVII веке. Патрик Гордон. Дневник 1677—1678. Серия «Памятники исторической мысли», российская Академия Наук, Федеральное архивное агентство, российский государственный военно-исторический архив. Москва: Наука, 2005. 

Мицик, Ю. та Кравець, Л., 2003. Присяжні книги 1654 р. Білоцерківський та Ніжинський полки. Київ.

Морозов, O., 2004. Миколаївський собор у м. Ніжині – унікальна пам’ятка доби «козацького бароко» ХVІІ ст. (до проблеми датування заснування та будівництва). Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні; збірка наукових статей, 13. Київ.

Похилевич, Л., 1864. Сказанія о населенныхъ местностяхъ Киевской губернии. Київ. 

Російський державний історичний архів у м. Санкт-Петербург, ф. 1488, оп. 4, спр. 986.

Саєнко Н., 2017а. Соціальна топографія Батурина другої половини ХVІІІ ст. (за матеріалами Рум’янцевського опису). Сіверянський літопис, 6. С.40-41

Саєнко, Н., 2017б. Планування та архітектурно-просторове вирішення оборонної лінії Батуринської фортеці. Ніжинська старовина: Збірник регіональної історії та пам’яткознавства. Ніжин-Київ: Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК. С.95-104.

Самойленко, Г. та Самойленко, O., 1998. Нариси культури Ніжина. Ч.4.Забудова міста та архітектурні пам’ятки ХVІІІ ст. Ніжин.

Ситий І., 2005. Мазепинська Книга. Чернігів.

Таранущенко, С., 1971. Урядові будівлі на Гетьманщині XVIII cт. Український історичний журнал, 2. Київ.

Халебський, П., 2009. Україна - земля козаків: Подорожній щоденник. Київ: Ярославів вал. 

Шафонський, A., 1851. Черниговского наместничества топографическое описание. Київ.