Історична пам’ять у контексті філософорелігійних ідей і “музеєзація” буття: методологічні спостереження

2014;
: cc. 95 - 99
1
Інститут гуманітарних та соціальних наук, Національний університет «Львівська політехніка»

На підставі спадщини українських філософів 30-х років ХІХ — 50-х років ХХ ст. уперше розкрито особливості контактувань складових елементів назви статті під час аналізу ідеї Бога і системи Його наймень у зв’язках з ідеєю істинності й повноти (між)релігійних комунікацій**. Утверджено тезу про неминучу гармонізацію раціонального та ірраціонального, якщо настають сприятливі історичні обставини. У комплексі названих процесів осмислюється «музеєзація» буття.

1. Артюх В. Про деякі історіософські ідеї у філо- софській публіцистиці Миколи Шлемкевича: спроба екзистенціальної інтерпретації / В. Артюх // Філологічні трактати [Суми]. — 2009. — № 3–4, т. 1. — С. 5–14. 2. Бердяев Н. Происхождение зла и смысла в истории / Н. Бердяев // Вопросы Философии и Психологии [Москва]. — 1908. — Кн. 4 (94). — Сент.—окт. — С. 287–334. 3. [Ґоґоцький С.]. Философский лексикон / [С. Ґоґоцький]. — К.: В Университетской типографии, 1872. — Т. 4: П.Р.С. — Вып. 1. — III с.+ 472 с. — (На титульнім аркуші є «С.Г.» — криптонім автора). 4. Зеньковский В. В. Основы христианской философии / В. В. Зеньковский. — М.: Канон+, 1997. — 560 с. — (История христианской мысли в памятниках). 5. Іларіон. Назви Бога / Іларіон // Слово Істини. Народний християнський місячник. — [Вінніпеґ], 1949. — Ч. 7. — Трав. — С. 3. 6. Іларіон Митр. Українська Церква за час Руїни. (1657–1687) / Митр. Іларіон. — Вінніпеґ: Укр. Наук. Православне Богословське Т-во, 1956. — 564 с. 7. Іларіон Митр. Дохристиянські вірування українського народу: іст.-реліг. моногр. / Митр. Іларіон. — К.: АТ «Обереги», 1992. — 424 с. 8. Козлов А. Сознание Бога и знание о Боге. Воспоминание об онтологическом доказательстве бытия Божия / А. Козлов // Вопросы Философии и Психологии [Москва]. — 1895. — Кн. 4 (29). — Сент. — С. 445–460. 9. Линицкий П. И. Значение философии для богословия. IV. Теоретические и практические взгляды на религиозную веру (продолжение) / П. И. Линицкий // Труды КДА [Київ]. — 1903. — № 12. — С.557—565. 10. Шебітченко А.П., Блоха Я.Є. Ірраціо- нальне підґрунтя релігійної свідомості українського народу / А.П. Шебітченко, Я.Є. Блоха // Ірраціональне підґрунтя раціональності (колізії, взаємовпливи, взаємопереходи: Матеріали учасників Всеукраїнської науково-теоретичної конференції (м. Полтава, 14 квітня 2009 року). — Полтава: Полтавський літератор, 2009. — С.192—199. 11. Шлемкевич Микола. Філософія / Микола Шлемкевич. — Львів: Накладом Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові, 1934. — 137 с. — (Збірник Історико- філософічної секції Наукового Товариства імени Шевченка, т. XVII; Видано за допомогою Міністерства В. і П. у Варшаві).