Благодійницька та меценатська діяльність митрополита андрея шептицького у царині культурно-мистецької спадщини

2015;
: cc. 25 - 29
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

На основі аналізу наукових джерел висвітлено життєвий шлях митрополита Андрея Шептицького, здійснено спробу простежувати його благодійницьку і меценатську діяльність у царині культурно-мистецької спадщини, підкреслено значущість і вплив його сподвижницької праці на духовно-культурний розвиток українського народу.

1. Волошин Л. Митрополит Андрей Шептицький — опікун і меценат українського мистецтва. http://www.christusimperat.org/uk/node/22593. 2. Гах І. Вели- кий дар митрополита // ZBRUC. 16.06.2013. 3. Гаврилюк О. Підтримка митрополитом Андреєм Шептицьким пам’ятко-охоронної діяльності на західноукраїнських землях у 1920–1930-х. роках. Історичний архів. Наукові студії : зб. наук. пр. — Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, — Вип. 5. — 2010. 4. Довідник з історії України (А-Я). — К. : Генеза, 2001. 5. Історія культури України. — К. : Наукова думка. — Т. 5. — Кн. 2. 2011. 6. Кравченюк О. Хроніка життя і діяльності митрополита Шеп- тицького // Патріархат. За єдність церкви і народу. — 1991. 7. Літопис національного музею у Львові. № 3(8). — Львів, НМЛ, 2004. 8. Народна лічниця // Енциклопедія українознавства. Т. 5. перевидання в Україні. — Львів, 1996. 9. Пасторський лист сімох галицьких греко-католицьких владик. Тисяча років української суспільно-політичної думки. У дев’яти томах. Т. VII. 20–40-ві роки ХХ ст. — К. : Дніпро, 2001. 10. Расевич В. Митрополит Андрей Шеп- тицький і проблеми національно-політичної консолідації українців (1900–1918 роки). — Львів, 2000. 11. Рощина О. Меценатська діяльність митрополита Андрея Шептиць- кого // «Наука. Релігія. Суспільство» № 1. 2008. 12. Сидор О. Національний музей у Львові в історії музейництва Галичини кінця XIX початку ХХ ст. // Літопис національного музею у Львові. — № 3 (8), НМЛ, 2004. 13. Суханова З., Матлашенко Н. Андрей Шептицький: реалії хресного шляху // Дзвін. — № 1. — 1991. 14. Фіголь М. Мистецтво Стародавнього Галича. — К. : Мистецтво, 1997. 15. Цегельський Л. Митрополит Андрей Шептиць- кий. Короткий життєпис і огляд його церковно-народної діяльності. — Львів, 1995.