Експозиційна робота у діяльності музею

2015;
: cc. 13 - 17
1
Інститут гуманітарних і соціальних наук Національний університет «Львівська політехніка»

Проаналізовано суть і особливості експозиційної роботи як важливого напряму діяльності музею, концептуальні засади музейної експозиції та її роль для вивчення і збереження історико-культурної спадщини та висвітлення поступального розвитку людства.

1. Велика Л. П. Музейне експозиційне мистецтво: монографія / Л. П. Велика Харк. держ. акад. культури. — Х., 2000. — 159 с.: іл. 2. Олексієнко А. М. Формування художнього образу музейної експозиції / А. М. Олексієнко, Н. Є. Трегуб // Наук. конф. «Проблеми збереження та відновлення історичної пам’яті» 24–25 трав. 1994 р. Тези доповідей / Під ред. Г. Й. Чернявського. — Харків : ХДІК, 1994. — С. 39–40. 3. Тітінюк Юрій Омелянович. Методика художнього формування сучасної музейної експозиції [Електронний ресурс] // 17 Сумцовські читання: Комунікаційний підхід у музейній справі як відповідь на потреби соціуму. — Харків, 2011. — Режим доступу: http://museum.kh.ua/academic/sumtsov-conference/2011/article. html?n=48. 4. Мезенцева Г. Г. Музеєзнавство (на матеріалах музеїв Української РСР) : курс лекцій / Галина Мезенцева. — К. : Вища школа, 1980. — 120 с. 5. Основи пам’яткознавства / Під заг. ред. Л. О.Гріффена, О. М. Титової: кол. авт: О. Н.Гаврилюк, В. О. Гаврилюк [та ін.]: Центр пам’яткознавства України: УТОПІК, 2012. — 380 с. 6. Левицька М. Музей як спосіб національного самовизначення. Український музей «Стривігор» у міжвоєнному Перемишлі (1930–1940 роки) / М. Левицька // Збереження й дослідження історико-культурної спадщи- ни в музейних зібраннях: історичні, мистецтвознавчі та музеологічні аспекти діяльності: доп. та повідомл. Міжнар. наук. конф., Львів, 25–27 вер. 2013 р. / ISBN 978- 617-7124-03-9. — С. 84–90. 7. Устав ICOM [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.icom.org.ru/get.asp?id= А5. — Назва з екрана. 8. Шредель Ш. Актуальні теми роботи в музеї / Ш. Шредель // Сучасний музей: між скарбницею та підприємством. Матеріали Міжнародної конференції 8–10 жовтня 2006 року в м. Чернівці. — Львів : ВНТЛ — Класика, 2008. — С. 18–22. 9. Кононюк О. Музейна експозиція: старі проблеми та нові тенденції (на прикладі музеїв Великої Волині) / О. Кононюк, С. Позіховська // Наук. зап. Рівнен. обл. краєзн. музею. — Рівне : Волин. обереги, 2006. — Вип. ІV: матеріали наук. конф. 25–26. Х. 2006 р. — С. 55–58. 10. Доманський В. А. Музейна справа / В. А. Доманський // Ветеранський вісник № 9. — К. : Основа, 2013. — 864 с. 11. Музеєзнавство: словник базових термінів / уклад.-упоряд. Л. М. Міненко; за заг. ред. В. В. Карпова. — К. : Фенікс: Національний військово-історичний музей України, 2013. — 152 с. 12. Там само. 13. Искусство современной экспозиции: Выставки. Музеи / Науч.-исслед. ин-т теории и истории изобразит. искусств акад. художест СССР; Под ред. В. П. Толстого, Н. В. Воронова. — М. : Сов. художник, 1965. — 156 с. 24 л. илл. 14. Пархо- менко М. Т. Правова охорона культурної спадщини: Нормативна база: Збірник документів / Центр пам’яткознавства, УТОПІК, міжнародний фонд Україна- 3000 / М. Є. Левада, М. Т. Пархоменко, О. М. Титова. — К. : ХІК, 2006. — 596 с. — ISBN № 966-8999-02-9. 15. Велика Л. П. Музейне експозиційне мистецтво: монографія. 16. Велика Л. П. Роль образної побудови експозиції у системі музейної комунікації / аспект розбудови української школи музеєтворення / Автореф. дис. канд. мистецтвознавства: 17.00.08; Харк. держ. акад. культури. — Харків, 2000. — 20 с. 17. Лихачёв Д. С. Предисловие к кн: Восстановление памятников культуры (проблемы реставрации). — М. : Искусство, 1981. — 232 с.: 59 л. ил.