Середньовічні археологічні пам’ятки у Судовій Вишні на Львівщині: історія та перспективи дослідження

2015;
: cc. 97 - 104
1
Інститут гуманітарних і соціальних наук Національний університет «Львівська політехніка»

Проаналізовано введення у науковий обіг результатів археологічних досліджень 1956–1962 рр. у Судовій Вишні на Львівщині, а також доля археологічних знахідок, здобутих на цих пам’ятках дослідженнями відомого українського археолога Олексія Ратича. Обґрунтовано висновок про важливу роль цих матеріалів для з’ясування етнокультурних процесів на Східному Прикарпатті у X–XI ст.

1. Науковий архів Інституту археології НАН України (далі — НА ІА НАНУ).— ф. 1957/35, Ратич О. Звіт про дослідження городища в Судовій Вишні, Дрогобицької обл. в 1957 р., 63 с. + 9 таб. 2. НА ІА НАНУ. — ф. 1958/33. — Ратич О. О. Звіт про дослідження городища в Судовій Вишні 1958 р., 54 с. + 8 таб. 3. НА ІА НАНУ. — ф. 1959/34, Ратич О. О. Звіт про дослідження городища Замчиська в Судовій Вишні в 1959 р., 50 с. + 17 таб. 4. НА ІА НАНУ. — ф. 1960/52, Ра- тич О. О. Звіт про дослідження городища Замчиська в м. Судова Вишня, Львівської обл. в 1960 р., 40 арк + 6 таб. 5. НА ІА НАНУ. — ф. 1961/34, Ратич О. О. Звіт про дослідження городища Замчиська в с. Судова Вишня, Львівської обл., 30 с.+6 таб. 6. НА ІА НАНУ. — ф. 1962/40 Звіт про археологічні дослідження давньоруського городища «Замчиська» в м. Судова Вишня, Львівської обл. в 1962 р.«, 33 с.+15 табл. 7. Львівський історичний музей, фондова група «Київська Русь». 8. Багрий Р. С. Судовая Вишня // Археология Прикарпатья, Волыни и Зарпатья (раннеславянский и древнерусский периоды). — K.: Наук. думка, 1990. — C. 136–140. 9. Гупало В. Д. Берестянські курганні могильники кінця X–XII ст. — Львів: Ін-тут українознавства НАНУ, 2007. — 108 с. 10. Вакуленко Л. В. Этнокультурная ситуация в Верхнем Поднестровье в I–II вв. н. э. // Древние славяне и Киевская Русь : сб. научн. тр. — К., 1989. — С. 22–34. 11. Кирпичников А. Н. Древнерусское оружие. Вып. 1 // САИ. Вып. Е1-36. М.—Л., 1966. — С. 68–69. 12. Ковалевская В. Б. Поясные наборы Евразии IV–IX вв. Пряжки // Археология СССР. — САИ. — 1979. — Вып. Е1-2. 13. Кочкаров У. Ю. Вооружение воинов Северо- Западного Предкавказья VIII–XIV вв. (оружие ближнего боя). — М. : Таус, 2008. — С. 31–32. 14. Кучера М. П. Древній Пліснеськ / М. П. Кучера // Археологічні пам’ятки УРСР. — Т. 12. — К., 1962. — С. 3–56. 15. Кучера М. П. Слов’яно-руські городища VIII—ХІІІ ст. між Саном і Сіверським Дінцем / Монографія М. П. Кучера. — К., 1999. — 230 с. 16. Максимов Е. В., Петрашенко В. А. Славянские памятники у с. Монастырек на Бреднем Днепре. — К. : Наук. думка, 1988. — 148 с. 17. Моця О. П. Населення Південно-руських земель ІХ—ХІІІ ст. (за матеріалами некрополів). — К. : АН України, 1993. — 160 с. 18. Моця О. П. Карпати у X–XIV ст. // Етногенез та етнічна історія Українських Карпат. — Т. Археологія та антропологія. — Львів, 1999. — С. 341–360. 19. Моця О. П. Регіон Карпат за часів Київської та Галицько-Волинської Русі // Transkarpackie kontakty kulturowe w okresie lateńskim, rzymskim i wczesnym średniowieczu / Рod red. J. Gancarskiego. — Krosno, 2013. — S. 493–511. 20. Мурашова В. Древнерусские ременные наборные украшения (10–13 вв.). — М., 2000, с. 45. 21. Овчинников О., Піцишин М. Судова Вишня-1 та процес феодалізації Прикарпаття // Наукові записки (Львівський історичний музей). — Вип. 5. — Ч. I. — Львів, 1996. — С. 68–73. 22. Олексій Анисимович Ратич // Лариса Крушельницька. Рубали ліс... (спогади галичанки). — 3-тє вид., доп. — Львів, 2008. — С. 270–279. 23. Пашуто В. Т. Древняя Русь и Венгрия // Славяне и Русь. — М., 1968. — С. 345–351. 24. Пивоваров С. Християнські старожитності в межиріччі Верхнього Пруту та Середнього Дністра. — Чернівці : Зелена Буковина, 2001. — 152 с. 25. Пивоваров С. В. Дослідження слов’янського поселення VIII–IX ст. поблизу с. Рідківці в 2010 р. // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології (збірник наукових праць). — Т. 2 (32). — Чернівці: Прут, 2011. — С. 22–37. 26. Плетньов В., Павлова В. Ранносредновековни ремъчни апликации във Варненския археологически музей // Известия на Народния музей Варна. — Варна, 2000. — Кн. 30–31 (45–46) 1994–1995. — С. 24–239. 27. Ратич О. О. Древньоруські вироби з кості і рогу, знайдені на території Галицької і Волинської земель // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині (далі — МДАПВ). — Вип. 2. — Львів, 1959. — С. 123–130. 28. Ратич О. О. Результати досліджень давньоруського городища Замчисько у м. Судова Вишня Львівської області в 1957–1959 рр. // МДАПВ. — К. : Вид-во АН УРСР, 1962. — Вип. 4. — С. 106–119. 29. Ратич О. О. До питання про розташування і оборонні споруди древньоруських городів Південно-Західної Русі // МДАПВ. — К. : Вид-во АН УРСР, 1964. — Вип. 5. — С. 115–129. 30. Ратич А. А. Древнерусские городища в Судовой Вишне (Львовская обл. Украинской ССР) // Тезисы докладов советской делегации на І Междунар. конгрессе славянской археологии в Варшаве (сентябрь 1965 г.). — М. : Наука, 1965. — С. 49–52. 31. Ratycz A. Les anciens ansembles fortifies russes de Sudovaja Visnia (Republique Socialiste Sovietique de l’Ukraine, region de Lvov) // Międzynarodowy kongres Archeologii slowiańskiej. — T. 3. — Wroclaw-Warszawa-Kraków, 1970. — S. 41–51. 32. Ратич О. О. Багате поховання рубежу X–XI ст. у Судовій Вишні // Середні віки на Україні. — К., 1971. — Вип. 1. — С. 162–168. 33. Ратич О. О. Західноукраїнські землі в епоху Київської Русі та в період феодальної роздробленості // Торжество історичної справедливості. — Львів : ЛДУ, 1968. — С. 44–61. 34. Ратич Олексій Анисимович (1906–1975) // Мезенцева Г. Дослідники археології України. Енциклопедичний словник-довідник. Чернігів, 1997. — С. 189. 35. Рашев Р., Станилов С. Староболгарское укрепленное селище при с. Хума Разградски округ // Розкопки и проучивания. — Кн. 17. — София, 1987. — С. 76, рис. XLI: 155. 36. Рожко М. Міста. Дерев’яне будівництво. Наскельні та оборонні споруди Карпат XІ—XIV ст. // Етногенез та етнічна історія Українських Карпат. — Т. Археологія та антропологія. — Львів, 1999. — С. 361–460. 37. Рябцева С., Рабинович Р. К вопросу о роли венгерского фактора в Карпатско- Днестровских землях в IX–X вв. // Revista arheologica. — Chisinau, 2007. — Ser. noua. — Vol. III. — № 1, 2. 38. Рябцева Світлана. О балканских связях населения Пруто- Днестровского региона (по материалам находок предметов цветной металлообработки) // Преслав. — Сборн. 7 / Отговорен ред-р: доц. д-р Стойчо Бонев. — Велико Търново : Фабер, 2013. — С. 171–180. 39. Населення Прикарпаття і Волині за доби розкладу первіснообщинного ладу та в давньоруський час. — К., 1976.— с. 40. Терський С. В. Вироби з кості і рогу X–XIII ст. з території Прикарпаття і Волині у фондах Львівського історичного музею // Наукові записки ЛІМ (далі — НЗ ЛІМ). — Вип. 1. — Львів, 1993. — С. 68–87. 41. Терський С. В. Культурні впливи Великої Моравії на землі давньої України (за археологічними матеріалами Галичини та Волині) / С. В. Терський // Треті «Ольжині читання». — Пліснеськ, 31 травня 2008 року. — Львів, 2009. — С. 15–18. 42. Терський С. В. Спорядження вершника та коня на Волині X–XIV ст. // Культура і мистецтво західноукраїнських земель 2009, 2010. Збірник статей / [відп. ред. Володимир Александрович]. — Львів, 2015. — С. 71–114. 43. Шеломенцев— Терський С. В. Південні зв’язки галицько-волинських земель у X–XII ст. за даними археології // Проблемы истории и археологии Украины : Матер. IX Междунар. науч. конф. 30–31 октября 2014 года. — Харьков: ООО «НТМТ», 2014. — С. 58–59. 44. Чурилова Л. Н., Ходос В. А. Древневенгерские памятники в коллекции Днепропетровского Национального исторического музея им. Д. И. Яворницкого // Археологія і давня історія України. — Вип. 7. — Мадяри в Середньому Подніпров’ї. — К., 2011. — С. 100–104. 45. Bialeková Darina. Dávne slovanske kováčtvo. — Tatran, 1981. — 127 s. 46. Florek M. Węgry w Przemyśliu. Historia alternatywna // Transkarpackie kontakty kulturowe w okresie lateńskim, rzymskim i wczesnym średniowieczu / Рod red. J. Gancarskiego. — Krosno, 2013. — S. 453–489. 47. Parczewski M. Początki kształtowania się polsko-ruskiej rubieży etnicznej w Karpatach. U źródeł rozpadu Słowiańszczyzny na odłam wschodni i zachodni. — Kraków, 1991.