Проблеми збереження та експонування артилерії XIV–XVІІІ століття в музеях

2016;
: сс. 25 - 29
1
Інститут гуманітарних і соціальних наук, Національний університет "Львівська політехніка"

Проаналізовано проблемні питання, котрі виникають сьогодні у музеях під час збереження та експонування давньої артилерії. Розглянуто етапи та процеси, котрі проходить гармата з моменту потрапляння до музею і до експонування. Висвітлені проблемні завдання, котрі виникають під час ведення фондово-облікової документації музейних колекцій давньої артилерії. Обґрунтовано висновок про шляхи та можливі вирішення завдань сучасних музеїв під час збереження та експонування артилерії XІV–XVIІІ ст.

1. Конституція України. Закон України “Про музеї та музейну справу” № 1709-VI від 05.11.2009. : прийнята на п’ятій сесії Верхов. Ради України 28 черв. 1996 р. – Київ : ВВР, 2010, № 5, ст.45. 2. Львівський історичний музей. Фондова група “Зброя”. 3. Бехайм В. Энциклопедия оружия (Руководство по оружеведению. Оружейное дело в его историческом развитии от начала средних веков до конца XVIII в.) / Пер. с нем. А. А. Демидов и др., отв. ред. С. В. Єременко. – СПб., 1995. – 577 c. 4. Вайдахер Ф. Загальна музеологія : посібник / [пер. з нім. В. Лозинський, О. Лянг, Х. Назаркевич]. – Львів : Літопис, 2005. – 632 с. 5. Верхотурова М. Ручна короткоствольна залізна кована бомбарда з колекції Львівського історичного музею “Археологія & Фортифікація України” : зб. матер. V Всеукр. наук.-практ. конф. / [редкол.: О. О. Заремба (відп.ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницькй О. А., 2016. – 432 с. 6. Зотов Б. Н. Художественное литье. – М. : Машиностроєние, 1988. – 157 с. 7. Інвентарний опис, порядок зберігання та експонування предметів речового фонду (дерево, кераміка, скло, метал, тканини, солома, пластичні матеріали) : метод. рекомендації / Н. Пушкар, Л. Кревська, Н. Карабін. – Луцьк, 2016. – 22 с. 8. Климишин А. С. Сучасні проблеми природничої музеології // Наук. зап. Держ. природн. музею. – Львів, 2010. – Вип. 26. – С. 3–14. 9. Козицький А. Українські краєзнавчі музеї Галичини в міжвоєнний період / Андрій Козицький // Вісн. Львів. ун-ту. Серія історична. – 1999. – Вип. 34. – С. 467–477. 10. Комова М. В. Документознавство : навч. посіб. // Національний університет “Львівська політехніка”, Інститут гуманітарних і соціальних наук. – Львів ; Київ : “Тріада плюс”, “Алерта”, 2007. – 296 с. 11. Кротус А. Сторінки з минулого (1939 – 1990) Львівського історичного музею /А. Кротус // НЗ ЛІМ. – Львів. – 2000. – Вип. 9. – С. 3–23. 12. Лямин И. В. Художественная обработка металлов. – М. : Машиностроєние, 1988. – 110 с. 13. Мальченко О. Артилерія на українських землях у XIV–XV ст. – К., 2005.  184 с. 14. Мальченко О. Орнаментована артилерія на Правобережній Україні (XV–XVIII ст.) – К., 2009. – 284 с  15. Мальченко О. Мuseum artilleriae ucrainicae saeculi XV–XVIII. Pars prima. Українські гармати в зарубіжних музейних колекціях – К., 2011. – 216 с., 84 ст. ілюстр. 16. Музеї України: історія та сучасність. Конспект лекцій з дисципліни “Музеєзнавство” для студентів інженерно- технічних спеціальностей / уклад.: С. В. Терський. – Львів : Вид-во Нац. ун-у “Львівська політехніка”, 2011. – 54 с. 17. Музеи исторического профиля : учеб. пособие для вузов / Под. ред. К. Левыкина, В. Хербста. – М., 1988. – 215 с. 18. Словник-довідник термінології музейництва / Роман Микульчик, Петро Слободян, Єлізавета Діденко, Тарас Рак. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 128 с. – (Термінологічна серія СловоСвіт). 19. Химия в реставрации: Справ. изд. / М. К. Никитин, Е. П. Мельникова. – Л. : Химия, 1990. – 304 с. 20. Терський С. В. Реформування музеїв Галичини на початку Другої світової війни // Військово-науковий вісник. – Львів. – 2013. – Вип. 19. 21. Щербань Олена Василівна. Проблеми експонування обрядового глиняного посуду в сучасній музейній практиці // Жовківські читання 2015 : Зб. статей третьої наукової конференції “Музей в сучасному світі” / Львівська національна галерея мистецтв ім. Б. Г. Возницького ; упоряд.: С. Каськун, М. Скіра. – Львів : Растр-7, 2015. – С. 39–41. 22. Шаповалова В. С. Понятие оружиеделиктики как базисного частного учения криминалистики / В. С. Шаповалова // Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. Серия: Юридические науки. – 2013. – Т. 26 (65). № 2–2. – С. 359–367. 23. Badecki K. Wystava zdobnictva ludvisarskiego. Szkic pamiatkowy zamiast katalogy. – Lwow, 1920. – 29 c. 24. Verkhoturova M. The model of the wooden gunstock of handheld short barrel bombard in late 14 early 15th century from Lviv History museum collection. VI Mіжнародний молодіжний форум “Litteris et artibus” / Матеріали. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). 25. Mekicki R. Museum narodowe im. Krola Jana III we Lwowie. Przewodnik po zbiorach z 12 tablicami – Lwow, 1936. – 136 c. 26. Muzea Gminy miasta Lwowa / A. Czolowski, K. Badecki, R. Mekicki, M. Harasimowicz, S. Zarewicz, H. Ciesla. – Lwow, 1929. – 318 c. 27. Kuśnierz J. Wybrane militaria poznosredniowiczne w zbiorach muzeow i kolekcijach prywatnych poludniowej Lubelszczyzny / J. Kuśnierz // Acta Militaria Mediaevalia.– Krakow; Sanok, 2006. – No 6. – S. 211–232.