Діяльність генералів Всеволода Петріва та Михайла Омеляновича-Павленка в організації Національної архівно-музейної справи в еміграції

2016;
: cc. 75 - 78
1
Інститут гуманітарних і соціальних наук Національний університет «Львівська політехніка»
2
Львівський національний медичний університет Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Проаналізовано діяльність генералів армії УНР Всеволода Петріва та Михайла Омеляновича-Павленка в організації національної архівної справи в еміграції. Здійснено спробу показати на тлі політичних процесів міжвоєнного періоду діяльність представників військової еміграції зі створення музейних, книжкових та документальних колекцій, заснування архівних осередків у країнах осідку.

1. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВОВ), м. Київ. — Ф. 3947 (Особистий фонд В. Петріва). 2. Віднянський С. Культурно- освітня і наукова діяльність української еміграції в Чехо- Словаччині: Український вільний університет (1921–1945). — К. 1994. — 82 с. 3. Бойко В. П. Українські комбатанти — організатори військово-історичних музеїв / В. П. Бойко / Historical and Cultural Studies. Історико-культурні студії. Львів, 2014. — С. 7–11. 4. Бублик Т. Наукова та культурно- освітня діяльність української еміграції в Чехо-Словаччині та Німеччині в 20–30 рр. ХХ ст. : дис... канд. іст. наук: 07.00.01. — К. 1997. — 179 с. 5. Гозуватенко С. П. Теоретична спадщина генерала Михайла Омеляновича-Павленка / С. П. Гозуватенко // Військово-науковий вісник. — 2015. — Вип. 23. — С. 127–140. 6. Мельник Р. Проблема будівництва Збройних сил УНР у теоретичних розробках Всеволода Петріва // Всеукраїн- ський науковий журнал «Мандрівець», липень—серпень 2010. — С. 16–20. 7. Мушинка М. Музей визвольної боротьби у Празі та його останній директор Симон Наріжний // Русская, украинская и белорусская эмиграция в Чехословакии между двумя мировыми войнами. Результаты и перспективы исследований. Фонды Славянской библиотеки и пражских архивов: Сб. докл. междунар. конф. (Прага, 14–15 авг. 1995 г.) : в 2-х ч. — Прага, 1995. — Ч. 2. — С. 806–815. 8. Обідний М. Наші завдання в охороні пам’яток // Вістник Укр. нац. музею-архіву при Укр. ін-ті громадознавства у Празі. — Прага, 1928. — Ч. 1. — С. 10–11. 9. Палієнко М. Г. Створення та діяльність Українського історичного кабінету в Празі (1930–1945 рр.) // Вісник Київ. нац. лінгв. ун-ту. Серія «Історія. Економіка. Філософія». — 2001. — Вип. 5. — С. 349–356. 10. Сергійчук В. Своєї честі не віддам нікому: Військово-історичні праці. Спомини / [упоряд. В. Сергійчук]; Київський національний університет ім. Т. Шевченка. Центр українознавства, ЦДАВОВ та управління України. — Київ: Поліграфкнига, 2002. — 640 с. 11. Петрів В. Проект впорядкування військово- історичних документів і експонатів в Українському національному музеї-архіві при інституті Громадознавства. Військово-історичні праці. Листи / [упоряд. В. Сергійчук]; Київський національний університет ім. Т. Шевченка. Центр українознавства. — Київ, 2002. — С. 43–45.