Утвердження Київської держави у Східному Прикарпатті та Волині: стан джерел та наукові версії

2017;
: cc. 81 - 86
1
Інститут гуманітарних і соціальних наук Національний університет «Львівська політехніка»
2
Інститут гуманітарних та соціальних наук, Національний університет «Львівська політехніка»

Проаналізовано сучасні погляди на обставини включення земель Східного Прикарпаття, Подністров’я та Волині до складу Київської держави. Розглянуто поширення низки категорій рухомих археологічних пам’яток IX–XI ст., що свідчать про перебування княжої дружини на території Подністров’я та проведене їх зіставлення з даними писемних джерел. Проаналізовано різні аспекти можливої залежності цих земель від племен давніх угорців та печенігів у момент формування Київської держави. Обґрунтовується висновок про необхідність ретельнішого вивчення пам’яток IX–XI ст. у Середньому Подністров’ї.

1. Бертольд В. Отчет о поездке в Среднюю Азию с научной целью 1893–1894 / В. Бертольд // Записки Императ. Академии Наук. 8 серия по историко- филологическому отделению. — СПб., 1897. — Т. 4. — С. 123. Цитата з твору, написаного 1050–1055 рр. Гардізі, на підставі праці Ібн-Русте. Мадяри жили тоді на відстані 10 днів дороги від цих місць. — С. 122. 2. Ипатьевская летопись. (Полное собрание русских летописей. — Т. 2) — 2-е изд. — М. : Языки славянской культуры, 2001. — 648 с. 3. Константин Багрянородный. Об управлении империей: текст, перевод, комментарий / под ред. Г. Г. Литаврина и А. П. Новосельцева. — М., 1989. 4. Моця О. П. Карпати у X— XIV ст. / О. П. Моця // Етногенез та етнічна історія населення Українських Карпат. — Т. 1: Археологія та антропологія. — Львів, 1999. — С. 341–360. 5. Орлов Р. С. Про час появи печенігів на території України / Р. С. Орлов // Етнокультурні процеси в Південно-Східній Європі в І тис. н. е. — Київ—Львів, 1999. — С. 216–225. 6. Пивоваров С. В. Рідківське поселення райковецької культури у Верхньому Попрутті / С. В. Пивоваров, М. В. Ільків // Від венедів до Русі. Збірник наукових праць на пошану доктора історичних наук, професора Дениса Никодимовича Козака з нагоди його 70-ліття / Інститут археології НАН України. — К. — Х. : Майдан, 2014. — С. 345–356. 7. Пивоваров С. В. Нові знахідки середньовічних наконечників стріл з території Середнього Подністров’я / С. В. Пивоваров, В. Калініченко // Археологія & фортифікація Середнього Подністров’я. Збірник матеріалів Третьої Всеукраїнської науково-практичної конференції.— Кам’янець-Подільський, 2013.— С. 66–72. 8. Рабинович Р. А. Карпато-Днестровские земли во второй половине IX — первой половине XIII вв. (Историко— археологическое исследование: автореф. дис. ... канд. ист. наук. — СПб., 1997. — 20 с. 9. Рабинович Роман. Карпато- Днестровские земли и Киевская Русь: особенности взаимодействия / Р. А. Рабинович // Русин. — 2007. — № 2 (8). — С. 26–36. 10. Рабинович Р. А. Дирхемы на территории Молдовы: культурно-исторический контекст / Р. А. Рабинович Stratum-plus. — 1999. — № 6: Время денег. — С. 263–275. 11. Терський С. Середньовічні мініатюрні сокирки з галицько-волинських земель / С. В. Терський, В. Савицький // Badania archeologiczne w Polsce Środkowowschodniej, Zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2012: streszczenia referatów XXIX konferencji sprawozdawczej. — Lublin: UMCS, 2013. — S. 27. 12. Terśkyj S. Kiścienie X–XIV cт. na ziemi halicko-wołyńskiej / S. Terśkyj, W. Sawyćkyj // Badania archeologiczne w Polsce Środkowowschodniej, Zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2013: streszczenia referatów XXX konferencji sprawozdawczej. — Lublin : UMCS, 2014. — S. 40–41. 13. Терський С. В. Військово-історичні аспекти формування території Галицько-Волинської держави / С. В. Терський // Військово- науковий вісник. — Вип. 22. — Львів : АСВ, 2014. — С. 125— 133. 14. Терський С. В. Південно-Західна Русь напередодні походів Володимира Великого: археологічний коментар / С. В. Терський // Вісник Львівської комерційної академії. — Серія: Гуманітарні науки. — Вип. 12. — 2014.— С. 46–53. 15. Терський С. В. Ремінні трійники-розподільники VІ—XІІІ ст. на Правобережжі України / С. В. Терський // Наукові записки (Рівненський краєзнавчий музей). — Вип. 13. — Ч. 1. — Рівне, 2015.— C. 176-179. 16. Терський С. В. Серед- ньовічні археологічні пам’ятки у Судовій Вишні на Львів- щині: історія та перспективи дослідження / С. В. Терський // Historical and cultural studies. — 2015. — № 2. — С. 94–104. 17. Терський С. В. Південні кордони Галицького князівства та проблема літописних тиверців: стан і перспективи дослідження / С. В. Терський // Військово-науковий вісник. — Вип. 26. — Львів : АСВ, 2016.— С. 189–199. 18. Терський С. В. Володимир у X ст.: стан та перспективи дослідження / С. В. Терський // Хроніки Ладомерії. Наук. зб. — Вип. 1: Мат-ли І Всеукр. наук. історико-краєзнавчої конф., присвяченої 15-й річниці створення Державного історико- культурного заповідника «Стародавній Володимир». — Володимир-Волинський, 2016.— С. 24–27. 19. Терський С. В. Роль київської дружини в становленні Галицької землі: проблеми археологічної інтерпретації / С. В. Терський // Тези IV Міжнар. наук.-практ. конф. «Історико-культурна спадщина: проблеми збереження і популяризації» (Львівська політехніка, 21–22 квітня 2017 р.). — Львів, 2017. — С. 119–121. 20. Терський С. В. Озброєння та фортифікації у Галицькій землі у період входження до складу Київської держави / С. В. Терський // Людина і техніка у визначних битвах XX століття (до 100-річчя події) : Збірник тез доповідей Міжнар. наук. конф. 15–16 червня 2017 р. — Львів : АСВ, 2017. — С. 51–52. 21. Терський С. В. Археологія України (середньовічна доба) : навч. посіб. / С. В. Терський. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2017. — 256 с. 22. Тимощук Б. О. Давньоруська Буковина (X — перша половина XIV ст.) / Б. О. Тимощук. — К. : Наук. думка, 1982. — 206 с. 23. Шинаков Е. А. Дружинные лагеря / Е. А. Шинаков // Стародавній Іскоростень і слов’янські гради VІІІ—Х ст. Зб. наук. праць. — К., 2004. — С. 307–311. 24. Kaindl К. Р. Geschichte der Bukowina / К. Р. Kaindl. — Czernovitz, 1896. 25. Parczewski M. Problem Lędzian a kształtowanie się polsko-ruskiej rubieży etnicznej / M. Parczewski // Civitas Schinesghe cum pertinentiis. — Toruń, 2003. — S. 151–165. 26. Pasternak J. Die ersten altungarischen Grabfunde nördlich der Karpaten / J. Pasternak // Archeologia Hungarica. — 1937. — Bd. 21. — S. 1–7.