Економічно точний аналіз ефективності оптимальних програм спостережень в тріангуляційних і трилатераційних мережах інженерного призначення

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Кафедра вищої геодезії та астрономії, Національний університет “Львівська політехніка”

Аналіз переваг і недоліків методів тріангуляції і трилатерацні зроблений у багатьох роботах [3-5, 8, 9]. Зазначені дослідження в основному базуються на аналізі мереж типової конструкції. Причому програми спостережень в таких мережах для обох методів мають однакову геометричну конфігурацію. Отримані висновки правомочні для геодезичних мереж з геометрично локалізованої програмою спостережень. Зокрема, це можуть бути державні геодезичні мережі, або мережі, створювані на сильно забудованих територіях.

  1. Брыкин П. А. Нормирование геодезических и топографических работ // Тр. ЦНИИГАиК. 1964. Вип. 162.
  2. Единие нормы времени и расценки на изыскательские работы. М., 1983.
  3. Костецкая Я. М. Определение поперечного сдвига диагонали ряда треугольников, находящихся в середине сплошной сети трилатерации // Геодезия, картография и аэрофотосъемка. 1969. Вып. 8.
  4. Невзоров Н. И., Соломонов А. А. Сравнительный анализ различных методов определения точности положения пунктов плановых опорных сетей // Сб. науч. Тр. Белорусской с.-х. академии. 1976. Вып. 2.
  5. Проворов К. Л. Сравнение точности угловой и линейно-угловой триангуляции // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. 1960. Вып 1.
  6. Третяк К. Р. Оптимальное проектирование измерений в линейно-угловых сетях инженерного назначения // Геодезия, картография и аэрофотосъемка. 1968. Вып. 43.
  7. Третяк. К. Р. Оптимальное проектирование шем измерений в сетях трилатерации // Геодезия, картография и аэрофотосъемка. 1985. Вып. 42.
  8. Трофимов М. Т. О соотношении точности измерений в угловых и линейных сетях // Геодезия и картография. 1965. №6.
  9. Шевченко А. С. Об эффективности построения опорных геодезических сетей методом трилатерации //Тр. Харьков. с.-х. ин-та. 1975. Т. 216.