Класифікація техногенних ґрунтів: сучасні методичні підходи

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет "Львівська політехніка"

Проаналізовано і дано генетико-морфологічну оцінку існуючих класифікацій, що дасть можливість в майбутньому значно вдосконалити їх з урахуванням сучасних методичних підходів. Особливу увагу необхідно звернути на термінологію окремих таксономічних одиниць, використаних при класифікації техногенних грунтів.

1.    Герасимова М.И., Солнцева Н.П., Рубилина Г.Б. Морфологический поход к разделению техногенно-преобразованных почв. – Тез. докл. УШ Всесоюзного съезда почвоведов (14–18 августа 1989). – Новосибирск, 1989. С. 185. 
2.    Головастикова А.В. Формирование биопедоценоза на техногенних ландшафтах КМА. „Биологическая рекультивация нарушеннных земель” // Тез. докл. Междунар. совешания (26–29 августа1996 г.). – Екатеринбург, 1996. – С. 142–151. 
3.    Горбунов Н.И., Бекаревич Н.Е., Етеревская Л.В. и др. Классификация пород по сте-пени их пригодности в сельском хозяйстве // Почвоведение, 1971. – № 11. – С. 105–107. 
4.    Донченко М.Т. Методика обследования, номенклатура и диагностика рекультивиро-ванных почв Украинской ССР / М.Т. Донченко, Л.В. Етеревская, В.А. Угарова, Л.В. Лехциер. – Харьков, 1987. – 20 с. 
5.    Етеревская Л.В. К вопросу о систематике и классификации техногенних почв //Рекультивация земель в СРСР. – М., 1982. Т.2. 
6.    Етеревская Л.В., Донченко М.Т., Лехциер Л.В. Систематика и классификация техногенних почв // Растения и промышленная середа: Сб. науч. тр. Урал. ун-та. – Свердловск, 1984. – С. 14–21
7.    Етеревская Л.В., Головачев Е.А., Угарова В.А., Буденная Т.И. Некоторын законо-мерности в эволюции техноземов при рекультивации земель. Тез. докл. Ш съезда почвоведов и агрохимиков Украинской ССР. 11–14 октября 1990 г. Почвоведение. – Харьков, 1990. – С. 59–61
8.    Єтеревська Л.В., Момот Г.Ф., Лехцієр Л.В. Рекультивовані ґрунти: підходи до класифікації і систематики// Ґрунтознавство, 2008. – Т. 9. – № 3–4. – С. 147–150
9.    Келеберда Т.М., Другов А.М., Жолудєва І.Д. Діагностика техногенно-перетворених ґрунтів. Тез. доп. ІУ з’їзду грунтознавців і агрохіміків України. серпень 1994 р. Серія агрохімія та охорона навколишнього середовища. – Харків, 1994. – С. 122–123. 
10.    Келеберда Т.Н. Тез. докл. 
ІІІ съезда почвоведов и агрохимиков Украинской ССР. (11–14 октября 1990 г.). Почвообразование и классификация почв посттехногенных ланд // Почвоведение. – Харьков, 1990. – С. 78–79. 
11.    Панас Р.Н. Использование лессовидных суглинков в качестве субстратов для рекультивации земель // ЛьвовЦНТИ. Серия 31–209–91. – Львов, 1991. 3 с. 
12.    Панас Р.М. Особливості формування і еволюції техногенних ґрунтів у Передкарпатті. Тез. доп.1У-го з’їзду ґрунтознавців і агрохіміків України. – (січень 1994 р.).– Херсон-Харків, 1994. – С. 136–139. 
13.    Панас Р.М. Моніторинг генезису техногенних ґрунтів на відпрацьованих відвалах копалень сірки / В кн..: Земельні ресурси України: рекультивація, раціональне використання та збереження. – Дніпропетровськ, 1996. – С. 111–112. 
14.    Панас Р.М. Ґенеза, класифікація та властивості техногенних ґрунтів Передкарпаття / В кн.: Ґенеза, географія та екологія / Зб. наук. пр. – Львів, 1999. – С. 58–61. 
15.    Панас Р.М. Техногенні ґрунти України. Ґрунтознавство: Навч. посібник. – Львів: „Новий Світ – 2000”, 2005, 2008. – С. 267–279. 
16.    Полупан Н.И. Полевой определитель почв / Н.И. Полупан, Б.С. Носко, В.П. Куль-мичов. – К.: Урожай, 1981. –  С. 309–311. 
17.    Полупан Н.И. Классификация почв. – В кн..: Почвы Украины и почсышение их пло-дородия. Т. 1. Эволюция, режимы и процессы, классификация и генетико- производ-ственные аспекты. – К.: Урожай, 1988. – С. 116–127. 
18.    Полупан М. І. Класификація ґрунтів України / М.І. Полупан, В.Б. Соловей, В.А. Величко. – К.: Аграрна наука. 2005. – C. 275–279. 
19.    Таранов С.А. Классификационная смена основних возрастных групп молодых почв техногенных экосистем ( МПТЭ). Тез. докл. УШ Всесоюзного съезда почвоведов. – (14–18 августа 1989 г.).–, Новосибирск, 1989. – С. 194. 
20.    Терентьев В.И., Суханов П.А. Классификация нарушенных и рекультивированных земель и других непочвенных поверхностных образований. – В кн.: Биологическая рекультивация нарушенных земель // Тез. докл. Междунар. совещ. 26–29 августа 1996. г.. – Екатеринбург, 1996. – С. 148–151. 21. 
21.    Травлеев А.П. Состояние и перспективы рекультивации земель в СССР/ А.П. Травлеев, В.Н. Зверковский, В.А. Овчинников, Н.Е. Бекаревич, Н.Т. Масюк, В.Н. Данько, Л.В. Етеревская // Тез. докл. 8 Всесоюзн. съезда почвоведов. – Новосибирск, 1989. – С. 177–192.