Використання многочленів Лежандра для апроксимації одновимірних розподілів густини мас планет та дослідження їх збіжності

1
Кафедра картографії та геопросторового моделювання, Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний Університет «Львівська політехніка»
3
Національний Університет «Львівська політехніка»

Досліджено можливості зображення розподілу кусочно-безперервних функцій, представлених по поліноми Лежандра. Описана практична реалізація цієї методики і методи її поліпшення.

1.    Демидович Б.П., Марон Н.А. – Основы вычислительной математики. Из-во Ф.М. лит., М., 1969, 658 с.
2.    Демидович Б.П., Марон И.А., Шувалова Э.З. – Численные методы анализа. Приближение функций, дифференциальные и интегральные уравнения. Из-во Наука.,М., 1967, 368 с.
3.    Жарков В.Н., Трубицин В.П. Фізика планетарних недр.–М: Наука – М. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1980, 448 с.
4.    Картвелишвили К.М. Планетарная плотностная модель и нормальное гравитационное поле Земли. М. : Наука, 1982, 93 с.
5.    Мещеряков Г.А. Задачи теории потенциала и обобщенная земля.– М.: Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит., 1991 – 216 с.
6.    Муратов Р.З.  “Потенциалы елипсоида”, Москва, Атомиздат, 1976, 144с.
7.    Фис М.М., Нікулішин В.І. «Про єдиний алгоритм визначення значень густини, потенціалу та енергії одновимірного розподілу мас еліпсоїдальної планети.» // «Геодезія, картографія та аерофотознімання». – 2009.– №71.
8.    Фис М., Нікулішин В.,  Покотило І., Котик З. Наближення одновимірних розподілів мас еліпсоїдальних тіл рядом по поліномах Лежандра та способи покращення збіжності // Збірник наукових праць “Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування – Європейський досвід”.–2009.– Чернігів.
9.    Dziewonski  A.M., Anderson D.L. Preliminary reference Earth model. – Physics of the Earth and Planet. Inter., 25, 1981, p.297-356.
10.    Dziewonski  A.M., Halls A.L., Lapwyyd E.R. Parametricaly  Simple Earth mjdels,consisnent geophysical data .-Phys. Planet .Inter.,10,1975,p.12-48. 
11.    Marchenko A.N. Zayats A.S. Estimation of the potential gravitational energy of the earth based on reference density models // Геодинамика. журн.–2008., № 1(7).–С. 5-24.