Ітеративна модель управління ризиками приготування небезпечної продукції ресторанного господарства

2016;
: pp. 156-164
1
Львівський інститут економіки і туризму
2
Національний університет “Львівська політехніка”

Розроблено модель управління ризиками небезпечності продукції на стадії виготовлення, що є уніфікованим підходом послідовно інтегрованих ітерацій з комплексом заходів: ідентифікації, оцінювання, моніторингу та контролю ризиків, які ґрунтуються на взаємозв’язку принципів і завдань теорії управління ризиками. Запропонована модель управління є системним підходом постійного визначення ризиків в умовах щоденної виробничої практики підприємств галузі, що є комплексним з набором процедур контролю та моніторингу ризиків. За аналітичним оглядом науково обґрунтованих фактів, доведених результатів лабораторного дослідження, на підставіаналізу їх джерел, можливого впливу на здоров’я та життя споживачів, причин та потенційних наслідків визначено види ризиків небезпечності продукції: ризик харчової токсикоінфекції, ризик токсичного отруєння та ризик невідповідності технічним вимогам. 

 

1. Закон України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів” від Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua Вимірювальна техніка 164 та метрологія, №77, 2016 р. 22.09.2014 №1602-VII. – 20.09.2015

2. Наказ МОЗ України від 29.12.2012 № 1140 “Про затвердження Державних санітарних норм та правил “Медичні вимоги до якості та безпечності харчових продуктів та продовольчої сировини”.

3. В Україні зросла кількість отруєнь неякісними продуктами харчування // Лікар [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.unn.com.ua/uk/news/ 1591701-v-ukrayini-zroslakilkist- otruyen-neyakisnimi-produktami-kharchuvannyalikar

4. Нормативно-технічні та практичні заходи забезпечення якості послуг закладів ресторанного господарства: монографія / Сусол Н. Я. – Львів: ЛІЕТ, 2012 – 164 с.

5. Гавловська Н. І. Ідентифікація небезпек, загроз та ризиків діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу / Н. І. Гавловська, Є. М. Рудніченко // Вісник Хмельницького національно- го університету. Економічні науки. – 2014. – № 6(1). – С. 18–23.

6. Леонт’єва Ю. Ю. Класифікація ризиків виробничої діяльності готельного підприємства [Електронний ресурс ] / Ю. Ю. Леонт’єва, Д. С. По- чепинець // Науково-технічний збірник. – 2012. – No. 102.– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.kname.rusuk.ua

7. Рождественская Л. Н., Хасанова С. М. Управление рисками на предприятиях общественного питания // Российское предприни- мательство. – 2011. – № 8–2 (190). – С. 118–124.

8. Системы ХАССП (HACCP) в общественном пита- нии [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://iso-haccp.com.ua/stati/sistemy-khassp-haccp-v-obshchestven nom-pitanii.

9. Росада М. О. Контроль над безпекою продуктів харчування під час їх виробництва та реалізації. Дезінфектологічні аспекти / М. О. Ро- сада, О. В. Сурмашева, В. В. Бідна // Довкілля та здоров’я. – 2012. – № 4. – С. 55–61.

10. Hanan Smadi. Quantitative Risk Assessment of Human Salmonellosis in Canadian Broiler Chicken Breast from Retail to Consumption // Risk Analysis. – Vol. 33, Issue 2. – Р. 232–248. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://onlinelibrary.wiley. com/doi/10.1111/j.1539- 6924.2011.01722.x/full].

11. Джурик Н. Р. Безпечність виробів з м’яса та риби, виготовлених за технологією “sous vide” у закладах ресторанного господарства : зб. матер. ІI міжнар. наук.-практ. конф. (заочна форма) “Проблеми формування асортименту, якості і екологічної безпечності товарів” (Львів, 12 листопада 2015 р.): тези доповідей / під. ред. П. О. Куцик. – Львів: Растр-7, 2015. – С. 200–204.

12. Shiga toxin-producing E. coli (STEC) 104:H4 2011 outbreaks in Europe/Scientific report of EFSA/EFSA Journal, 2011. – No. 9(10). – 2390.

13. Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга (ISO 22000:2005, IDT): ДСТУ ISO 22000: 2007. – [Чинний від 2007-04-02]. – К.: Держспоживстандарт України, 2003. – 29 с. (Національний стандарт України).