КЛАСИФІКАЦІЯ ДАНИХ ОБЛІКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

2018;
: pp. 42-52
Автори:
1
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Управління даними обліку електроенергії передбачає послідовне перетворення результатів вимірювань в дані комерційного обліку, зокрема, агреговані, їхню верифікацію та валідацію у встановленому порядку з метою інформаційного забезпечення розрахунків за електричну енергію та завдань управління попитом. Комплексне забезпечення точності, повноти, цілісності, достовірності та актуальності даних комерційного обліку вимагає системного підходу, який базується на класифікації даних обліку, зокрема, за приналежністю, походженням, станом оброблення, ступенем автоматизації тощо. В статті досліджено порядок та стадії формування даних обліку електроенергії, визначено і систематизовано класифікаційні ознаки та розроблено систему класифікації даних обліку електричної енергії. Результати досліджень застосовано під час формування ознак якості (достовірності) даних обліку, а також розроблення (вдосконалення) методів верифікації та валідації даних обліку, зокрема, в умовах лібералізації ринку електричної енергії України.

 1. Про ринок електричної енергії [електронний ресурс] // Верховна Рада України; Закон від 13.04.2017 № 2019-VIII – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2019-19.
 2. Directive 2009/72/EU concerning common rules for the internal market in electricity and repealing Directive 2003/54/EC // Official Journal of the European Union, 14.08.2009 – L 211/55 – 93.
 3. Коцар О.В. Розвиток АСКОЕ в умовах лібералізації ринку електричної енергії України // Технічна електродинаміка, 2018. – № 4 – С. 110 – 117.
 4. Концепція побудови автоматизованих систем обліку електроенергії в умовах енергоринку України // Затв. спільним наказом Мінпаливенерго, НКРЕ, Держкоменергозбереження, Держстандарту, Держбуду та Держкомпромполітики України від 17 квітня 2000 року № 32/28/28/276/75/54.
 5. Інструкція про порядок комерційного обліку електричної енергії. Додаток 10 до Договору між Членами Оптового ринку електричної енергії // Затв. Радою оптового ринку електричної енергії України, протокол від 09 червня 1998 року № 8 (із змінами і доповненнями).
 6. Правила користування електричною енергією // Затв. Постановою НКРЕ від 31 липня 1996 року № 28 у редакції Постанови НКРЕ від 17 жовтня 2005 року № 910 із змінами і доповненнями.
 7. Кодекс комерційного обліку електричної енергії // Затверджено постановою НКРЕКП від 14.03.2018 р. № 311 – 83 с – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nerc.gov.ua/?id=31799.
 8. Правила улаштування електроустановок // Видання офіційне. Міненерговугілля України. — X.: Форт, 2017. — 760 с.
 9. Порядок перевірки даних, отриманих від автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії суб’єктів ОРЕ // Погоджено постановами НКРЕ від 16.06.2011 р. № 1042 та від 17.11.2011 р. № 2195 – 9 с – [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.er.energy.gov.ua/doc.php?c=1228.
 10. Коцарь О.В., Мазан В.В. Формирование кодов качества данных коммерческого учета электрической энергии в АСКУЭ // Энерг. и электрификация, 2004. – № 5 – С. 11 – 15.
 11. Інструкція про порядок формування кодів якості даних комерційного обліку / Розроб.: О.В. Коцар – керівн. розроб., Ю.О. Расько // Затв. ТОВ «УНВК-ЕТУ» 31 травня 2012 року – 32 с.
 12. ДСТУ 2681-94 Метрологія. Терміни та визначення // Держстандарт України, видання офіційне, 1994. – 68 с.