Аспекти прояву невизначеності в процесах розроблення систем підтримки прийняття рішень

2015;
: сс. 58 - 75
Authors: 

Верес О.М.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Описано класифікацію і підходи до побудови СППР, які враховують різноманітні аспекти проблеми невизначеності процесу розроблення СППР. Запропоновано та описано ознаки класифікації, удосконалено узагальнену класифікацію СППР. Про- аналізовано види архітектури, розглянуто архітектуру інформаційного ресурсу систем підтримки прийняття рішень, яка ґрунтується на принципах побудови сховища даних. Наведено аналітичний опис підходів до побудови концептуальної моделі, а також розглянуто підходи до проектування основних компонентів системи підтримки прийняття рішень. Запропоновано та описано трирівневу архітектуру концептуальної моделі СППР. Проаналізовано можливості багаторазового використання компонентів різних типів структур. Описано принципи побудови користувацької СППР з використанням багаторазових компонент. Побудована онтологія очищення даних для методологічної систематизації методів у реалізації функціональних елементів моделі СППР. Розглянуто особливості застосування “великих даних” як інформаційної технології побудови СППР. Запропоновано та описано складові елементи узагальненої формальної моделі “великих даних”.

1. Power D. J. What is a DSS? // The On-Line Executive Journal for Data-Intensive Decision Support, 1997. — V. 1. — N3. 2. СитникВ. Ф. Системипідтримкиприйняттярішень: навч. посіб. / В. Ф. Ситник. — К. : КНЕУ, 2004. — 614 с. 3. ЛаричевО. И. Системыподдержкипринятиярешений. Современноесостояниеиперспективыихразвития / О. И. Ларичев, А. В. Петровский // Итогинаукиитехники. Сер. Техническаякибернетика. М.: ВИНИТИ, 1987. — Т. 21. — С. 131–164. 4. ЛаричевО. И. Теорияиметодыпринятиярешений: учебник / ЛаричевО. И. — М. : Логос, 2000. — 296 с. 5. Alter S. L. Decision support systems: current practice and continuing challenges // Reading, Mass.: Addison-Wesley Pub., 1980. 6. Scott Morton M. S. Management Decision Systems: Computer-based Support for Decision Making. — Boston: Harvard University, 1971. 7. ТрахтенгерцЭ. А. Компьютернаяподдержкапринятиярешений : научн.-практ. изд. / Э. А. Трахтенгерц. — М. : СИНТЕГ, 1998. — 376 с. — (Серия «ИнформатизацияРоссиинапорогеХХІвека»). 8. Интеллектуальныйанализдан-ныхвсистемахподдержкипринятиярешений / М. Шапот // Открытыесистемы. 1998. — No 1. — С. 30–35. 9. Johnson P. Object-oriented technology: the competitive advantage / P. Johnson // GEC, 9(1): 28–41, 1993. 10. Nierstrasz O. Component-oriented software development / O. Nierstrasz, S. Gibbs, D. Tsichritzis // Communications of ACM, 35(9): 160–165, Sept. 1992. 11. Becker K. Reusable object-oriented specifications for decision support systems / K. Becker, F. Bodart // In: IFIP WG 8.1 Working Conference on the Object Oriented Approach in Information Systems — Quebec City, Oct. 28–31, 1991. Proceedings. North-Holland, 1991. — P. 137–155. 12. Hartson H. Human-computer interface development : concepts and systems for its management / H. Hartson, D. Hix // ACM Computing Surveys, 21(1):5—93, March 1989. 13.DolkD. R. Knowledge representation for model management systems / D. R. Dolk & B.Konsynski // IEEE TSE, 10(6): 619–628, Nov. 1984. 14. Blanning R. W. A relational theory of model management / R. W. Blanning // In: Holsapple C.W. & Whinston A.B. (eds.). Data base management: theory and applications. Springer-Verlag, 1987. — Р. 15–53. 15. Ma J. An object-oriented framework for model management / J. Ma // Decision Support Systems, 13(2): 133–149, Feb. 1995. 18. Muhana W. A. An object-oriented framework for model management and DSS development / W. A. MUHANA // Decision Support Systems, 9(2): 217–229, Feb. 1993. 19. Muhana W. A. Symms: a model management systems that supports model reuse, sharing and integration / W.A. Muhana // European Journal of Operations Research, 72(2): 214–242, Jan. 1995. 20. ВересО. М. Застосуванняоб’єктно-орієнтованогопідходудопобудовимоделіСППР / О. М. Верес // Вісн. Нац. ун-ту «Львівськаполітехніка». Серія : Інформаційнісистемитамережі. — 2013. — No 770. — С. 30–36. 21. ВересО. М. Компонентиконцептуальноїмоделісистемипідтримкиприйняттярішень / О. М. Верес // Вісн. Нац. ун-ту"Львівськаполітехніка«. Серія : Комп’ютернінаукитаінформаційнітехнології. — 2010. — No 686. — С. 103–112. 22. 2. СпирлиЭ. Корпоративныехранилищаданных. Планирование, разработка, развитие / Э. Спирли. — М. : Вильямс, 2001. — 400 с. 23. АрустамовА. Предобработкаиочисткаданныхпередзагрузкойвхранилище [Електроннийресурс] / АлексейАрустамов. — Режимдоступу: http://www.basegroup.ru/library/dw_olap/data clearing/. 24. ФоуриноР. Электронноекачестводанных: скрытаяперспективаочисткиданных [Електроннийресурс] / РоналдФоурино. — Режимдоступа: http://www.olap.ru/basic/ el_data_quality.asp/ 25. РамЭ. Очисткаданных: проблемыиактуальныеподходы [Електроннийресурс] / Э. Рам, ХонгХайДо. — Режимдоступа: http://www.olap.ru/basic/data_clean.asp/ 26. НекипеловН. Онтологияанализаданных [Електроннийресурс] / Н. Некипелов, А. Шахиди. — Режимдоступу : http://www.basegroup.ru/ library/ methodology/ontology/ 27. ГавриловаТ. А. Базызнанийинтеллектуальныхсистем / Т. А. Гаврилова, В. Ф. Хорошевский. — СПб. : Питер, 2000. — 384 с.: ил. 28. ГавриловаТ. А. Онтологиядляизученияинженериизнаний / Т. А. Гаврилова // ТрудыМеждународнойнаучн.-практ. конференции KDS-2001. — 2001. 29. ГавриловаТ. А. Онтологическийподходкуправлениюзнаниямиприразработкекорпоративныхинформационныхсистем / Т. А. Гаврилова// Новостиискусственногоинтеллекта. — 2003. — No 2. — С. 24–30. 30. БуровЄ. В. Формальнамодельподаннязнаньусистеміонтологічногомоделюваннязадач / Є. В. Буров // Вісн. Нац. ун-ту «Львівськаполітехніка». Серія : Інформаційнісистемитамережі. — 2013. — No 770. — С. 21–30. 31. ЛитвинВ. В. Методвикористанняонтологійупетлі OODA / В. В. Литвин // Вісн. Нац. ун-ту «Львівськаполітехніка». Серія : Інформаційнісистемитамережі. — 2014. — No 783. — С. 137–145. 32. ЛитвинВ. В. Проблемаавтоматизованоїрозбудовибазовоїонтології / В. В. Литвин, Т. М. Черна // Вісн. Нац. ун-ту"Львівськаполітехніка«. Серія : Інформаційнісистемитамережі. — 2014. — No 805. — С. 306–315. 33. ВересО. М. Онтологіяочищенняданих / О. М. Верес // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія: Інформаційнісистемитамережі. — 2015. — No 814. — С.237—245. 34. Parsaye K. OLAP and Data Mining: Bridging the Gap / Parsaye K. // Database Programming and Design. 1997. — No 2. 35. Большиеданные (Big Data) / [Електроннийресурс] / — Режимдоступу: http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Большие_ данные_ %28Big_Data %29# cite_note-g-6. 36. ОлхорстФ. 2012—й: «облачный» годдля «большихданных» / [Електроннийресурс] / Ф. Олхорст. — Режимдоступу: http://www.pcweek.ua/themes/detail.php?ID=136094. 37. ЧернякЛ. БольшиеДанные — новаятеорияипрактика / [Електроннийресурс] / Л. Черняк // Открытыесистемы. СУБД. — М.: Открытыесистемы, 2011. — No 10. — Режимдоступу: http://www.osp.ru/os/2011/10/13010990. 38. Preimesberger C. Hadoop, Yahoo, ’Big Data’ Brighten BI Future практика / [Електроннийресурс] / Chris Preimesberger // EWeek (15 August 2011). — Режимдоступу: http://www.eweek.com/c/a/Data-Storage/TBA-Hadoop-Yahoo-Big-Data-Brighten.... 39. Gartner Says Solving ’Big Data’ Challenge Involves More Than Just Managing Volumes of Data. Gartner (27 June 2011). http://www.gartner.com/newsroom/id/1731916. 40. МоррисонА. БольшиеДанные: какизвлечьизнихинформацию / А. Моррисонидр. // Технологическийпрогноз. Ежекварт. журнал, росс. изд. — 2010. — Вып. 3. PricewaterhouseCoopers (17 декабря 2010). 41. ШаховськаН. Б. Ор-ганізаціяВеликихданихурозподіленомусередовищі / Н. Б.Шаховська, БолюбашЮ. Я., ВересО. М. // ЗбірникнауковихпрацьДонНТУ «Обчислювальнатехнікатаавтоматизація». — 2014. — No 2. — С. 147–155. 42. Inmon W. H. Big Data — getting it right: A checklist to evaluate your environment / [Електроннийресурс] / W. H. Inmon // DSSResources.COM, — 2014. — Режимдоступу: http://dssresources.com/papers/features/inmon/inmon01162014.htm. 43. Manyika J. Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity / J. Manyika et al.// McKinsey Global Institute, June, 2011. 156 с. 44. ШаховськаН. Б. Формальнеподанняпросторуданихувиглядіалгебраїчноїсисте- ми / ШаховськаН. Б. // Системнідослідженнятаінформаційнітехнології / НаціональнаакадеміянаукУкраїни, Інститутприкладногосистемногоаналізу. — К., 2011. — No 2. — С. 128–140. 45. Shakhovska N. B. Big Data Federated Repository Model / N. B. Shakhovska, Yu. Ja. Bolubash, O. M. Veres // The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (СADMS’2015) Proc. of the XIII Int. Conf., (Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine, 24–27 February, 2015). — Lviv: Publishing Lviv Polytechnic, 2015. — P. 382–384.