Прототип інформаційної системи аналізу структурно-логічних схем освітніх програм

2021;
: сс. 112 - 121
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна

Наведено результати аналізу поточної ситуації використання системних рішень для створення та удосконалення освітніх програм. Впродовж аналізу та дослідження предметної області визначено фактори, що впливають на всебічний розвиток студента, виявлено зв’язок із цими факторами та навчальними планами. Проаналізовано основні терміни, ключові поняття цієї предметної області та їх вплив та важливість. Визначено основну проблему та обґрунтовано її актуальність, а саме — важливість цілісної освіти та формування освітніх програм згідно з остан- німи тенденціями ринку, із урахуванням бази знань, яку отримують студенти на попередніх курсах. Досліджено продуктивність та цінність вибраних рішень, що використовуються під час формування освітніх програм та навчальних планів. Визначено, що повинно бути у системі для того, щоб вона допомагала у вирішенні проблеми та формуванні якісних освітніх програм. В результаті аналізу та дослідження зроблено висновок про недостатність наявного функціонала рішень для повного забезпечення вирішення поставленої проблеми. Визначено основні харак- теристики системи, призначеної для створення та аналізу освітніх програм. Запропоновано прото- тип інформаційної системи для вирішення проблем формування й аналізу освітніх програм у закладах вищої освіти. На підставі аналізу визначено формат подання візуальної складової системи, вибрано спосіб представлення за допомогою структурно-логічних схем. Висвітлено ключові аспекти функціональності проєктованої системи. Вибрано засоби представлення логіки та функціонала системи, вибрано та побудовано UML діаграми для визначення завдань основних модулів та принципів її роботи. Проаналізовано й описано побудовані діаграми системи та їхні особливості.

  1. Program nauczania [Electronic resource] - Resource access mode: http://pl.wikipedia.org/wiki/Program nauczania.
  2. About education: Law of Ukraine of 05.09.2017 № 2145-VIII // Database «Legislation of Ukraine» / The Verkhovna Rada of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2145-19 (access date: 15.04.2021)
  3. About higher education: Law of Ukraine of 01.07.2014 № 1556-VII // Database «Legislation of Ukraine» / The Verkhovna Rada of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/1556-18 (access date: 15.04.2021)
  4. Kenton, W. (2019). Soft Skills [online resource] - Mode of access: https://www.investopedia.com/terms/s/soft-skills.asp
  5. European Dictionary of Skills and Competences.-Режим доступу: http://disco-tools.eu/disco2_portal/ Develop the skills you need for life [Electronic resource] // SkillsYouNeed. - Available at: https://www.skillsyouneed.com/
  6. Klaus Peggy. The hard truth about soft skills: workplace lessons smart people wish they’d learned sooner / Peggy Klaus with Jane Rohman and Molly Hamaker». New York, Harper Collins Publishers, 2007. Р. 190. Recommendation-key-competences-lifelong.-Режим доступу: https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/recommendation-key-...
  7. Curriculum, syllabus and textbook in high school. [Electronic resource] - Resource access mode: http://pidruchniki.com/70140/pedagogika/navchalniy_plan_navchalna_progra....
  8. Training programs. [Electronic resource] - Resource access mode: http://ukped.com/statti/teorija-navchannja/40-.html.
  9. Lytvyn V., Shakhovska N. Design of information systems / V. Lytvyn, N. Shakhovska - Lviv: «New World 2000», 2010. - 523 p.