Випуск 8, Номер 2, 2014

У цьому номері

(19 статей)
Nadiya Popadyuk, Oksana Zholobko, Volodymyr Donchak, Khrystyna Harhay, Olha Budishevska, Andriy Voronov, Ananiy Kohut and Stanislav Voronov
Yuriy Melnyk, Viktor Reutskyy, Volodymyr Reutskyy and Volodymyr Starchevskyy
Orest Kuntyi, Oksana Dobrovetska, Serhiy Korniy, Galyna Zozulya and Galyna Mykhalyna
Ibragim Ali, Sergii Boichenko, Viktoria Romanchuk, Mariia Boichenko and Olexandr Lazorko