Інструкція для авторів

Редакція журналу «Обчислювальні проблеми електротехніки», видавцем якого є Національний університет «Львівська політехніка», при відборі та публікуванні статей керується рекомендаціями Комітету з етики публікацій – Committee on Publication Ethics (COPE).

Редколегія приймає до друку в журналі неопубліковані раніше статті, що містять результати фундаментальних теоретичних та прикладних досліджень в наступних областях:

 • Електротехніка та електроенергетика.
 • Радіотехніка.
 • Електроніка.
 • Телекомунікації.
 • Комп’ютерні науки
 • Електричні вимірювання

Автор несе повну відповідальність за зміст опублікованих матеріалів. Усі подані статті проходять перевірку на плагіат з допомогою ліцензованої програми UniCheck.

Для авторів з України наявність акту експертизи і варіанту рукопису статті українською мовою (2 екз.) обов‘язкові.

Після рецензування статті автору надсилається копія рецензії із зауваженнями. Всі виправлення необхідно повернути в редакцію не пізніше 15 днів після отримання рецензії. В іншому випадку редакційний комітет може відхилити статтю або перенести термін її опублікування.

Оскільки у 2013 році журнал включено до переліку фахових видань України, стаття має бути структурованою згідно з вимогами постанови Президії ВАК України від 15.01.03 №7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України». З метою забезпечення високого наукового рівня публікацій та подальшого входження журналу до наукометричної бази даних Scopus подані наукові статті повинні містити такі необхідні елементи:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень та публікації, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтування отриманих наукових результатів;
 • висновки з даного дослідження і перспектива подальших досліджень у даному напрямку.

Матеріал статей повинен відповідати профілю журналу і бути написаний англійською мовою. Наполегливо просимо авторів надавати їхні ідентифікатори ORCID.

Ілюстративний матеріал в тексті статті може бути як чорно-білий, так і кольоровий.

Прикінцева анотація до статей подається українською мовою. Якщо автор публікації не володіє українською мовою, то анотація буде перекладена редколегією журналу з англійської на українську.

Просимо авторів звернути увагу на оформлення посилань на україно- чи російськомовні джерела. Дані подають у такій послідовності: автори (транслітерація), переклад назви статті англійською мовою, назва джерела (транслітерація), вихідні дані, у дужках – зазначення мови, якою написана стаття. Правила траслітерації повинні відповідати наведеним у Постанові Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р., №55 “Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею” (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF/conv?test=XX7MfyrCSgk...).

Також у статті необхідно навести короткі дані про отриману освіту, область наукових інтересів та надати якісні кольорові фотографії авторів.

У випадку невідповідності оформлення статей до поданих вимог вона буде повернена авторам на доопрацювання без рецензування та редагування.

Обов’язки авторів

 1. Автори повинні гарантувати, що вони написали оригінальні статті, і якщо автори використовували результати або слова інших авторів, то це було належним чином оформлено у вигляді посилань або цитат у лапках. Редакція проводить перевірку статей на плагіат.
 2. Подання тієї самої статті у більш ніж один журнал розцінюється як неетична поведінка і є неприйнятним.
 3. Авторами статті можуть бути лише особи, які зробили внесок в отримання результатів, представлених у статті. Автор, який здійснює листування із редакцією, має гарантувати, що всі співавтори ознайомилися та затвердили кінцеву версію статті, а також погодилися на її публікацію.
 4. Автори зобов’язані приймати участь у процесі рецензування.
 5. Дані в статті повинні бути представлені без помилок. Стаття має бути структурованою, містити достатньо посилань і оформленою згідно вимог. Фінансову підтримку для отримання результатів дослідження необхідно вказати у розділі статті «подяка».
 6. Недобросовісні або завідомо неточні твердження у статті являють собою неетичну поведінку і є неприйнятними.
 7. Автори повинні розкривати будь-які конфлікти інтересів та публікувати виправлення у випадку, якщо конфлікт інтересів було виявлено після публікації.
 8. Автори зобов’язані допрацювати статтю відповідно до зауважень рецензентів або редколегії. Автори, в разі незгоди із зауваженнями рецензента, подають в редакцію свою обґрунтовану відповідь на зауваження рецензента.
 9. Авторам надається можливість відповісти на критику статей.
 10. Автори статей несуть усю повноту відповідальності за зміст статей і за сам факт їх публікування. Редакція журналу не несе відповідальності за можливі збитки, нанесені авторам чи третім особам, які були викликані публікацією статті. Редакція має право вилучити статтю, якщо з’ясується, що в процесі публікування статті були порушені чиїсь права або загальноприйняті норми наукової етики. Про факт вилучення статті редакція повідомляє автора.
 11. Автор не має права передруковувати статтю в інших виданнях без згоди редакції журналу. Якщо хтось запозичує матеріали зі статті, то повинен зробити посилання на цю статтю.
 12. Обсяг журналу обмежений, тому автори зобов’язані використовувати його розумно і економно.