Зіставлення різних способів визначення коефіцієнта пористості теригенних колекторів з врахуванням глинистості за даними акустичного каротажу

2013;
: стоp. 154-159
https://doi.org/10.23939/jgd2013.01.154
Надіслано: Березень 11, 2013
1
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
2
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
3
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Розглянуто різні способи визначення коефіцієнта відкритої пористості теригенних колекторів з врахуванням глинистості за даними акустичного каротажу. Визначені коефіцієнти пористості за цими способами та за петрофізичними зв’язками зіставляли з результатами досліджень кернового матеріалу. Для порівняння величин коефіцієнта пористості використано апарат математичної статистики з метою систематизації отриманої інформації та оцінки характеристик розподілу цієї величини.

 1. Вакарчук С.Г., Шевченко О.А., Довжок Т.Є., Че­піль П.М., Марченко М.В., Караваєва Ю.А. Особливості геологічної будови та перспекти­ви нафтогазоносності верхньо-майкопських, се­редньо-майкопських і тортонських відкладів на родовищі Субботіна // Нафтогазова геофізика – стан та перспективи: Міжнар. конф., Івано-Франківськ, 25–29 травня, 2009 р. (тези доп.) – Івано-Франківськ, 2009. – С. 43–47.
 2. Ізотова Т.С., Пуш А.О., Бондаренко О.В., Вертеп­ний Т.В., Кушта Г.Й. Інтерпретація даних ГДС тонкошаруватих розрізів сармату Передкарпат­ського прогину на основі комп’ютерних техно­логій // Теоретичні та прикладні аспекти геоін­форматики. – 2006. – С. 74–79.
 3. Карпенко О.М. Науково-методичні засади оцінки ємнісно-фільтраційних властивостей гірських порід тонкошаруватих розрізів родовищ вугле­воднів за даними геофізичних досліджень. Ав­тореф. дис... д-ра геол. наук. – Київ. КНУ ім. Т. Шевченка. – 2005. – 24 с.
 4. Кашуба Г.О., Муц С.Є. Деякі аспекти визначення пористості глинистих колекторів за даними АК // Моніторинг геологічних процесів: матеріали ІХ Міжнар. наук. конференції, 14–17 жовтня 2009 р. – Київ. – 2009. – С. 178–180.
 5. Крамер Г. Математические методы статистики. – М.: Мир, 1975. – 648 с.
 6. Локтєв А.В. Особливості дорозвідки газових по­кладів у тонкошаруватих піщано-глинистих від­кладах неогену Зовнішньої зони Передкарпат­ського прогину. Дис... к-та геол. наук. – Івано-Франківськ. ІФНТУНГ. – 2004. – 173 с.
 7. Математичні методи у нафтогазовій геології / Ло­зинський О.Є., Лозинський В.О., Маєвський Б.Й. та ін.]. – Івано-Франківськ: Факел, 2008. – 276 с.
 8. Методические рекомендации по определению под­счетных параметров залежей нефти и газа по материалам геофизических исследований сква­жин с привлечением результатов анализа кер­на, опробования и испытания продуктивных пластов / Под ред. Б.Ю. Вендельштейна, В.Ф. Ко­зяра, Г.Г. Яценко. – Калинин: НПО “Союз­промгеофизика”, 1990. – 261 с.
 9. Муц С.Є. Врахування глинистості порід-колекто­рів при визначенні коефіцієнта пористості за мате­ріалами акустичного каротажу // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – Івано-Франківськ. – 2010. – № 1(34). – С. 132–137.
 10. Патент кл. 340 – 15.5 ВН, (G01V1/40), № 3909775 США/ Lavigne J.C.Methods and apparaturs for acoustic logging through casing. [Schlumberger Technology Corp.]. Опубл. 30.09.75.
 11. Патент України на винахід  № 86678, МПК G01V 1/28, G01V 5/00. Спосіб визначення пористості глинистих порід у нафтогазових свердловинах / Кашуба Г.О., Кулик В.В., Бондаренко М.С.; заявник і патентовласник Інститут геофізики НАН України. Опубл. 12.05.2009, Бюл. № 9.
 12. Свихнушин Н., Тухраев Р., Шмыгин К. Исследо­вание тонкослоистых коллекторов нефти и газа. Новые технологии ГИС // Нефтегазовое обозрение. – 2002. – С. 46–51.
 13. Федоришин Д.Д. Теоретико-експериментальні ос­но­ви петрофізичної та геофізичної діагностики тон­копрошаркових порід-колекторів нафти і газу (на прикладі Карпатської нафтогазоносної про­він­ції). Дис... д-ра геол. наук – Львів, 1999. – 288 с.
 14. Minh C.C., Sundaraman P. NMR Petrophysics in Thin Sand/Shale Laminations // SPE 102-435-MS, SPE Annual Technical Conference and Exhibition, San Antonio. September 24–27. – 2006. –Р. 322–328.