Геологічна будова Пенінського покриву Українських Карпат

https://doi.org/10.23939/jgd2017.01.057
Надіслано: Травень 03, 2017
1
Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України
2
Інститут геологічних наук Національної академії наук України
3
ДП “Західукргеологія”
4
Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України

Мета. Метою досліджень є вивчення геологічної будови Пенінського покриву Українських Карпат з урахуванням нових даних геології та геофізики. Методика. Методика досліджень містить детальний комплексний аналіз матеріалів геологічних знімань, пошукових робіт, буріння і геофізичних досліджень Пенінського покриву. Результати. Пенінський покрив, у складі якого наявні відклади вікового діапазону тріас – олігоцен, в українському секторі Карпат у тектонічному аспекті є південно-західною одиницею Зовнішніх (Флішових) Карпат. Зараз домінує погляд про його належність до зони Закарпатського глибинного розлому, що відокремлює Зовнішні і Внутрішні Карпати. Це ґрунтується значною мірою на визнанні скель юрських і неокомських вапняків у складі покриву як тектонітів, утворених у зоні цього розлому. Під час проведеного дослідження доведено, що юрсько-неокомські скелі – це не тектонічні відторженці, а олістоліти гравітаційно-осадового походження у складі крейдової олістостроми. Пенінська тектонічна одиниця – це типова покривна структура Карпат, а не зона розвитку гігантської тектонічної брекчії, і не зона Закарпатського розлому. Будова покриву нічим не відрізняється від інших покривів Зовнішніх Карпат. Під неогеновим чохлом відклади Пенінського покриву контактують зі структурами Внутрішніх Карпат, проте не повсюдно. У Солотвинській западині на Пенінський покрив насунута Лесарненська зона, яка, ймовірно, належиться до Зовнішніх Карпат, з крейдовими відкладами в її складі, що унеможливлює безпосередній вплив на покрив Закарпатського розлому. Обґрунтовано існування стратиграфічної перерви у післяаптський час у Пенінському покриві і, відповідно, присутність фази австрійської складчастості. Палеоген району Перечина – це не вульшавська світа Внутрішніх Карпат, а вульховчицька світа Пенінського покриву, яка нарощується олігоценом. Пенінський покрив не продовжується в район Пояна Ботізії на суміжній території Румунії, а повертає на південний захід, узгоджено з поворотом вулканічного хребта Оаш – Шолес і лінією насуву Монастирецького субпокриву. Визначено, що насуви в Пенінському покриві відбувалися у часовому інтервалі після олігоцену і впродовж карпатію. Складено уточнену геологічну карту Пенінського покриву масштабу 1:100 000 і чотири геологічні розрізи через усі ділянки покриву. Наукова новизна. Отримані під час дослідження перелічені результати здебільшого розглядалися й іншими геологами у якості ймовірних або альтернативних гіпотез. Це стосується насамперед трактувань скель як олістолітів, а не тектонітів. Проте, на підтримку такої версії не надавалось достатньо доказів, які б незаперечно її підтримували. Це ж зауваження стосується і решти результатів. У цій роботі всі результати розглядають у комплексі і підкріплені достатньою доказовою базою. Практична значущість. Результати дослідження дають можливість розвинути уявлення про Пенінську тектонічну одиницю, як проміжну ланку між Внутрішніми і Зовнішніми Карпатами. Уточнена геологічна карта може бути використана для практичних задач. Піднасув Пенінського покриву потенційно перспективний щодо промислової нафтогазоносності.

 1. Андрусов Д. Зона утесов (клиппенов) в карпатской системе / Д. Андрусов // Матер. VI съезда КБГА. – К., 1960. – № 1. – С. 63–73.
 2. Богданов А. А., Муратов, М. В. Хаин В. Е. Краткий обзор тектоники и истории развития Западных Карпат / А. А. Богданов, М. В. Муратов, В. Е. Хаин // Изв. высш. учебн. завед. Сер. геол. и разведка – Изд-во МГРИ. – 1958. – № 1.
 3. Венглінський І. В. Олігоценові відклади Скелястої зони Українських Карпат / І. В. Венглінський, Н. Я. Бояринцева, З. Ф. Жигунова, Б. Т. Полонський // ДАН УРСР. Сер. Б. – К., 1968. – С. 771–774.
 4. Вялов О. С. Краткий очерк тектоники Восточных Советских Карпат / О. С. Вялов // Матер. VI съезда КБГА. – К., 1960. – № 1. – С. 22–23.
 5. Геодинамика Карпат / Круглов С. С., Смирнов С. Е., Спитковская С. М., Фильштинский Л. Е., Хиж­няков А. В. – К.: Наук. думка, 1985. – 136 с.
 6. Геологическое строение и горючие ископаемые Украинских Карпат / ред. В. В. Глушко, С. С. Круглов // Тр. УкрНИГРИ – М.: Недра, 1971. – 392 с.
 7. Геология и полезные ископаемые Украинских Карпат. Ч. I / под общ. ред. Я. О. Кульчицкого – Львов : Вища шк., 1976. – 200 с.
 8. Геология и полезные ископаемые Украинских Карпат. Ч. II / под общ. ред. Я. О. Кульчицкого и О. І. Матковского – Львов : Вища шк., 1977. – 218 с.
 9. Гинтов О. Б. Тектонофизические и палинспастические раз­резы Украинских Карпат вдоль геотраверса DOBRE-3 (PANCAKE) / О. Б. Гинтов, И. Н. Бубняк, Ю. М. Вихоть , А. В. Муровс­кая , М. В. Накапелюх, В. Е.  Шлапинский // Геофиз. журн. – 2014. – Т. 36, № 3. – С. 3–33.
 10. Глушко В. В. Тектоника и нефтегазоносность Карпат и прилегающих прогибов. – М. : Недра, 1968. – 264 с.
 11. Глушко В. В. Главнейшие особенности тектоники и развития Украинских Карпат / В. В. Глушко, С. С. Круглов. – М. : ВИЭМС, 1979. – С. 7–8.
 12. Дабагян Н. В. Лито­логия и стратиграфия мелового и палеогенового чехла зоны Закарпатских утесов : матер. по геологии и нефтегазоносности Украины / Н. В. Дабагян, С. С. Круглов, С. С. Смирнов // Тр.УкрНИГРИ. – М. : Недра, 1965. – Вып. XIV – С. 78–84.
 13. Круглов С. С. Геодинамическое развитие в раннем мелу Утесовых зон Советского Закарпатья / С. С. Круглов // XIV конгресс КБГА. Тезисы докладов – София, 1989. – С. 385–388.
 14. Круглов С. С. Тектоніка і геодинаміка Українських Карпат / С. С. Круглов // Геодинаміка. – 1998. – № 1. – С. 86–89.
 15. Круглов С. С. Геологическая история области распространения Закарпатских утесов в конце мела – начале палеогена / С. С. Круглов, С. С.  Смирнов. – Львов : Изд-во Львовского ун-та. – 1967. – С. 46–57.
 16. Круглов С. С. Геологическое строение области Закарпатских утесов и оценка ее ми­нерально–сырьевой базы / С. С. Круглов, С. С.  Смирнов // Тезис.докл. научн. Сессии Укр НИГРИ. – Львов, 1965.
 17. Круглов С. С. К оценке перспектив нефтегазоносности области Закарпатских утесов в связи с новыми представлениями о ее гео­логическом строении / С. С. Круглов, С. С. Смирнов // Мингео СССР. Бюлле­тень научно-техн. информации. Новые данные по геологии и нефтегазоносности запад­ных областей УССР. Сер.: Геология месторож­дений полезных ископаемых: региональная гео­логия ОНТИ ВИЭМС – М., 1967. – № 5 – С. 27–34.
 18. Круглов С. С. О сочленении области развития мелового флиша с Мармарошским массивом и Утесами в Советских Карпатах / С. С. Круглов, С. С. Смирнов // Тр. УкрНИГРИ – М. : Гостоптехиздат, 1965б. – Вып. VI. – С. 29–51.
 19. Круглов С. С., Смирнов С. С. Палеоген зоны Пе­нинских утесов Советского Закарпатья / С. С. Круглов, С. С. Смирнов // Сов. Геология – 1968. – № 2. – С. 25–35.
 20. Кульчицкий Я. О. Некоторые проблемные вопросы геологического строения Восточных Карпат / Я. О. Кульчицкий // Матер. VI съезда КБГА. – К., 1963. – С. 277–290.
 21. Лазаренко Э. А. К геологии карпатских утесовых зон / Э. А. Лазаренко // Матер. VI съезда КБГА. – К., 1960. – С. 177–184.
 22. Лещух Р. Й. Нові дані про геологічну історію Українських Карпат і суміжних територій у юрський період / Р. Й. Лещух, Г. І. Говцанюк, І. В. Шайнога // Вісн. Львів. ун-ту Сер. геол. – 2001. – С. 32–40.
 23. Лозиняк П. Особливості геологічної будови донеогенового фундаменту Закарпатсь­кого прогину / П. Лозиняк, Я. Місюра // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2010. – № 3–4 (152–153). – С. 73–77.
 24. Лозиняк П. Ю. До вивчення геологічної будови Карпатської споруди / П. Ю. Лозиняк // Геологія і геохімія го­рючих копалин – 2001. – № 4. – С. 64–70.
 25. Лозиняк П. Ю. Меловые отложения и фауна радио­лярий южного склона Украинских Карпат : авто­реф. ... канд. геол.-мин. наук. / П. Ю. Лозиняк. – Львов, 1975. – 23 с.
 26. Лозиняк П. Ю. Основні принци­пи і схема тектонічного районування Україн­ських Карпат / П. Ю. Лозиняк, М. Й. Петрашкевич // Праці НТШ. – Львів, 2007. – Т. XIX. – С. 50–61.
 27. Мерлич В. Б. Особенности верх­ненеогенового магматизма глубинных разломов Закарпатья / В. Б. Мерлич, С. М. Спитковская // Геол. сборник Львовск. геол. об-ва. – Львов, 1965. – № 69 – С. 55–64.
 28. Муратов М. В. Тектоника и история развития Аль­пийской геосинклинальной области юга Евро­пейской части СССР и сопредельных стран / М. В. Муратов // Тектоника СССР. – М. : Изд-во АН СССР, 1949. – Т. II.
 29. Обоснование направлений поисков нефти и газа в глубокозалегающих горизонтах Украинских Кар­пат / Отв. ред. В. В. Глушко, С. С. Круглов. – Киев : Наук. думка, 1977. – 175 с.
 30. Отчет о геологических исследованиях, проведенных на площади Кушница Закарпатской области УССР в 1963 году / Львовская ГПК треста “Львовнефтегазразведка” – Львов, 1964. – С. И. Кан­толинский, Ж. С. Коваль, Л. Б. Зима. – Т. 1. –154 с. (Фонди ДП “Західукргеологія”).
 31. Отчет о геологической съемке масштаба 1:50000 планшета М-34-130-Б (Свалява) : в 3-х т. / Н. В. Короновский, М. А. Бэер. – Москва – Киев, 1963. – 652 с. (Фонди ДП “Західукргеологія”).
 32. Отчет о геологоразведочных работах, проведенных на Кричевском месторождении мраморизо­ванных известняков в 1968–1972 гг. / Трест “Киевгеология”, Закарпатская ГЭ. – Киев, 1972. – Мельник В. Н. – Т. 1 (текст). – 74 с. (Фонди ДП “Західукргеологія”).
 33. Отчет о детальных поисках месторождений извест­няка для производства извести, декоративной крошки и известняковой муки в районе с. При­боржавского Иршавского района и известня­ковой муки в Свалявском районе Закарпатской области УССР, проведенных в 1981–1984 гг. / В. В. Высоцкий, В. Н. Воробканич, В. А. Павлюк ; Закарпатская ГРЭ “Запукргеология”. – Львов, 1984. –– Том II (текстовые приложения) (Фонди ДП “Західукргеологія”).
 34. Отчет о поисково-съемочных работах масштаба 1:25000, проведенных на площади Перечин Закарпатской области УССР в 1966–1967 гг. / Трест “Львовнефтегазразведка”. – Львов, 1968. –З. Ф. Жигунова, Ж. С. Коваль, В. Г. Петров. – Т. 1. – 131 с. (Фонди ДП “Західукргеологія”).
 35. Отчет о поисково-съемочных работах масштаба 1:25000, проведенных на площади Турья Поляна Закарпатской области УССР в 1968 г. / Трест “Львовнефтегазразведка” – Львов, 1969. – Жи­гунова З. Ф., Петров В. Г. – Т. 1. – 126 с. (Фонди ДП “Західукргеологія”).
 36. Отчет о поисковых работах масштаба 1:25000, про­веденных на площади Дубове, в Хустском и Тячевском районах Закарпатской области УССР в 1966 г. / С. И. Кантолинс­кий , Л. П. Некрасова, А. П. Порошин ; Львовская ГПК треста “Львовнеф­тегазразведка”. – Львов, 1967. – Т. І. – 212 с. (Фонди ДП “Західукргеологія”).
 37. Отчет о поисковых работах масштаба 1:25000, про­веденных на площади Монастырец, в Хустском районе Закарпатской области УССР в 1964–1965 гг. / С. И. Кантолинский, В. М. Татарченко, А. П. Порошин ; Львовская ГПК треста “Львовнефтегаз­разведка” – Львов, 1966. – Т. 1. – 249 с. (Фонди ДП “Західукргеологія”).
 38. Отчет о результатах геологосъемочных работ мас­штаба 1:50 000 на площади листов M-34-144-A; M-34-144-B / А. А. Волошин, Л. И. Кондратьев, Ю. В. Ковалев ; Трест “Киевгеология”, Закарпат­ская ГРЭ. – Берегово, 1973. – Кн. 1 (текст) – 283 с. (Фонди ДП “Західукргеологія”).
 39. Отчет о результатах доизучения геологического строения в масштабе 1:50 000 территории листов М-34-144-Б, Г; L-34-12-Б, выполненного Тячев­ской геолого-съемочной партией и Закарпатской геофизической партией в 1974–1976 гг. / А. А. Волошин, В. Ю. Щербанюк, Ю. В. Кова­лев  ; Трест “Киевгеология”. Закарпатская ГРЭ. – Берегово, 1976. – Т. 1. – 254 с. (Фонди ДП “Західукр­геологія”).
 40. Пейве А. В. Разломы и тектонические движения / А. В. Пейве // Геотектоника. – 1967. – № 5. – С. 8–24.
 41. Петрашкевич М. И. Структурное ра­йонирование основания Закарпатского прогиба / М. И. Петрашкевич, П. Ю. Лозыняк // XIV конгресс КБГА. Тезисы докладов. – София, 1989. – С. 423–425.
 42. Подсчет запасов Кременного месторождения извест­няков (по состоянию на 1.01.1989 г.) / В. В. Высоцкий, В. Ф. Лискевич, В. А. Ки­бальник ; Трест “Киевгеология”, Закарпатская ГРЭ. – Берегово, 1988. – Кн. 1 (текст). – 95 с.
 43. Пояснювальна записка до поновленої легенди Держ­геолкарти – 200 Карпатської серії листів / Відп. викон. С. С. Круглов. – Львів ; Берегово. – 1995. – С. 10–18.
 44. Разломы и горизонтальные движения горных соору­жений СССР – М. : Наука, 1977. – 136 с.
 45. Розумейко С. В. Новые данные о нижнемеловых отложениях района Свалявы / С. В. Розумейко, И. В. Венглинский // Геол. и геохим. горюч. ископаемых. – 1985. – № 65. – С. 85–89.
 46. Розумейко С. В. Характерные ком­плексы фораминифер юрских и нижнемеловых отложений Пенинской зоны Советских Карпат / С. В. Розумейко, И. В. Венглинский // Геология Советских Карпат (сб. науч. тр.). – К.: Наук. думка. – 1989. – С. 162–167.
 47. Стратотипы меловых и палеогеновых отложений Украинских Карпат / О. С. Вялов, С. П. Гавура, В. В. Даныш и др. – К. : Наук. думка, 1988. – 204 с.
 48. Тектоника Украинских Карпат: объяснительная за­писка к тектонической карте Украинских Карпат: м-б 1:200 000 / В. С. Буров, И. Б. Вишняков, В. В. Глушко и др. – К. : УкрНИГРИ, 1986. – 152 с.
 49. Тектоника Украины / отв. ред. С. С. Круглов, А. К. Цыпко // Тр. УкрНИГРИ. – М. : Недра, 1988. – Вып. XXXVI. – 254 с.
 50. Тектоническая карта Украинской и Молдавской ССР, масштаб 1:500 000. – Киев, 1988. – 134 с.
 51. Шлапінський В. Є. Мікрофауна в олістостромових утвореннях верхньої крейди Говерлянського субпокрову в районі Ясіні / В. Є. Шлапінський // Викопна фауна і флора України: палеоекологічний та стратигра­фічний аспекти : зб. наук. пр. ІГН НАНУ; відп. ред. П. Ф. Гожик. – Київ, 2009. – С. 179–183.
 52. Шлапінський В. Є. Уточнені дані щодо палеогенових відкладів Пенінського покрову Українських Карпат в районі Перечина / В. Є. Шлапінський, Д. В. Мачальський, Л. М. Хомяк // Тектоніка і Стратиграфія. – 2013. – Вип. 40. – С. 125–134.
 53. Andrusov D. Geologia ceskoslovenskich Karpat. – Bratislava: Vyd. Slovensk. acad. Nauk. – Zvazok III. – 1965. – 424 s.
 54. Geologicka mapa CSSR – vychod. 1:500 000 / O. Fusan, O. Kodym, A. Matejka et al. – Praha. – 1967