Деформації гірських порід Уманського, Новоград-Волинського та Новоукраїнського масивів у період 2,02–2,05 млрд років тому за результатами тектонофізичних досліджень

2014;
: стоp. 150-162
https://doi.org/10.23939/jgd2014.02.150
Надіслано: Грудень 15, 2014
Автори:
1
Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України

Мета. Літосфера Українського щита (УЩ) представлена мозаїкою мегаблоків, які у різний час мали різну конфігурацію та, ймовірно, в ранньому археї належали до різних мікроконтинентів. Сьогодні існують різні, не пов’язані між собою, моделі геодинамічного розвитку північно-західної (Волинський, Бузький, Росинський мегаблок) і центральної (Інгульський мегаблок) частин УЩ. Через це поки що неможлива побудова загальної моделі геодинамічного розвитку в протерозої всієї західної частини щита, яка має велике значення для вирішення питань палеогеодинаміки докембрію. З цією метою проведено дослідження структури гірських порід і полів напружень у межах західної та центральної частин УЩ, які слугують основою для встановлення характеру і напрямку сил, що привели до формування геологічної будови регіону в період 2,02 – 2,05 млрд років тому. Обґрунтувано уявлення про обертання в цей період західної частини щита відносно центральної проти годинникової стрілки. Методика. Використано структурно-парагенетичний (СПМТ) та кінематичний (КМТ) методи тектонофізики, які здебільшого можуть застосовуватися в комплексі. Це дає змогу розширити часовий відрізок, впродовж якого відбувалися деформаційні процеси у досліджуваному районі. Результати. За результатами тектонофізичного вивчення тріщинуватості Уманського, Новоград-Волинського та Новоукраїнського масивів, що виникла унаслідок їх охолодження 2,02–2,05 млрд років тому, розглянуто напружено-деформований стан і особливості кінематики блоків західної та центральної частин УЩ. Встановлено, що регіональне поле тектонічних напружень західної частини щита з діючою віссю розтягу північно-східної орієнтації є, скоріш за все, уявним, тому що в межах регіону відсутня система розломів, яка повинна була сформуватись у цьому полі. Ймовірніше, що тріщинуватість гірських порід західної частини щита формувалась у полі напружень з діючою віссю розтягу північно-західної орієнтації (херсон-смоленський етап), але, через обертання західної частини на 67° проти годинникової стрілки ~2,0 млрд років тому, нині поле відновлюється як північно-східне. Відновлено також єдине палеополе тектонічних напружень для немирівського та лелеківського етапів розломоутворення (1,99 млрд років тому). Наукова новизна. Показано, що до рубежу ~2,0 млрд років тому УЩ ще не був повністю консолідованою структурою і окремі його мегаблоки могли повертатися один відносно одного. Практична значущість. Результати виконаних робіт повертають дослідників до вивчення тріщинуватості гірських порід для її використання під час розв’язання геодинамічних задач.

 1. Геохронология раннего докембрия Украинского щита. Протерозой / под ред. Н. П. Щербака. – Киев: Наукова думка, 2008. – 240 с.
 2. Гинтов О. Б. Полевая тектонофизика и ее при­менения при изучении деформаций земной ко­ры Украины. – Киев: Феникс, 2005. – 572 с.
 3. Гинтов О. Б. Структуры континентальной земной коры на разных этапах ее развития. – Киев: Наук. думк, 1978. – 164 с.
 4. Гинтов О. Б. Схема периодизации этапов разломо­образования в земной коре Украинс­кого щита – новые данные и следствия // Геофиз. журн. – 2014. – Т. 36. № 1. – С. 3–18.
 5. Гинтов О. Б., Пашкевич И. К. Тектонофизи­ческий анализ и геодинамическая интерпре­тация трехмерной модели Украинского щита // Гео­физ. журн. – 2010. – Т. 32. № 2. – С. 3–24.
 6. Гинтов О. Б., Мычак С. В. Взбросы и надвиги в земной коре Кировоградского рудного райо­на и связь с ними уранового оруденения // Гео­физ. журн. – 2012. – Т. 34, № 3. – С. 84–91.
 7. Гинтов О. Б., Мычак С. В. Кинематика формиро­вания Украинского щита в период 1,80–1,73 млрд лет назад по результатам изучения тре­щиноватости горных пород Коростенского и Корсунь-Новомиргородс­кого плутонов // Гео­физ. журн. – 2014. – Т. 36. № 4. – С. 24–36.
 8. Гинтов О. Б., Мычак С. В. Напряженные состоя­ния и деформации земной коры центральной части Ингульского мегаблока по материалам тектонофизического изучения Новоукраинс­кого массива // Геофиз. журн. – 2011. – Т. 33, № 2. – C. 28–45.
 9. Исай В. М. Реологические свойства консолиди­рованной коры и некоторые закономерности разломообразования (на примере Украинского щита) // Геофиз. журн. – 1989. – Т. 11, № 3. – С. 40–52.
 10. Кировоградский рудный район. Глубинное строе­ние. Тектонофизический анализ. Место­рожде­ния рудных полезных ископаемых. – Киев, 2013. – 500 с.
 11. Козлов Г. Г. Свешников К.И. Гранитоидные фор­мации междуречья Тетерев-Случь // Геологи­ческий журнал. – 1985. – Т. 45, № 2. – C. 58–66.
 12. Цымбал С. Н., Шумлянский Л. В., Степанюк Л. М. Возраст щелочно-ультраосновных пород го­родницкого и гранитоидов шереметовского комплексов северо-западной части Украинс­кого щита. Геохронология и геодинамика ран­него докембрия (3,6–1,6 млрд лет) евра­зийского континента // Сборник тезисов Международ­ной научной конференции, по­свя­щенной 90-летию академика НАН Украины Н. П. Щер­бака. – Киев, 16–17 сентября 2014 г.
 13. Bogdanova S., Gintov O., Kurlovich D., Lubnina N., Nilsson M., Orlyuk M., Pashkevich I., Shum­lyanskyy L., Starostenko V. 2012. Late Palaeo­proterozoic mafic dyking in the Ukrainian Shield of Volgo-Sarmatia caused by rotation during the assembly of supercontinent Columbia (Nuna). Lithos 174, 196–216. http: // dx. doi. org /10.1016/ j.lithos.2012.11.002.
 14. Elming, S.-A., Mikhailova, N. P., and Kravchenko, S. 2001, Palaeomagnetism of Proterozoic rocks from the Ukrainian Shield: new tectonic reconst­ructions of the  Ukrainian  and  Fennoscandian shields: Tectonophysics, v. 339, p. 19–38, doi: 10.1016/S0040-1951(01)00032-4.
 15. Mogi K. Pressure dependence of rock strength and transition from brittle fracture to ductile flow / K. Mogi // Bull. Earthquake Res. Inst. – 1966. – 44. – P. 215–232.