Методика наближеної побудови тривимірної функції розподілу мас та її градієнта для надр еліпсоїдальної планети

https://doi.org/10.23939/jgd2020.02.021
Надіслано: Квітень 16, 2020
1
Кафедра картографії та геопросторового моделювання, Національний університет “Львівська політехніка”
2
Кафедра картографії та геопросторового моделювання, Національний університет “Львівська політехніка”
3
Кафедра картографії та геопросторового моделювання, Національний університет “Львівська політехніка”
4
Кафедра картографії та геопросторового моделювання, Національний університет “Львівська політехніка”
5
Національний університет “Львівська політехніка”

Мета. Створити алгоритм побудови тривимірної функції розподілу мас планети та її похідних з урахуванням стоксових сталих довільних порядків. Спираючись на цей алгоритм, виконати дослідження внутрішньої будови Землі. Методика. Похідні неоднорідного розподілу мас подають лінійними комбі­націями біортогональних многочленів, коефіцієнти яких отримують із системи рівнянь. Ці рівняння одержують інтегральними перетвореннями стоксових сталих, а процес обчислень здійснюється послі­довним наближенням і за початкове наближення беруть одновимірну модель густини, узгоджену зі стоксовими сталими до другого порядку включно. Далі визначають коефіцієнти розкладу потенціалу до третього, четвертого і т. д. порядків, аж до наперед заданого порядку. Зведення степеневих моментів густини до поверхневих інтегралів дає можливість аналізувати та контролювати ітераційний процес. Результати. Результати обчислень отримано з використанням програмного продукту за описаним алго­ритмом. Досягнуто достатньо високого степеня апроксимації (шостого порядку) тривимірних роз­поділів та створено картосхеми за врахованими значеннями відхилень тривимірних розподілів від середнього (“ізоденси”), які дають доволі детальну картину внутрішньої будови Землі. Наведені карти “неодно­рідностей” на характерних глибинах (2891 км ядро–мантія, 5150 км внутрішнє–зовнішнє ядро) дають підстави зробити попередні висновки про глобальні переміщення мас. Значущою для інтерпретації є інформація про похідні. Насамперед можна наголосити, що ґрадієнт “неоднорідностей” спрямований до центра мас. Подані проєкції цього ґрадієнта на площину, перпендикулярно до осі обертання (горизон­тальної площини), відображають тенденцію просторових переміщень. Наукова новизна. Векторграми ґрадієнта в сукупності із картосхемами дають ширше уявлення про динаміку ймовірного переміщення мас всередині планети та можливі механізми, що їх спричиняють. Певною мірою ці дослідження підтверджують явище гравітаційної конвекції мас. Практична значущість. Запропо­но­ваний алгоритм можна використовувати для побудови регіональних моделей планети, а числові результати – для інтерпретації глобальних та локальних геодинамічних процесів всередині та на поверхні Землі.

 

 1. Мещеряков Г. А.  Использование стоксовых постоянных Земли для уточнения её механической модели. Геодезия, картография и аэрофотосъёмка. 1975. 21, 23–30. http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2018/apr/10725/meshcheryakov2.pdf
 2. Мещеряков Г. А., Фыс М. М.  Определение плотности земных недр рядами по биортогональным системам многочленов. Теория и методы интерпретации гравитационных и магнитных аномалий. К.: Наук. думка, 1981. 329-334.
 3. Мещеряков Г. А., Фыс М. М.  Трехмерная и референцная плотностные модели Земли. Геофизический журнал, 1986. 8(4), 68-75.
 4. Мещеряков Г.А., Фыс М. М. Трехмерная плотностная модель Земли І.  Геофизический журнал, 1990. 12(4), 50-57.
 5. Мещеряков Г. А., & Фыс М. М.  Трехмерная плотностная модель Земли ІІ. Геофизический журнал, 1990/ 12(5), 11-20.
 6. Мещеряков Г. А. Задачи теории потенциала и обобщенная Земля. М.: Наука, Гл. ред. Физ– мат. лит. 1991.
 7. Церклевич А. Л., Заяць О. С., Фис М. М.  Гравітаційні моделі тривимірного розподілу густини планет земної групи. Геодинаміка. 2012. 1(12), 42-53. https://doi.org/10.23939/jgd2012.01.042
 8. Черняга П., Фис М. Новий підхід до використання стоксових сталих для побудови функцій та їх похідних розподілів мас планет. Збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК „Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва”. 2012. 2 (24), 40–43.
 9. Фис М. М., Зазуляк П. М., Черняга П. Г. Значення та варіації густини у центрі мас еліпсоїдальних планет. Кинематика и физика небесных тел. 2013. 29(2), 62-68. https://www.mao.kiev.ua/biblio/jscans/kfnt/2013-29/kfnt-2013-29-2-06.pdf
 10. Фис М. М., Зазуляк, П. М., Заяць, О. С. До питання визначення кульових функцій в загальнопланетарній системі координат. Збірник наукових праць Західного Геодезичного Товариства „Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва”. 2004. 1(16), 401–408.
 11. Фис М. М., Бридун А. М., Юрків М. І., & Согор А. Р.  Визначення функції за її похідними, поданими комбінаціями многочленів лежандра трьох змінних. Young Scientist, 2018. 63(11). http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/11/91.pdf
 12. Bullen, K. E. The earth's density. London, Chapman and Hall. 1975.
 13. Dzewonski, A., & Anderson, D. Preliminary reference Earth model. Physics of the earth and planetary interiors, 1981. 25(4), 297–356. doi: 10.1016/0031-9201(81)90046-7.
 14. Fys, M., Yurkiv, M., Brydun, A., & Lozynskyi, V. (2016). One option of constructing three-dimensional distribution of the mass and its derivatives for a spherical planet earth. Geodynamics, 2(21), 36-44.  https://doi.org/10.23939/jgd2016.02.036
 15. Fys, M., Brydun, A., & Yurkiv, M. (2018). Method for approximate construction of three-dimensional mass distribution function and gradient of an elipsoidal planet based on external gravitational field parameters. Geodynamics, 2 (25), 27-36. https://doi.org/10.23939/jgd2018.02.027
 16. Martinee, Z., & Pec, K. (1987). Three-Dimensional Density Distribution Generating the Observed Gravity Field of Planets: Part I. The Earth. In Figure and Dynamics of the Earth, Moon and Planets (p. 129). http://articles.adsabs.harvard.edu/full/conf/fdem./1987//0000129.000.html
 17. Martinee, Z., & Pec, K. (1987). Three-Dimensional Density Distribution Generating the Observed Gravity Field of Planets: Part II. The Moon. In Figure and Dynamics of the Earth, Moon and Planets (p. 153).
 18. Moritz, H. (1973). Ellipsoidal mass distributions. Report No. 206, Department of Geodetic Science, The Ohio State University, Columbus, Ohio.