Земля

Дослідження асиметрії гравітаційного поля Землі, поданого потенціалами плоских дисків

У роботі розглянуті подання зовнішнього гравітаційного поля Землі, які доповнюють його традиційну апроксимацію рядами за кульовими функціями. Необхідність додаткових засобів опису зовнішнього потенціалу продиктована потребою його вивчення та використання в точках простору, що є близькими до поверхні Землі. Саме в таких областях виникає потреба дослідження збіжності рядів за кульовими функціями та адекватного визначення значення потенціалу.

Дослідження одного методу побудови градієнта тривимірної функції розподілу мас надр еліпсоїдальної планети

Purpose. To investigate the features of the algorithm implementation for finding the derivatives of the spatial distribution function of the planet's masses with the use of high-order Stokes constants and, on the basis of this, to find its analytical expression. According to the given methodology, to carry out calculations with the help of which to carry on the study of dynamic phenomena occurring inside an ellipsoidal planet.

Методика наближеної побудови тривимірної функції розподілу мас та її градієнта для надр еліпсоїдальної планети

Мета. Створити алгоритм побудови тривимірної функції розподілу мас планети та її похідних з урахуванням стоксових сталих довільних порядків. Спираючись на цей алгоритм, виконати дослідження внутрішньої будови Землі. Методика. Похідні неоднорідного розподілу мас подають лінійними комбі­націями біортогональних многочленів, коефіцієнти яких отримують із системи рівнянь.

СОЦІАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ ІДЕОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНИХ УРБАНІСТИЧНИХ РЕФОРМ В СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕННЯХ УКРАЇНИ

Розглядаються основні ідеологічно мотивовані урбаністичні реформи, яких зазнало українське село протягом епохи соціалізму у ХХ ст., у сфері нормування площ земельних ділянок сільських садиб. Відслідковується втілення цих реформ у генеральних планах і планах детального розпланування сельбищних територій сільських поселень України. Автор аналізує  як зазначені реформи позначились на виробництві сільськогосподарської продукції, соціально-демографічній структурі сільського населення, структурі домогосподарств і загальній життєдіяльності та психології селян

Щодо точності визначення площ аналітичним способом

Виконано аналіз визначення площ земельних ділянок за різними формулами. Зроблено висновок, що оцінювати точність визначення відносних помилок необхідно за допомогою диференційного підходу.

Визначення допустимих значень середніх квадратичних похибок площ земельних ділянок за межами населених пунктів

Виконано аналіз нормативно-правових актів, які регулюють проведення геодезичних зйомок для ведення державного земельного кадастру. Досліджено вплив інструктивних середніх квадратичних помилок визначення координат межових знаків на середню квадратичну похибку визначення площі земельних ділянок поза межами населених пунктів.

Порівняльна оцінка земельних кадастрів зарубіжних країн і України

В статті індукується оцінка проведення земельного кадастру в зарубіжних країнах та Україні, що дозволить їх подальше вдосконалення з урахуванням ринкової економіки.

В
 

Визначення експозиції земельних ділянок для врахування їхніх екологічних характеристик та вартості

Пропонується облік експозиції схилів земної поверхні при проведенні експертної грошової оцінки земельних ділянок. наведено відповідні формули для розрахунку експозиції.

Достовірність експертних суджень в оцінці нерухомості

Наведено теоретичні та практичні пропозиції про підвищення достовірності експертного методу оцінки нерухомості. Проведені дослідження і висновки зроблені на основі теорії методів статистики і економіко-математичного моделювання.