децентралізація

Тенденції децентралізації публічного управління: сучасний стан та перспективи розвитку

В статті розглядається сучасний стан та перспективи розвитку децентралізації публічного управління як передачі управлінських функцій і повноважень центральних органів влади на місцевий рівень управління. У статті підкреслюється, що українська децентралізація, незважаючи на те, що проходить випробування війною, отримала бездоганну оцінку від Єврокомісії, що передувала наданню нашій державі статусу кандидата в члени Європейського Союзу.

Теоретичні аспекти публічного управління у сфері просторового планування на місцевому рівні

Узагальнено теоретичні аспекти публічного управління у сфері просторового планування на місцевому рівні. Проаналізовано вітчизняний та іноземний досвід публічного управління у сфері просторового планування на місцевому рівні. Проаналізовано чинну нормативно-правову базу у сфері просторового планування. Наведено чинну структуру містобудівної документації в Україні. Обґрунтовано доцільність використання індивідуального підходу до формування механізмів публічного управління у сфері просторового планування на місцевому рівні (на рівні територіальної громади і населеного пункту).

Реформа місцевого самоврядування та процеси децентралізації в Україні: соціально-економічний аспект

Визначено сутність та проаналізовано основні аспекти реформованої системи органів публічної влади на місцях; досліджено управлінські аспекти забезпечення соціально-економічного розвитку адміністративно- територіальних одиниць, обґрунтовано необхідність концептуального переосмислення в сучасних умовах ролі, завдань і функцій територіальної громади та органів місцевого самоврядування у забезпеченні динамічного, збалансованого розвитку територій, підвищення рівня життя населення; окреслено взаємодію та зони відповідальності органів державного управління, місцевого самоврядування та інститутів

Державна політика в галузі медсестринства: структурно-функціональний аспект

Унаслідок структурно-функціонального аналізу державної політики у сфері охорони здоров’я обґрунтовано виокремлення та запропоновано визначення її складової частини — державної політики в галузі медсестринства. Окреслено зміст та види механізмів реалізації державної політики в галузі медсестринства на регіональному рівні. Запропоновано схематичне відображення статично-динамічного (структурно-функціонального) змісту процесу управління на регіональному рівні галуззю медсестринства.

Узгодження компетенцій органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади в контексті публічного управління

Обґрунтовано необхідність узгодження компетенцій органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади для забезпечення ефективного публічного управління як важливого фактора успішної реалізації стратегічного курсу на впровадження в Україні європейських стандартів життя. Проаналізовано систему компетенції органів публічної влади в аспекті забезпечення узгодженості управлінського впливу суб’єктів державної, самоврядної та громадської влад на розвиток суспільних процесів в умовах децентралізації та реформування державного управління.

Маркетингові інструменти залучення інвестицій у територіальні громади

Розкрито сутність маркетингових інструментів залучення інвестицій у територіальні громади. Сформовано рекомендації для територіальних громад щодо використання інструментів маркетингу для покращення інвестиційного клімату на місцевому рівні.

Гуманітарна спрямованість соціальної політики в умовах децентралізації

Розглянуто особливості трансформації соціальної політики в умовах реформи децентралізації та застосування сучасних інноваційних механізмів її реалізації. Розкрито специфіку організації соціального забезпечення на місцевому рівні та його конкретні форми. Обґрунтовано необхідність дотримання гуманітарної спрямованості здійснення соціальної політики на основі принципів людиноцентризму, полісуб’єктності, транспарентності та справедливості.

Decentralization of Power in European Countries: the Experience of Polish and French Reforms as a Conceptual Basis for the Organizational Structure of Ukraine's Governing Bodies

The reform of the state power, both at the level of local self-government and at the level of the state executive authorities, cannot be carried out without reviewing the basic legislative framework, Amendments to the current legislation and the development and adoption of completely new regulations, which will be the legislative basis for the quality implementation of the public administration reform.

Імплементація міжнародно-правових стандартів місцевої демократії в процесі децентралізації місцевої влади в Україні

Досліджено проблемні моменти впровадження міжнародно-правових приписів у систему реалізації національної державної освітньої політики. Проаналізовано окремі нормативно-правові акти, що становлять основу міжнародних та європейських стандартів з метою їх імплементації в українське законодавство, зокрема в аспекті децентралізації публічної влади на місцях. Обґрунтовано необхідність відповідності змісту національного законодавства міжнародно-правовим стандартам у сфері демократизації місцевого врядування.

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

В статті досліджуються реформи децентралізації в Україні, розглянуто питання, які стосуються управління соціально-економічного розвитку територій об’єднаних громад. У статті розкриваються питання соціально-економічного  розвитку, теоретичні основи об’єднаних територіальних громад та принципи їх створення, а також аналізується відповідна законодавчо-нормативна база України. На основі проведеного дослідження визначено напрями підвищення соціально-економічного розвитку об'єднаної територіальної громади з врахуванням особливостей функціонування: ресурсного потенціалу та людського капіталу.