електропровідність

Еlectrically conductive composite materials based on polyvinylpyrrolidone copolymers with combined fillers

Composite materials based on copolymers of polyvinylpyrrolidone and 2-hydroxyethylmethacrylate with combined fillers consisting of metal powders and graphite were obtained by the method of polymerization filling. The developed materials are characterized by sufficiently high physical and mechanical properties, increased electrical conductivity and water content. It was established that the addition of graphite to metal-filled copolymers increases the sensitivity of the electrical resistance of composites to moisture changes.

2D та квазі-3D геоелектричні моделі Земної кори та верхньої мантії як можливе свідчення недавньої тектонічної активності в західній частині Українського щита

Мета представленої роботи – моделювання розподілу електропровідності в північно-західній частині Українського щита та вивчення взаємозв’язку геоелектричних аномалій із природними родовищами корисних копалин та з ознаками можливої тектонічної активізації довгоіснуючих систем розломів на щиті. Методологія досліджень базувалася на довгоперіодних магнітотеллурічних і магнітоваріаційних вимірюваннях в діапазоні періодів від 3-16 до 2500-3600 с. Густа мережа пунктів вимірювань дала змогу дослідити геоелектричну структуру сегмента Українського щита, обмеженого координатами 26°-30°E та 48°-51,7°N.

ЕКСПРЕС-АНАЛІЗ ДАНИХ ЗОНДУВАННЯ СТАНОВЛЕННЯМ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ, ОТРИМАНИХ НА ДАМБІ ХВОСТОСХОВИЩА У СТЕБНИКУ

Елек­тро­маг­ніт­ні (ЕМ) ме­то­ди ге­офі­зи­ки да­ють змо­гу ві­доб­ра­зи­ти роз­по­діл елек­троп­ро­від­нос­ті під­по­вер­хне­во­го се­ре­до­ви­ща шля­хом ана­лі­зу да­них, от­ри­ма­них на по­вер­хні Зем­лі.

ВІРТУАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ІМІТАНСУ

Розроблено  віртуальний  пристрій  для  оцінювання  вмісту  домішок  важких  металів  у  овочах.  Його перевагами  є  висока  точність,  легкість  у  впровадженні  та  експлуатації,  гнучкість  програмного  забезпечення.  З  його допомогою  імітансним  методом  здійснено  контроль  показників  якості  овочевого  соку  на  вміст  зазначених  металів.

ОПЕРАТИВНИЙ КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ОВОЧІВ ЗА ЕЛЕКТРИЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

У  роботі  досліджено  електричні  характеристики  овочевих  соків  для  контролю  вмісту  у  них  важких металів.  Контроль  показників  якості  овочевого  соку щодо  його  забруднення  важкими  металами  здійснено  імітансним методом.  Для  цього  створено  експериментальну  установку,  до  складу  якої  входить  ємнісний  перетворювач (кондуктометрична комірка, заповнена досліджуваною рідиною – овочевим соком з різними добавками), RLС-метр, блок опрацювання результатів та керування.

Оцінка структури електропровідності мантії Землі в районі обсерваторії Панагюрище за магнітоваріаційними даними

Метод регіонального магнітоваріаційного зондування (Z/H метод) використано для побудови моделі електропровідності мантії Землі в районі Болгарської геомагнітної обсерваторії Панагюрище (PAG). На основі співвідношення спектрів вертикальної та горизонтальної компонент геомагнітного поля реєстрованих на поверхні Землі та апріорно відомої структури джерела варіацій розраховується магнітоваріаційна передавальна функція середовища. Інверсії останньої дозволяють отримати одновимірну модель розподілу електропровідності.

Обгрунтування складу водних технологічних мастильно-охолоджувальних рідин на основі поліакриламіду

Визначено критичну концентрацію міцелоутворення для водних розчинів
 поліакриламіду (ПАА) та промислового продукту Сульфороканол L270/1A (70% мас.

Міжмолекулярні взаємодії поліакриламіду та лауретсульфату натрію у водних розчинах

Досліджено міжмолекулярні взаємодії у водних розчинах поліакриламіду (ПАА) та
лауретсульфату натрію (ЛСН), як аніонної поверхнево-активної речовини (ПАР). На
основі вимірювання поверхневого натягу на межі “повітря-розчин”, електропровідності
та густини сумішей ПАА та ПАР підтверджено утворення асоціатів ПАР з
макромолекулами ПАА. За ізотермою поверхневого натягу визначено величину
критичної концентрації міцелоутворення ПАР, яка знаходиться в межах цієї величини
для аналогічних систем, які є відомими з літератури. Запропоновано узагальнюючу

Synthesis of polyaniline in presence of low magnetic field, its structure and electrical properties

Polyaniline is synthesized chemically under the influence of low magnetic field of intensity 1KGauss. The effect of magnetic field during the synthesis process causes enhancement of electrical conductivity by two orders of magnitude. This increased electrical conductivity depends on the polymer chain ordering, as well as structure and morphology of the reported polymer.

Electric Conductivity of Polymer Composites at Mechanical Relaxation

Effect of mechanical relaxations on the relaxation phenomena of electrical conducting polymer composites (ECPC) has been investigated. It has been experimentally shown that filler content significantly affects relaxation characteristics of the material. The main reason of these differences is the effect of the filler type on proceeding of relaxation processes. Rubbers with active carbon blacks display the ranges of slow and fast relaxations much more clearly than those with low active carbon black.