інформація

Інформаційне суспільство як головний пріоритет перспективного розвитку держави

Розглянуто передумови створення інформаційного суспільства в Україні та розкрито його значення для розвитку держави. Проаналізовано поняття “інформаційне суспільство”, розкрито концепції його застосування. Визначено рівень розвитку інформаційного суспільства в Україні, недоліки та завдання з їх подолання згідно зі Стратегією розвитку інформаційного суспільства в Україні. Проаналізовано показники міжнародного рейтингу розвитку інформаційного суспільства в Україні.

Цифрові докази, утворені із застосуванням інформаційних технологій у провадженні у справах про адміністративні правопорушення

Розглянуто теоретичні аспекти дослідження цифрових доказів, утворених із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій у провадженні у справах про адміністративні правопорушення з позиції динамічних інформаційних систем із застосуванням синергетичного підходу і інформаційної генотипології інформаційних систем з погляду на аналогічні дослідження в Європейському Союзі.

Загальна характеристика правовідносин у сфері забезпечення інформаційної безпеки в україні

Досліджено питання правовідносин у сфері забезпечення інформаційної безпеки в Україні. Розглянуто суб’єкти та об’єкти правовідносин у сфері забезпечення інформаційної безпеки. Доведено, що найважливішим завданням забезпечення інформаційної безпеки є забезпечення збалансованості інтересів особистості, суспільства і держави та їхньої ефективної співпраці в межах глобального інформаційного простору. Цей баланс повинен бути узгоджений з державною політикою у сфері безпеки загалом.

Аналіз особливостей інтернет-порталу аматорських спортивних ігор

Метою статті є розроблення Web-порталу соціальних мереж для побудови не лише соціальної діяльності і зв’язку, а й розвитку та просування активного способу життя серед людей різного віку і статусу. Визначено основні цілі розроблення інформаційної системи побудовою дерева рішень. Реалізовано UML-моделювання системи створенням діаграм USE CASE, SEQUENCE, STATECHART, DEPLOYMENT, також здійснено постановку задачі та завдання. Розроблено сайт на основі системного аналізу предметної області, проаналізовано помилки, виявлено і вилучено всі дефекти.

Security of Cyber-Physical Systems from Concept to Complex Information Security System

A conception of multilevel complex security system (CSS) of cyber-physical systems (CPS) was developed; dimensional model of information-technology state (ITS) was proposed; informational model of CSS cyber-physical system “iPhone – Wi-Fi, Bluetooth – sensors” was created; software of symmetric block data encryption of “Kalyna” algorithm was realized.

Формування людини нового типу та трансформація релігійності в інформаційному суспільстві

Проаналізовано феномен Інтернету як один із головних засобів масової комунікації в сучасному світі. Визначено його сутнісні характеристики та окреслено вплив на формування людської особистості та спільноти. Розглянуто віртуальну реальність як новий соціокультурний простір та чинник трансформації релігійності та особистісних якостей сучасної людини. Зясовано її головні риси та способи комунікації у віртуальному світі. Виявлено особливості існування людини та релігії в мережевій спільноті.

Захист інформації з інтелектуальною підтримкою організаційно-технічного й оперативного управління

Для успішного використання сучасних інформаційних технологій необхідно ефективно управляти не тільки мережею, але і її системою захисту інформації (СЗІ), при цьому на рівні інформаційної системи автономно повинна працювати система, яка реалізує управління складом подій інформаційної безпеки, планування модульного складу СЗІ й аудиту.

Моделювання вибору стратегії діяльності підприємства та інформаційна технологія обробки інформації

інформаційні технології використання математичних методів і моделей підвищують якість обробки інформації, професійні якості менеджменту, що є одним із важливих факторів при прийнятті оптимальних управлінських рішень. Застосування інформаційних технологій при аналізі виробничої діяльності суб’єкта господарювання вимагає розробки стратегії за якої суб’єкт господарювання відчуває себе конкурентноздатним.

Інтелектуально-інформаційна система розроблення навчального плану у ВНЗ

In the article the method of collection, analysis and working of information is described on the example of the high school. The charts of functioning of algorithm and methods of working of information are developed in the set subject domain.

Основні підходи до моніторингу та аналізу якості туристичної документації

In this article the role of tourism in conditions of consistent information society improvement has been considered. The definition of the tourism documentation concept and its classification by types are defined. The main approaches to the monitoring and analysis of the tourism documentation quality have been described. The necessity of these approaches application for the tourism products realization is emphasized and the main components of documentation quality are highlighted.