інформація

Деякі особливості та правові обмеження використання авторських прав у цифровому середовищі

Проаналізовано проблему охорони авторських прав у цифровому середовищі,
оскільки захист авторських прав не обмежується захистом друкованих видань. Новітні
технології дали нові цифрові засоби для зберігання та передавання інформації, до яких
потрібно застосовувати законодавчі акти, щоб сприяти їх захисту.
Значна частина наукових видань основана на змісті, який визначають науковці
щодо використання авторських прав без оплати. Саме цей зміст “викуповується”
системою вищої освіти та стає предметом власності бібліотек та навчальних закладів.

Адміністративно-правове регулювання поведінки окремих категорій осіб в соціальних мережах

Проаналізовано стан правового регулювання розміщення інформації у соціальних
мережах державними службовцями. Зазначено, що соціальні мережі перетворилися на
стандартний канал соціальних комунікацій між людьми. Державні службовці
використовують соціальні мережі як один з найпотужніших інструментів у комунікації з
громадянами та між собою, а також як майданчик для обмірковування важливих
суспільно-політичних питань та дискусій. Така ситуація вимагає належного правового
регулювання поведінки відповідних осіб у соціальних мережах. Проте законодавство

ЛОГІКО-КОГНІТИВНІ МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СТРУКТУРИ ІЄРАРХІЧНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ПІДТРИМКИ РІШЕНЬ У КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЯХ

На­ве­де­но схе­ми і мо­де­лі для під­трим­ки прийнят­тя рі­шень для лік­ві­да­ції заг­роз під час над­зви­чайних си­ту­ацій в ієрар­хіч­них сис­те­мах. По­бу­до­ва схем і мо­де­лей від­бу­ва­лась на під­ста­ві ін­фор­ма­ційних і сис­тем­них тех­но­ло­гій (на під­ста­ві кон­цеп­ції іден­ти­фі­ка­ції).

Відносини в мережі Інтернет як об’єкт правового регулювання

Досліджено правове регулювання суспільних відносин у мережі Інтернет. Про- аналізовано законодавче регулювання Інтернету як особливого інформаційного простору та як технологічної мережі. Охарактеризовано різні підходи та класифікаційні особливості правового регулювання Інтернету як технологічної мережі та як особливого середовища, в якому здійснюються комунікативні відносини. Визначено провідну роль держави у регулюванні мережі Інтернет та встановленні законодавчого забезпечення, відзначено важливість саморегулювальних відносин. Зроблено відповідні висновки та надано рекомендації.

Інформаційна війна та її особливості на сучасному етапі (оглядова стаття)

У статті автори розкривають суть інформаційної війни, акцентують увагу на основних розуміннях цього феномену. Наголошено, що в науковій літературі інформаційна війна трактується, зокрема, як: суперництво в інформаційно-психологічній сфері задля впливу і контролю над ресурсами; інформаційний вплив на прийняття політичних рішень; сучасний конфлікт, який притаманний для епохи постіндустріального суспільства; конфлікт, який передбачає використання інформаційної зброї та ін.

Evaluation of EconomicEfficiency and Ddirections of Improvement of Information Provision of Innovative Pprojects

The process of information provision of innovative projects is complex, since it requires the application of certain skills of a methodological and technical nature. The design and implementation of innovative projects begins with the collection and processing of information about the external environment and internal processes. Using at this information systems raises the effectiveness of their implementation.

However, him permanent improvements will result in the successful implementation of innovative projects.
 

Principles of Cyber-Physical Systems Construction for the Needs of Crops Cultivation

On the basis of the hierarchical structure of a typical cyber-physical system and main stages of crops cultivation, the list of the subsystems necessary for the creation of such a system is considered. The structures and recommendations for these systems are expounded, and the generalized structural scheme of the given cyber-physical system is described issuing from the four main objects of the research: seeding material, soil, intermediate harvest benefits, harvesting, stocking or primary processing.

Імітаційна модель моніторингу навколишнього середовища безпровідною сенсорною мережею.

Наведено імітаційну модель та описано відповідний програмний продукт, що дає змогу моделювати навколишнє середовище в умовах надзвичайної ситуації (аварії на хімічно небезпечному об’єкті) або вільного спостереження (без наперед визначеної процедури проведення). Збирають та обробляють інформацію за допомогою безпровідної сенсорної мережі.

Історіографічні аспекти використання інформаційного та комунікаційного потенціалу української блогосфери для історико-культурологічних досліджень

Висвітлено головні етапи історії формування української блогосфери, охарактеризовано сучасний стан та особливості розвитку блогів та мікроблогів в Україні.

Інформатизація освіти як чинник розвитку інформаційного суспільства

Досліджено процес інформатизації освіти, що спричинена розвитком технологій, які ведуть до інформатизації усіх сфер суспільства. Інформаційні технології міцно і впевнено проникають у всі сфери нашого життя.