інтелектуальна власність

Проблематика дотримання прав інтелектуальної власності у медіа-просторі

В роботі досліджено основні види об`єктів інтелектуальної власності, права на які може бути порушено в медіа-просторі, зокрема в мережі Інтернет, на радіо та телебаченні, в пресі; розглянуто методи захисту прав інтелектуальної власності різного типу, у тому ж числі, такі як кодування веб-сайтів, водяний знак; розроблено прикладний алгоритм дій для суб’єкта порушених прав щодо основних дій від реєстрації права інтелектуальної власності до вирішення проблем з порушниками.

Проблеми та перспективні шляхи нарощування обсягів експортування наукомістких послуг Україною в умовах євроінтегрування

Розглянуто трактування поняття «наукомісткі послуги» вітчизняними та іноземними спеціалістами. Уточнено зміст категорії. Досліджено дані щодо експорту наукомістких послуг України та країн G7 упродовж останніх років. Здійснено аналіз та порівняння структурних часток наукомістких послуг у загальному експорті країни. Досліджено дані щодо чисельності зайнятих у сфері наукомістких послуг. Результатом аналізу стало формування шляхів нарощування обсягів експортування наукомістких послуг Україною.

Правова політика у сфері інновацій та інтелектуальної власності

У статті досліджується правова політика у сфері інновацій та інтелектуальної власності. Обґрунтовано необхідність інноваційного розвитку України як одного з головних чинників соціально-економічного розвитку. Проаналізовано підходи до визначення сутності категорії «інноваційна діяльність» та визначено проблеми правового регулювання інноваційної діяльності у контексті з інтелектуальною діяльністю при забезпеченні інноваційного розвитку держави та її регіонів. Уточнено сутність правової політики щодо активізації та розвитку інноваційної складової національної економіки.

Деякі особливості та правові обмеження використання авторських прав у цифровому середовищі

Проаналізовано проблему охорони авторських прав у цифровому середовищі,
оскільки захист авторських прав не обмежується захистом друкованих видань. Новітні
технології дали нові цифрові засоби для зберігання та передавання інформації, до яких
потрібно застосовувати законодавчі акти, щоб сприяти їх захисту.
Значна частина наукових видань основана на змісті, який визначають науковці
щодо використання авторських прав без оплати. Саме цей зміст “викуповується”
системою вищої освіти та стає предметом власності бібліотек та навчальних закладів.

Права інтелектуальної власності у науково-педагогічній діяльності та їх захист

Розглянуто ситуацію у сфері інтелектуальної власності в Україні, розкрито поняття об’єктів інтелектуальної діяльності та авторських прав, обґрунтовано необхідність захисту інтелектуальної діяльності науково-педагогічних працівників, окреслено подальші тенденції щодо захисту отриманих результатів інтелектуальної діяльності, запропоновано створення ефективної системи правового регулювання інтелектуальної діяльності науково-педагогічних працівників.

Злочини у сфері інтелектуальної власності та засоби їх виявлення

Розглянуто правопорушення у сфері інтелектуальної власності. Охаракте-
ризовано основні ознаки обігу об’єктів інтелектуальної власності. Визначено
заходи виявлення правопорушень у сфері інтелектуальної власності. Окреслено
порядок проведення контрольованого постачання та контрольованої закупки
фальсифікованих товарів

Інтелектуальна власність: кримінально-правові аспекти дослідження

Розглянуто стан кримінально-правового дослідження інтелектуальної власності, яка сьогодні є найціннішим капіталом держави, адже перетворення інтелектуальних досягнень на конкурентоздатну продукцію сприяло створенню інноваційних моделей економік багатьох економічно розвинених країн.

Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності як одне із джерел доказів у кримінальному провадженні

Розглянуто питання поняття та змісту проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності під час досудового розслідування. Охарактеризовано порядок проведення судової експертизи  у сфері інтелектуальної власності. Наведено основні види судових  експертиз  у сфері інтелектуальної власності. Окреслено завдання судового експерта під час  дослідження об’єктів інтелектуальної власності.

Аналіз об’єктів, що можуть бути торговими марками: види, класи, захист

The article presents an overview of existing types of trademarks. In the article the classification of objects that can be registered as trademarks is presented. Author displays the approximate formula for calculating the cost of a trademark. The comparative analysis of trademarks in Ukraine and abroad is made.

Вільний програмний продукт – структурна складова інтелектуального капіталу суспільства

This article explores the concept of intellectual capital. As an example of implementing intellectual capital in the material object is considered a computer program. Analyzed the theoretical and practical aspects of protection of computer programs as intellectual property. Proposed options for the protection of computer programs according to different types of licenses, for a example “Creative Commons”.