мале підприємництво

Економіко-статистичний аналіз конкурентоспроможності малого підприємництва

Висвітлено роль малого підприємництва у ринковій економіці на сучасному етапі її розвитку, охарактеризовано його переваги та недоліки. Визначено суть поняття «конкурентоспроможність». Встановлено значення економіко-статистичного аналізу для дослідження конкурентоспроможності малого підприємництва та формування на основі цього ефективної стратегії її підвищення.

Проблеми малого та середнього бізнесу в умовах пандемії Covid-19: європейський вимір

Важливу роль у розвитку економічних систем провідних країн світу відіграє ма- лий та середній бізнес, який забезпечує близько половини надходжень валового внутрі- шнього продукту, що свідчить про глобальне значення малого та середнього бізнесу для суспільства загалом. Стаття присвячена комплексному дослідженню малого та серед- нього бізнесу в Україні. Проведено статистичну оцінку загальних показників діяльності суб’єктів середнього та малого підприємництва у розрізі окремих країн, виділено основ- ні перешкоди для ведення бізнесу в Україні.

Регіональні програми розвитку малого підприємництва як інструмент державного управління

Розглянуто етапи запровадження регіональних програм розвитку в Україні, їх місце і роль на всіх рівнях розвитку та функціонування малого підприємництва в сучасних умовах. Запропоновано пріоритетні напрямки та обов’язкові складові регіональної програми розвитку на прикладі Львівської області. Наголошено на важливих проблемах, що перешкоджають розвитку малого підприємництва на регіональному рівні, врахування та вирішення яких позитивно вплине в майбутньому на стан малого бізнесу.

Determination of the Influence of the Economic Cycle Stages on the Innovative Potential of Small Entrepreneurship

The small business sector is studied. It is hypothesized that the small business sector has a significant innovative potential, the possibilities of which depend on the economic cycle of market conjuncture. It has been hypothesized that innovation investment in the small business sector depends significantly on economic cycles, and that the structure / directions of innovation investment are determined by the global market conjuncture.

ХАРАКТЕРИСТИКА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ПЕРЕДУМОВИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Метою статті є узагальнення головних характеристик розвитку науково-дослідної, інноваційної та інноваційно-технологічної діяльності в Україні, визначення напрямів державної політики усунення недоліків інноваційної діяльності. Охарактеризовані показники інноваційної діяльності у промисловості України, впровадження інновацій промисловими підприємствами, структурних характеристик розвитку інноваційної діяльності за галузями вітчизняної промисловості. Надано характеристику показників витрат промислових підприємств на інноваційно-технологічну діяльність.

ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Розглянуто проблеми, пов’язані з активізацією інноваційної діяльності малих підприємств в Україні. Відповідно проаналізовано основні структурні показники малих підприємств, результати їхньої інноваційної діяльності, проведено порівняння показників інноваційної активності вітчизняних підприємств з показниками інноваційно розвинутих країн. Визначено основні причини низької інноваційної активності українських малих підприємств та окреслено шляхи їх подолання.

ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

Розглянуто сутність інноваційної діяльності малих підприємств та її значення для їх розвитку. Проаналізовано рівень інноваційної активності малих форм підприємницької діяльності. Виділено переваги та недоліки забезпечення інноваційної діяльності малих підприємств порівняно з середніми та великими компаніями. Досліджено негативні фактори, які впливають на інноваційну діяльність малих підприємств та способи їх подолання в Україні. Проаналізовано основні способи підтримки інноваційної діяльності малих підприємств за кордоном, зокрема, в країнах Євросоюзу та в США.