ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Надіслано: Жовтень 20, 2016
Прийнято: Жовтень 20, 2016
Автори:
1
Національний університет "Львівська політехніка"

Розглянуто проблеми, пов’язані з активізацією інноваційної діяльності малих підприємств в Україні. Відповідно проаналізовано основні структурні показники малих підприємств, результати їхньої інноваційної діяльності, проведено порівняння показників інноваційної активності вітчизняних підприємств з показниками інноваційно розвинутих країн. Визначено основні причини низької інноваційної активності українських малих підприємств та окреслено шляхи їх подолання.

1. Бабець І. Г., Полякова Ю. В., Мокій О. А. (2016) Обґрунтування напрямів розвитку інноваційного підприємництва з урахуванням світового досвіду, Available at: http://niss.lviv.ua/analytics/65.htm. 2. Про інноваційну діяльність: Закон України від 4 липня 2002 р. – № 40-ІV Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/40-15 3. Статистичний щорічник України за 2014 рік. Available at: www / ukrstat. gov.ua 4. Бойчук Р. М., Гречаник Б. В. (2016) Формування інфраструктури інноваційного забезпечення розвитку малого бізнесу / Р. М. Бойчук, Б. В. Гречаник Available at: http://www.google.com.ua/url?url= http://www.pu.if.ua/ depart/Finances/resource/file/%25D0 %2597 %25D0 %25B1 %25D1 %2596 %25D1 %2580 %25D0 %25 BD%25D0 %25B8 %25D0 %25BA/2012-2/%25D0 %2591 %25D0 %25BE%25D0 %25B9 %25D1 %2587 %25D1 %2583 %25D0 %25BA,%2520 %25D0 %2593 %25D1 %2580 %25D0 %25B5 %25D1 %2587 % 25D0 %25B0 %25D0 %25BD%25D0 %25B8 %25D0 %25BA.pdf&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&ved= 0ahUKEwjGg-uQ8efLAhWp_XIKHQjODqkQFggmMAI&usg=AFQjCNGC_nMDpKdS8nIVoTFmv6bJNuMkug 5. Камінчан Г. В. (2016) Інноваційна активність малого та середнього бізнесу в Україні, Available at: http://www.google.com.ua/url?url=http://oaji.net/articles/ 2015/797-1426331821.pdf&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjVnerb447NAhWJ3SwKHSxgDw4 QFggVMAA&usg=AFQjCNFasmY4vqmpC9840dgyVYeWumXCMA 6. Статистичний збірник (2013-2014) Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва. Державний комітет статистики України – ДП “Інформаційно-аналітичне агентство”. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/. 7. Россоха В. (2006) Інноваційні процеси економічного розвитку в контексті інституційного забезпечення, Актуальні проблеми економіки. № 6. 119–120. 8. Яненкова І. Г. (2012) Організаційноуправлінські ресурси інноваційного розвитку економіки: методологія та практика: монографія, Миколаїв : Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, С. 380. 9. Чернікова В. І. (2012) Особливості інновацій у туризмі, Вісник ДІТБ. – 2012. –  № 16. – С. 89–94. Available at: http://tourlib.net/statti_ukr/chernikova.htm