механізм

Принципи та механізм державного регулювання економіки

Розглянуто проблемні питання щодо принципів та механізму державного регулювання економіки як складової механізму державного регулювання. Розкрито зміст механізму державного регулювання економіки на основі вивчення механізму державного управління, етимології слова «механізм» з урахуванням сутності державного регулювання економіки. Визначено компонентну структуру механізму державного регулювання економіки, розглянуто та охарактеризовано його складові. Визначено та обґрунтовано принципи державного регулювання економіки.

Модифікація каталітичної системи промислового процесу прямого хлорування етилену в 1,2-дихлоретан

Запропоновано новий механізм реакції прямого (адитивного) хлорування етилену з утворенням 1,2-дихлоретану в присутності каталізатора FeCl3, промотованого NaCl. Встановлено, що швидкість залежить від концентрації активної фази каталізатора і промотора, а також утворення комплексу Na[Fe(C2H4Cl)4], який є поверхневим інтермедіантом реакції. Обгрунтовано гетерогенно-гомогенний механізм процесу, згідно якого реакція починається на поверхні каталітичного комплексу і триває в розчині дихлоретану.

Поняття адміністративно-правового забезпечення та його механізму

Актуальність статті обумовлена потребою в науково обґрунтованих дефініціях понять адміністративно-правового забезпечення (надалі також – АПЗ) та його механізму, формулювання яких є її метою. У процесі реалізації мети статті використано системний підхід, методи аналізу і синтезу, експертні оцінки.

Спектрофотометричне визначення рутенію з використанням його каталітичної активності на окиснення гексацианоферрата(ii) періодатним йоном в зразках води

Для визначення рутенію(III) на мікрорівні застосовано каталітичний ефект хлориду рутенію на зовнішнє перенесення електронів гексаціаноферрату(II) періодатним йоном у водному лужному середовищі. Встановлено оптимальні умови реакції та необхідний час. Лінійна залежність між поглинальною здатністю та концентрацією Ru(III) використана для визначення слідів Ru(III). Показано, що додавання інтерферентних йонів (в концентраціях, до 71 разів вищих за концентрацію Ru) істотно не впливає на каталітичну активність Ru(III) при окисненні гексаціаноферрату(II) періодатним йоном.

Elements of the theory of closed-loop mechanisms formed by rolling bodies without kinematic sliding

In the modern industry, it is impossible to do without high-tech equipment, for the designing of which the practical experience and experience of scientists are used. The main principles of engineering mechanics are based on the improvement of technical processes that promote creating certain conditions for the development of the manufacturing industry. An innovative approach to solving the problems of designing and creating any equipment makes it possible to combine new technologies and scientific and technical studies.

Кінематика механізму кріплення полиці елеваторного стелажа

Запропоновано конструктивне виконання механізму стабілізації горизонтального положення полиці елеваторного стелажа з ланцюговим приводом. Виведено аналітичні залежності для опису траєкторій руху опорних та напрямного роликів механізму кріплення полиці. Подано формули для визначення горизонтального та вертикального зміщення центра дуги траєкторії руху напрямного ролика відносно центра привідної зірочки ланцюгової передачі при проходженні полицею «характерної» ділянки.

Features design of enterprise formation intellectual potential

The features of the system of construction of formation of the intellectual potential of
enterprises based on process-structured design of its components are explored in this article. The
scientific opinions concerning the features and the need of develop this potential are developed.
According to results of studying the theory and practice of management of enterprises the system
proposed formation of the intellectual capacity of the entity for the main stages of its operation, such

Impact mechanism of growth target efficiency of staff motivation on quality work

The article considers the problem of personnel management as a key element for provision of normal and effective development of an enterprise in the present day economic conditions. Timeliness of investigation of conditions of dynamic and impactful personnel motivation enhancement mechanism creation has been elucidated. On the basis of analysis of personnel motivation viewed as a function of management activities, strategic principles and procedures for effective corporate motivation mechanism creation have been determined.

Regularities of low-waste technology of wastewater treatment by coagulation method

Mechanisms of wastewater purification from surface-active substances and of sulphuric acid dissolution of iron-containing sludge formed during the previous process have been established. Kinetic regularities of metal-containing sludge dissolution in sulphuric acid have been investigated. Kinetic equation which adequately presents the experimental data has been proposed; constants of this kinetic equation have been calculated.