Moodle

Оcобливості навчальної дисципліни “Інформатика”

Акцентовано увагу на значенні інформатики у формуванні в студентів бази знань, умінь і навичок, необхідних для кваліфікованого та ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-пізнавальній (а згодом професійній) діяльності, повсякденному житті; виокремлено особливості навчальної дисципліни “Інформатика” та зазначено практичні результати, досягнуті в процесі викладання цього предмета.

Використання студентами економічних напрямів підготовки мультимедійних технологій під час вивчення інформатики

Розглянуто широкі можливості мультимедійних технологій навчання для підвищення ефективності вивчення інформатики студентами економічних напрямів підготовки. Побудовано структурно-логічну схему формування математичних знань. 

Використання програмно забезпечення Moodle та Adobe для організації електронного навчання

Розглянуто проблеми впровадження системи дистанційної освіти із адаптивним компонентом, а також виконано порівняльний аналіз програмного забезпечення для організації електронного навчання.

Індивідуальні завдання в електронній дисципліні

Показано варіанти створення індивідуальних завдань засобами електронної дисципліни ВНС Львівської політехніки. Основну увагу приділено автоматизації розподілу індивідуальних завдань, прийманню відповідей та оцінюванню з використанням стандартних і додаткових компонентів Moodle.

Проведення аудиторних занять з використанням віртуального навчального середовища Львівської політехніки

Описано методику проведення аудиторних занять всіх типів з використанням засобів інформаційної системи «Віртуального навчального середовища Львівської політехніки». Основну увагу приділено викладанню лекційного матеріалу.

Method for all types of classroom training with the use of LMS ‘Lviv Polytechnic Virtual Learning Environment’ was described. Special attention is paid to teaching lectures.

Удосконалення структури ВНС Львівської політехніки

Запропоновано розширення структури віртуального навчального середовища Львівської політехніки, що враховує наявність спільних дисциплін.

This paper presents common disciplines oriented structure of Lviv Polytechnic VLE system.

Вирішення проблем асоціації ресурсів дисципліни при переході на платформу moodle 2.x

Описано нові можливості ВНС ЛП (Moodle) версії 2.0. Показано два шляхи вирішення головної проблеми, що виникла у частини дисциплін при переході ВНС ЛП з версії 1.9.х на версію 2.0.х, а саме проблеми з відкриттям ресурсів у вигляді прямих посилань на файл. 

Described the new features of VNS LP (Moodle) version 2.0. Shown two ways to solve the main problem that arose in some courses after update VNS LP version from 1.9.x to 2.0.x, namely trouble opening resources with direct links to the file.

Інформаційне середовище підтримки навчального процесу у Львівській політехніці

Представлено реалізацію інформаційного середовища для підтримки навчального процесу університету. Показано послідовність задач, які необхідні для реалізації інформаційного середовища та результати їх вирішення. In the article the implementation of the information environment to support the learning process of the University is presented. A sequence of tasks that need to implement the information environment and the results of their decision are displaying.

Тематичний кросворд як інтерактивний засіб вивчення термінології навчальної дисципліни

Проаналізовано доцільність застосування кросвордів у навчальному процесі вищої школи. Розглянуто особливості створення кросворду за допомогою модуля JCross програми Hot Potatoes та проблеми його інтеґрації у Moodle. Effectuality of crossword using in higher education is analyzed. Features of Hot Potatoes JCross application for the crossword generation and problems of its integration with Moodle are under consideration.