планування

Дослідження невизначеностей у задачах сценарного планування

Проаналізовано головні типи невизначеностей, які з’являються під час розв’язання задач сценарного планування. Запропоновано для подолання невизначе- ностей в задачах сценарного планування визначати інформаційні ситуації та відповідно до інформаційних ситуацій та типів невизначеності системно використовувати методи аналізу та прийняття рішень.

Планування витрат на забезпечення якісних параметрів продукції підприємства в умовах зовнішньоекономічної діяльності

Досліджено проблеми планування витрат на забезпечення якісних параметрів про- дукції підприємства в умовах зовнішньоекономічної діяльності. Виявлено причини введення ключових принципів управління якістю у технологію планування витрат на забезпечення якісних параметрів продукції. Сформовано рекомендації щодо введення планування асортиментної політики на основі градації витрат і якісних параметрів продукції на підприємстві в умовах зовнішньоекономічної діяльності.

Лін менеджмент в умовах економічного зростання та розвитку

Досліджено особливості та принципи застосування lean менеджменту. Виявлено причини упровадження lean концепції, а також склад lean команди. Сформовано рекоме- ндації щодо впровадження системи lean менеджменту на підприємстві з метою економіч- ного зростання в умовах розвитку та впровадження нових видів зовнішньоекономічної діяльності.

ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ В ПП «АРТ-ЕНЕРГО»

Досліджено фінансове планування імпортних операцій ПП «Арт-Енерго», де виявлено недосконалість технології планування постачання товарів. Показано, що умови співпраці з іноземними контрагентами напряму впливають не лише на конкурентоспроможність підприємства, а й на фінансові показники його діяльності. Виявлено, що непаритетні умови співпраці з постачальниками можуть стати однією з причин виникнення касових розривів, що у свою чергу призводить до не здатності підприємства вчасно погашати власні зобов’язання а, відтак, до неплатоспроможності.

Comprehensive approach to training specialists in the area of engineering education

The article outlines advantages of applying a comprehensive approach to training specialists in the area of engineering education. Modern approaches to project management in production are analyzed, using the known experience of the European countries and the world. The basic tools of project management that are applied at all stages of implementation of engineering projects are described.

Іноземний досвід регламентації кримінальної відповідальності за пропаганду, планування, підготовку, розв’язування та ведення агресивної війни

Проаналізовано питання кримінальної відповідальності за пропаганду, планування, підготовку, розв’язування та ведення агресивної війни за кримінальним законодавством іноземних держав. На підставі аналізу приписів кримінального законодавства окремих європейських і пострадянських держав констатують спільні й відмінні риси нормативного урегулювання цього питання. Висловлено авторську точку зору щодо доцільності імплементації деяких положень зарубіжного законодавства у вітчизняне. Проаналізовано кримінальне законодавство держав, які є членами Європейського Союзу.

ПРИНЦИПИ РОЗМІЩЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ В СТРУКТУРІ МІСТА

В статі розглянуто основні варіанти розміщення підприємств громадського харчування в структурі міст та населених пунктів, виявлені їх характерні особливості та дані рекомендації що до розташування окремих типів підприємств громадського харчування в варіантах розміщення. Для аналізу варіантів розміщення було взято приклади розміщення підприємств громадського харчування сучасних вітчизняних та закордонних об’єктів харчування. 

Планування як важливий напрям організації розслідування злочинів у сфері службової діяльності в умовах протидії

Досліджено особливості організації планування під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності в умовах перешкоджання процесу розкриття даних протиправних діянь з боку зацікавлених суб’єктів.

Organization of planning of investigation of crimes that is accomplished during public purchases in the field of health protection

A concept and essence of planning of investigation of crimes that is accomplished during
public purchases in the field of health protection are considered. The basic elements of
planning, that is represented on the basis of inquisitional version, are outlined. Inquisitional
(to the search) actions, that not-roundabout to plan on the initial stage investigation of crimes
that is accomplished during public purchases in the field of health protection, are certain.

Development of Model, Based on Petri Nets, for the Planning Stage of Robotic Systems Design System

Стаття присвячена розробленню моделі на основі мереж Петрі, що відповідає стадії планування автоматизованого проектування РТС. Модель розроблена відповідно до алгоритму стадії планування, що є базовим у п’ятирівневому представленні процесу оцінки проекту роботизації, і дає змогу дослідити динаміку процесу та надійність відповідної складової системи проектування РТС, забезпечуючи, тим самим, також і можливість додаткової корекції РТС у більш широкому функціональному та конструктивному спектрі.