працевлаштування

Деякі питання вимушеної міграції внутрішньо переміщених осіб в Україні

Досліджено поняття внутрішньо переміщених осіб. Зазначено, про проблеми вимушеної міграції внутрішньо переміщених осіб в Україні. 

Зростання рівня безробіття серед молоді як один з наслідків пандемії COVID-19

У статті досліджено вплив пандемії Covid-19 на макроекономічні показники Єв- ропи та окремих регіонів світу. Зокрема, відображено динаміку реального ВВП та рівня зайнятості упродовж 2012–2020 рр. Виявлено, що молоді працівники в Європі були більш схильними до втрати робочих місць під час кризи, аніж населення старшого віку. Втім, тенденція до скорочення зайнятості молоді стосується не лише Європи, а й інших регіонів світу, зокрема країн, що розвиваються, де рівень безробіття серед молоді може втричі перевищувати загальний.

Маркетинговий аналіз попиту та пропозиції на ринку праці України

Охарактеризовано теоретичні засади функціонування ринку праці та специфіку його розвитку. Проаналізовано дефініції поняття «ринок праці» та визначено його оптимальне трактування. Досліджено типові моделі ринку праці та його функції, встановлено взаємозв’язки ринку праці з іншими типами ринків. Вивчено об’єкти та суб’єктів ринку праці, ключові елементи: попит, пропозицію, ціну та вартість. Охарактеризовано типи ринкової кон’юнктури та вивчено умови їх становлення. Проведено PEST-аналіз факторів зовнішнього середовища, що визначально впливають на ринок праці.

ПРАВОВИЙ СТАТУС ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ: ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ, ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАКРІПЛЕННЯ

Досліджено поняття правового статусу трудових мігрантів. Зазначено, про законодавче закріплення правового статусу трудових мігрантів та гарантії їх особистих прав. Вказано про те, що захист прав громадян України, які працюють за кордоном, передбачає важливий обов’язок для держави створювати правові, соціально-економічні та духовні умови для реалізації їхніх прав і свобод, за яких можливо захистити права осіб, а також діяльність державних і міжнародних організацій із захисту прав людини.

Проблеми працевлаштування у кризових умовах та шляхи їх вирішення

Доведено важливість оптимізації процесу працевлаштування у кризових умовах. Проведено аналіз ринку праці та стану безробіття в Україні протягом останніх років. Виявлено різке зростання безробіття. Здійснено сегментацію ринку праці за динамікою затребуваності окремих професій.

МОТИВАЦІЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ

Розкрито результати дослідження сутності мотивації у новітніх наукових публікаціях. Виокремлено три ключові підходи до трактування мотивації: з позиції спонукання до діяльності, з позиції складової свідомості особистості; з позиції динамічного процесу. Подано авторське бачення мотивації, яке розглядається у контексті чинників, які вмотивовують людський потенціал до його капіталізації. Носії капіталізованого людського потенціалу розглядаються як зайняте на ринку праці населення. 

On the specifics of labor relations and activities in europe in the middle ages

The article analyzes the development of employment and relations of medieval European society. We also consider the impact of Christian norms in matters of work, the Middle Ages and Stages periods of employment and activities medieval shop viewed as a tool of progress of production, labor and the role of women in the Middle Ages.

Strengthening micro-entrepreneurship for the disadvantaged youth in Middle East and North Africa

The article presents the research of tools that stimulate micro-entrepreneurship for unemployed youth, facilitate self-employment, formalize entrepreneurship and lessen the gender gap in business. The proposals
developed are aimed at creating new business opportunities for the unemployed young people. Centers of Professional Orientation and Integration (CPOI) create and utilize online database, combining business and education resources.
This database is the key element of the system as it accumulates information about labor market for CPOI,

ЗАСОБИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ВИПУСКНИКІВ НА РИНКУ ПРАЦІ: ВЗАЄМОДІЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І ПРАЦЕДАВЦІВ

Обґрунтовано необхідність взаємодії навчальних закладів та працедавців на сучасному етапі розвитку ринку праці. Представлено схему, яка описує переваги як для навчальних закладів, так й для працедавців, та скерована на встановлення взаємовигідної співпраці між ними. Запропоновано основні підходи, ефективна реалізація яких дасть змогу позитивно вирішувати комплекс проблемних питань, пов’язаних з працевлаштуванням, професійним становленням та зростанням випускників на ринку праці України.