Зростання рівня безробіття серед молоді як один з наслідків пандемії COVID-19

2021;
: cc. 328 - 337
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет “Львівська політехніка”

У статті досліджено вплив пандемії Covid-19 на макроекономічні показники Єв- ропи та окремих регіонів світу. Зокрема, відображено динаміку реального ВВП та рівня зайнятості упродовж 2012–2020 рр. Виявлено, що молоді працівники в Європі були більш схильними до втрати робочих місць під час кризи, аніж населення старшого віку. Втім, тенденція до скорочення зайнятості молоді стосується не лише Європи, а й інших регіонів світу, зокрема країн, що розвиваються, де рівень безробіття серед молоді може втричі перевищувати загальний. Встановлено низку причин низької зайнятості молоді, серед яких, зокрема, бар’єр входу на ринок праці через брак досвіду, незахищеність робочих місць, висока частота добровільних звільнень і тенденція до надциклічності. Із метою подолання безробіття серед молоді сформовано низку пропозицій щодо державної політики зайнятості, за врахування можливості витіснення інших вікових груп з ринку праці.

 1. World Population Prospects 2019. URL: https://population.un.org/wpp/
 2. Statistics on unemployment and supplementary measures of labour underutilization. URL:  https://ilostat.ilo.org/topics/unemployment-and-labour-underutilization/
 3. Лисюк О. С. Безробіття як соціально-економічна проблема населення України. Збірник наукових праць ВНАУ. 2012. № 4(70). С. 48–53. URL: http://econjournal.vsau.org/files /pdfa/790.pdf
 4. Людський капітал України: стан, проблеми, перспективи відтворення / В. М. Лич, І. К. Бондар, Т. А. Заяць та ін. Київ: КНУБА, 2009.
 5. Людський розвиток в Україні: пріоритети розвитку сільських поселень у контексті децентралізації управління / Е. М. Лібанова, О. В. Макарова, Т. А. Заяць та ін. Київ: Академперіодика, 2020.
 6. Сприяння працевлаштування молоді в Україні: навч. посіб. / Ю. Маршавін, Г. Черепанова, Д. Маршавін та ін. Київ: ІПК ДСЗУ–ІПЕК, 2006.
 7. Сахарська О. А. Макроекономічний аналіз безробіття в неусталених господарських системах: дис. … канд. екон. наук: 08.00.01 / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. Львів, 2014.
 8. Інститути зайнятості  та  безробіття:  сучасні  тенденції  та  виклики  для  України /  В. М. Геєць, А. А. Гриценко, В. В. Близнюк та ін. Київ: НАН України, ДУ “Інститут економіки та прогнозування”, 2013.
 9. Rokicka M., Kłobuszewska M. The short-term economic consequences of insecure labour market positions in EU-28. EXCEPT Working Papers (10). Tallinn: Tallinn University, 2016. Available at:  https://www.except-project.eu/working-papers/
 10. O’Higgins N. Rising to the youth employment challenge: new evidence on key policy issues. Geneva: ILO, 2017. URL: https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_556949 /lang--en/index.htm
 11. Karabarbounis L., Neiman B. The Global Decline of the Labor Share. The Quarterly Journal of Economics.   2013.                    № 129(1).                     Р. 61–103.             https://doi.org/10.1093/qje/qjt032                                                         URL:  https://academic.oup.com/qje/article-abstract/129/1/61/1899422.
 12. Zimmermann K. F., Biavaschi C., Eichhorst W., Giulietti C., Kendzia M. J. at al. Youth Unemployment and Vocational Training. Foundations and Trends in Microeconomics. 2013. № 9(1–2). Р. 1–157.  http://dx.doi.org/10.1561/0700000058. URL: https://www.nowpublishers.com/article/ Details/MIC-058
 13. Rani U., Furrer M. Digital labour platforms and new forms of flexible work in developing countries: Algorithmic management of work and workers. Competition & Change. 2020. № 25(2). Р. 167189.  https://doi.org/10.1177/1024529420905187. URL: https://journals.sagepub.com/doi/abs/ 10.1177/1024529420905187
 14. The European Commission. European Economic Forecast. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2021. URL: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip156_en.pdf
 15. The International Labour Organization. Key Indicators of the Labour Market. Geneva: ILO, 2011.
 16. Manaconda M., Petrongolo B. Skill mismatch and unemployment in OECD countries. Economica. 1999. № 66. Р. 181–207.
 17. Youth unemployment rate in selected world regions in 2015 to 2019. URL:  https://www.statista.com/statistics/269640/youth-unemployment-rate-in-selected-world-regions/
 18. Unemployment rate in selected world regions between 2015 and 2020. URL:  https://www.statista.com/statistics/279790/unemployment-rate-in-seclected-world-regions/
 19. Ryan P. The School-to-Work Transition: A Cross-National Perspective. Journal of Economic Literature. 2001. № 39(1). Р. 34–92.
 20. Pagés C., Montenegro C. E. Job security and the age composition of employment: evidence from Chile. Estudios de Economia. 2007. № 34(2). Р. 109–139.
 21. O'Higgins N. Youth unemployment and employment policy: a global perspective. Geneva: ILO, 2001. URL:    https://mpra.ub.uni-muenchen.de/23698/1/youth_unemploy_end_employment_    policy.pdf
 22. Coenjaerts C., Ernst C., Fortuny M., Rei D., Pilgrim M. Youth Unemployment. Promoting pro-poor growth: employment. 2009. P. 119–132. URL: https://www.oecd.org/greengrowth/green-development/43514554.pdf
 23. O’Higgins N. Trends in the Youth Labour Market in Developing and Transition Countries. International Security Review. 2007. № 50(4/97). Р. 63–93.