МОТИВАЦІЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет "Львівська політехніка"

Розкрито результати дослідження сутності мотивації у новітніх наукових публікаціях. Виокремлено три ключові підходи до трактування мотивації: з позиції спонукання до діяльності, з позиції складової свідомості особистості; з позиції динамічного процесу. Подано авторське бачення мотивації, яке розглядається у контексті чинників, які вмотивовують людський потенціал до його капіталізації. Носії капіталізованого людського потенціалу розглядаються як зайняте на ринку праці населення. 

 Доведено, що сільські поселення України є важливою складовою її стратегічних переваг. Досліджено специфіку мотивації капіталізації людського потенціалу сільських поселень. Виділено типові причини дисбалансу мотивації зайнятості на користь міських поселень. Вони пов’язані із бідністю, специфікою локальних ринків праці, станом соціальної інфраструктури села, рівнем трудової міграції, наявністю низькопродуктивної та відсутністю інноваційної зайнятості сільського населення. Окреслено проблеми низького інноваційного потенціалу сільських територій. Обґрунтовано дестимулятори мотивації ефективної зайнятості на сільськогосподарських підприємствах, серед яких істотне значення мають такі: непрозорі механізми формування цін на сільськогосподарську продукцію, чинна структура заробітної плати, ступінь залучення банківських кредитів тощо. 

Оцінено вплив стажу працівників, їх вік, умови праці, статусне становище у трудовому колективі, наявність соціально відповідальної діяльності на формування основи високої мотивації трудової діяльності.

1. Кузьмін О. Є. (2015). Взаємозв’язок понять “мотивація” та “мотивування” у системі мотивування персоналу підприємств / О. Є. Кузьмін, О. М. Бодарецька // Бізнес Інформ. – № 1. –  С. 347–352. 2. Кіріченко О. В. (2015), Сучасна інтерпретація поняття “ мотивація” / О. В. Кіріченко // Економічний форум. – № 1. – С. 282–286. 3. Калініченко А. В. (2013). Мотивація та мотиваційний процес: сутність та поняття / А. В. Калініченко // Вісник економіки транспорту і промисловості. № 42, С. 417–420. 4. Єлець О. П. (2016). Мотивація інноваційної діяльності персоналу / О. П. Єлець // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – Вип. 2. – С. 78–83. 5. Осіпова А. Ю. (2015). Мотивація як складова механізму забезпечення ефективного використання персоналу підприємств легкої промисловості / А. Ю. Осіпова // Вісник Хмельницького національного університету “Економічні науки”. – № 4(1). – С. 54–59. 6. Павлик В. П. (2016). Мотивація працівників у забезпеченні ефективного управління сільськогосподарськими підприємствами / В. П. Павлик // Економіка АПК, № 4. – С. 81–88. 7. Карий О. І. (2008). Аналіз впливу зовнішніх і внутрішніх чинників на формування середовища проживання українських міст / О. І. Карий, Н. Ю. Глинський // Економічний простір, № 20/2. – С. 72–83. 8. Гальків Л. І. (2010). Втрати людського капіталу: теорія й методологія дослідження та діагностика : монографія /  Л. І. Гальків – Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, – 232 с. 9. Петрович Й. М.. Мотиваційні аспекти удосконалення використання трудового потенціалу промислових підприємств / Й. М. Петрович, Л. В. Галаз. – С. 339–345 // available at: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb.  10. Семикіна М. В. (2009), Мотивація ефективної зайнятості: проблеми, тенденції, вибір стратегії : монографія / М. В. Семикіна, Н. А. Іщенко, М. О. Родіонова – Кіровоград: КОД. – 200 с. 11. Е. М. Лібанова (2016). Людський розвиток в Україні. Інноваційні види зайнятості та перспективи їх розвитку : колект. моногр. / за ред. Е. М. Лібанової; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України. – К. – 328 с. 12. Краєвська Г. О. (2017). Мотивація проживання в сільських поселеннях України / Г. О. Краєвська // Демографія та соціальна економіка. – № 3. – С. 149–161. 13. Т. А. Заяць, (2017). Трансформація сільського розселення в Україні : кол. моногр. / за ред. Т. А. Заяць ; Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України. – К.. – 298 с. 14. Герчиков В. И. (2008). Управление персоналом: работник – самый эффективный ресурс компании: Учеб. пособие / В. И. Герчиков. – М.: ИНФРА-М, – 282 с.  15. Гальків Л. І. (2018). Сутність та специфіка високотехнологічних послуг / Л. І. Гальків, І. В. Розум // Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку та права: зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (Полтава, 14 травня 2018 року). – Полтава: Центр фінансовоекономічних наукових досліджень. – С. 31–33. 16. Офіційний сайт Державної служби статистики України //available at: http://ukrstat.gov.ua.