Національне законодавство та міжнародні зобов’язання у сфері запобігання та протидії домашньому насильству

Iryna Khomyshyn "National legislation and international obligations in the field of preventing and combating domestic violence".

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

В статті здійснено аналіз національного законодавства у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі. Актуалізовано визнання на законодавчому рівні поняття «Дитини-Свідка», наголошено на проблемах правозастосовної практики, коли суд не може з урахуванням обставин справи оцінювати дитину саме як потерпілу в ситуаціях, де вона стала тільки свідком домашнього насильства. Відзначено, що вимога Стамбульської конвенції – створити один або більше офіційних органів, відповідальних за координацію, виконання, моніторинг та оцінку політики та заходів для запобігання всім формам насильства та для боротьби з усіма формами насильства, які підпадають під сферу застосування цієї Конвенції отримала своє втілення покладаючи на Мінсоцполітики України формування і реалізацію державної політику у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, координацію взаємодії суб’єктів, задіяних у заходах із викорінення вказаного суспільно-небезпечного явища. Здійснено аналіз Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року, виокремлено основні завдання і заходи з виконання вказаної Програми. Зроблено висновок, що процес вдосконалення національного законодавства потребує вдосконалення з урахуванням і національних особливостей і міжнародних засад.

1.         Pro poperedzhennia nasylstva v simi: Zakon Ukrainy vid 15.11.2001r. № 2789-III URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2789-14 [in Ukrainian].

2.         Pro zapobihannia ta protydiiu domashnomu nasylstvu: Zakonu Ukrainy 07.12.2017r. № 2229-VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2229-19 [in Ukrainian].

3.         Pro ratyfikatsiiu Konventsii Rady Yevropy pro zapobihannia nasylstvu stosovno zhinok i domashnomu nasylstvu ta borotbu iz tsymy yavyshchamy 20.06.2022r. № 2319-IX URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2319-20 [in Ukrainian].

4.         Postanova Verkhovnoho sudu Ukrainy 17 liutoho 2021 r., sudova sprava №753/19409/19. URL: № 61-6763sv20 https://ips.ligazakon.net/document/ view/C018134?an=160 (data zvernennia: 02.11.2023r.). [in Ukrainian].

5.         CASE OF EREMIA v. THE REPUBLIC OF MOLDOVA. URL: https://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-119968  [in Ukrainian].

6.         Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Ministerstvo sotsialnoi polityky Ukrainy: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17.06.2015r. № 423 URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/423-2015-%D0%BF [in Ukrainian].

7.         Pro zatverdzhennia Poriadku vzaiemodii subiektiv, shcho zdiisniuiut zakhody u sferi zapobihannia ta protydii domashnomu nasylstvu i nasylstvu za oznakoiu stati: Postanovy Kabminu vid 22.08.2018 r. № 658 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/658-2018-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

8.         Pro zatverdzhennia Typovoho polozhennia pro mobilnu bryhadu sotsialno-psykholohichnoi dopomohy osobam, yaki postrazhdaly vid domashnoho nasylstva ta/abo nasylstva za oznakoiu stati: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 22 serpnia 2018r. № 654 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/654-2018-%D0%BF [in Ukrainian].

9.         Pro nevidkladni zakhody iz zapobihannia ta protydii domashnomu nasylstvu, nasylstvu za oznakoiu stati, zakhystu prav osib, yaki postrazhdaly vid takoho nasylstva: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 21.09.2020r. № 398/2020 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/398/2020 [in Ukrainian].

10.       Pytannia Derzhavnoi sotsialnoi prohramy zapobihannia ta protydii domashnomu nasylstvu ta nasylstvu za oznakoiu stati na period do 2025 roku: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 24.02.2021r. №145 URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/145-2021-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

11.       Typova prohrama dlia kryvdnykiv Ministerstvo sotsialnoi polityky Ukrainy vid 01.10.2018 № 1434 URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1222-18#Text [in Ukrainian].

12.       Berendieieva A. I., Tomina V. Yu. Stan realizatsii prohramy dlia kryvdnykiv yak spetsialnoho zakhodu shchodo protydii domashnomu nasylstvu. Problemy pravozastosuvannia pravo i suspilstvo № 1 / 2022. p.119-125 [in Ukrainian].

13.       Pro zatverdzhennia Poriadku provedennia otsinky ryzykiv vchynennia domashnoho nasylstva: Nakaz  Ministerstva sotsialnoi polityky Ukrainy Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy vid 13.03.2019 № 369/180 URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/z0333-19 [in Ukrainian].