проект

Розроблення проєкту інформаційної системи мінімізації ризиків управління людськими ресурсами

Роботу присвячено дослідженню джерел виникнення ризиків формування та управління людськими ресурсами компанії та розробленню проєкту інформаційної системи мінімізації ризиків звільнення працівників.

АНАЛІЗ РИНКУ ФРІЛАНСА В УКРАЇНІ

В статті досліджено основні тенденції розвитку ринку фрілансерів в Україні та в світі. Зокрема, у статті охарактеризовані веб-ресурси фрілансерів: Freelancehunt, Freelance, Weblancer та Kabanchik. Визначені основні позиції замовлень на веб-ресурсах, такі як програмування, копірайтинг, дизайн та переклад текстів. Також проаналізований ринок фрілансерів та виявлено постійний ріст фрілансерів як в Україні, так і у всьому світі, що має позитивні наслідки, оскільки в державі зменшується рівень безробіття.

Менеджмент інноваційних змін на підприємстві

Проаналізовано зміну ефективності проекту, що проводиться на етапах: 1) при оцінюванні проекту на передінвестиційній стадії, де оцінюється економічна безпека та ефективність засобів, що інвестуються в проект, поза зв ’язком з джерелом їхнього виникнення (власні або позикові, внутрішні або зовнішні); 2) при оцінці зміни ефективності використання власного капіталу для фінансування проекту на інвестиційній та експлуатаційній стадіях. Досліджено повернення коштів, вкладених в інвестиції, отримання прибутку, спаду продажів.

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЕКТНИХ ОФІСІВ В УМОВАХ ПОШИРЕННЯ АДАПТАЦІЙНИХ МЕТОДОЛОГІЙ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

У статті розглянуто питання ефективного управління проектним середовищем в умовах глобалізації та конвергенції інформаційних технологій. На предметному рівні розкрито сутність адаптації та необхідність застосування цього принципу в сучасних умовах. Розкрито сутність вузького та широкого розуміння адаптації управління проектами. Обґрунтовано доцільність удосконалення інструментарію проектного офісу, що формуватиме ефективне проектне середовище. Показано, що сфера прикладних проблем з часом лише ускладнюється.

Розподіл обмежених ресурсів в управлінні проектами

Проаналізовано та описано основні моделі та методи розподілу обмежених ресурсів в управлінні проектами. Розглянуто методи розподілу обмежених ресурсів із застосуванням календарного планування, пріоритетів і конкурсів. Також розглянуто основні методи розподілу обмежених ресурсів між проектами портфеля проектів.

Територіально-адміністративні зміни у львівському повіті у 1920-х. – поч. 1930-х рр. ХХ ст.: приєднання приміських гмін до “Великого Львова” та ставлення до цього противників проекту

Розглядається один з етапів територіально-адміністративних змін у Львівському повіті у міжвоєнний (1918–1939 рр.) період. Приміські села (гміни) планувалось приєднати до Львова з огляду на соціально-економічну, політичну та правову доцільність. Навколо проекту створення “Великого Львова” точились дискусії серед прихильників та противників розширення меж міста. Проаналізовано аргументи сторін, що охоплюють економічні, соціальні, адмністративні та ін. аспекти питання.

Принципи формального моделювання інформаційних систем на основі web-технологій

Розглядаються принципи моделювання web-орієнтованих інформаційних систем та приклади їх формального моделювання на основі CASE-технологій. Аналізується структурний підхід до проектування інформаційних систем. Узагальнюються деякі поняття проектування інформаційних систем. Зокрема, описуються принципи використання web-технологій в архітектурі інформаційних web-систем та пропонується найоптимальніший варіант для її використання. Пропонується архітектура web-системи та технології, які потрібно використати для задоволення потреб підприємства.

Модифікація моделі управління колективними проектами

У статті здійснено огляд та аналіз існуючих моделей управління проектами та запропоновано модель управління колективним проектом, яка забезпечує розподіл ресурсів і робіт між учасниками проектування та підтримку спільної роботи в гетерогенному розподіленому середовищі.

Моделювання процесу управління ризиками у мультипроектному середовищі

The paper proposes a method for modeling risk management in multi-project environment. Simulation was conducted and the example was provided in the article.

Застосування неповних і неточних даних в управлінні комерційними web-проектами

Ways and procedures of Project decision making in management of commercial web-projects under conditions of incomplete and inaccuracy of some are described in the paper. Principal factors of project decision making were analyzed, reasons and nature of project characteristics of incomplete and inaccuracy are defined. Procedures for reducing project characteristics of incomplete and inaccuracy levels based on fuzzy logic are developed.