ризик

Методи оперативного управління ризиками інформаційно-технологічних проектів

Досліджено структуру управління проектною діяльністю в галузі ІТ та методи оперативного управління проектними ризиками ІТ-проектів.

The structure of IT-project management and the methods of operational risk management of IT-projects have been investigated in the article.

Ризик: сутність поняття та класифікація в туристичній індустрії

У статті проаналізовано підходи до розуміння поняття «ризик» та їх трактування у різних сферах діяльності. Особливу увагу приділено вивченню ризиків у галузі туризму. Також розглянуто різницю між туристичними ризиками та ризиками туристичної індустрії. Систематизовано основні ризики, які впливають на туристичну активність у світі, поділено та погруповано їх на категорії, визначено географію поширення. Також наведено коротку характеристику кожної з виділених груп ризиків та ключові події, які до них відносяться.

Оцінювання впливу ризиків зовнішньоекономічної діяльності

Розглянуто різні підходи щодо сутності трактування поняття «ризик». Охарактеризовано різні види ризиків, які можуть впливати на підприємство при здійсненні ним зовнішньоекономічної діяльності. Сформовано процес оцінювання впливу ризиків зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних компаній через формування системи показників. Описано кожен окремий етап рекомендованого процесу. Наведено характеристику якісного та кількісного методу оцінювання. Підкреслено, що вибір ризиків, і відповідно, показників їх оцінювання залежить від об’єкту дослідження, отриманої інформації та призначення.

Управління венчурними структурами в умовах невизначеності

Дослідження розглядає проблему управління венчурними структурами в умовах невизначеності, де сучасні компанії стикаються з безпрецедентним рівнем змін та ризику. Актуальність дослідження обумовлена глобальними трансформаціями, геополітичними конфліктами, технологічними інноваціями та несподіваними змінами на ринках. У статті розглянуті стратегії управління венчурними структурами в умовах невизначеності, включаючи адаптацію до змін, диверсифікацію портфелю та залучення експертів.

Оцінка ризиків зсувної небезпеки на прикладі кадастру земельних ділянок Косівського району

Метою досліджень, які висвітлені у цій статті, є аналіз зсувної небезпеки через оцінку впливу природної складової факторів на землекористування у межах Косівського району Івано-Франківської області. Зростання кількості негативних наслідків від розвитку зсувних процесів у межах території дослідження, та у Карпатському регіоні України зокрема, потребує створення нових підходів в оцінці земельних ресурсів та формуванні цивільного будівництва, з метою зменшення негативних наслідків зсувів на довкілля та людську діяльність. Методика.

Modeling of the error determination in accepting financial decisions in conditions of uncertainty

The article presents the modeling mechanism of the error determination when making financial decisions in conditions of uncertainty and risk.  Researched modeling is based on using the assessing of the diagnosed level of enterprises' economic security with help of mathematical description and calculations of probability transitions matrix and using the research method, the method of direct and reverse interpolation, averaging, statistical and index method, root mean square error method, simulation modeling, probability theory method, matrix method, etc.  It has been studied that the most di

Теоретичне дослідження небезпек, загроз та ризиків в економічній безпеці підприємства

Висвітлено теоретичне дослідження й узагальнено визначення сутності небезпеки, загрози і ризику та з’ясовано їх місце в економічній безпеці підприємства. Схематично наведено взаємозалежність зазначених категорій, які корелюють між собою. Використано метод систематизації для виявлення детермінуючих ознак та метод групування для уточнення концептуальних підходів. Мета роботи полягає в уточненні категоріального апарату цих визначень у контексті економічної безпеки підприємств для успішної діяль- ності суб’єктів господарювання у мінливих непередбачуваних умовах.

Особливості управління ризиками у митній сфері

Стаття присвячена дослідженню теоретичних засад управління ризиками у митній справі. Визначено етапи виникнення ризиків у процесі митної діяльності, зокрема ри- зики під час контролю доставки товарів, ризики що виникають під час митного конт- ролю та митного оформлення доставки, ризики, які виявляються після факту митного оформлення, ризики під час митного аудиту. Досліджено основні завдання системи ана- лізу та керування ризиками, проаналізовано групи критеріїв ризику за певними озна- ками.

Інформаційна система підтримки процесів прийняття рішень при формуванні портфеля цінних паперів

У зв’язку із широкомасштабними змінами економіки у світі й, зокрема, в Україні останнім часом спостерігається значне підвищення інтересу до завдань теорії інвестицій. Прикладом може слугувати активізація останніми роками купівлі акцій великих міжнародних компаній та криптовалют і відповідно стрімке зростання їх вартостей. Відомо, що як особливий випадок у теорії інвестицій розглядають завдання оптимізації інвестиційних портфелів.

APPLICATION OF FORMALIZED MODELS OF EVENTS FOR EVALUATION OF DANGER AND ACCIDENT ASSESSMENT OF THE COMPRESSOR STATION OF THE MAIN PIPELINE

An effective approach to solving the problem of reducing man-made hazards is the use of specialized systems for forecasting and minimizing risks. The theoretical basis for hazard assessment is probabilistic safety analysis (IAB). The most common method of assessing the danger and accident is the development of formalized models of events is the use of logical-probabilistic models "failure tree" (FTA) and "event tree" (ETA). These methods are widely used in the world to analyze the risk of accidents at facilities with increased levels of danger.