соціальна відповідальність

Реалізація положень статті 13 Конституції України

У роботі аналізується спосіб реалізації положень статті 13 Конституції України відповідно до норм Податкового кодексу України. Виявлено, що право власності українського народу на надра реалізується неналежно і потребує радикальних змін. Це питання в роботі вирішується шляхом визначення складових ціни на сировину, яка видобувається в Україні. Ціну реалізації пропонується визначити як суму двох складових: ціни видобування плюс рента.

Роль фандрейзингу в умовах розширення джерел фінансування ініціатив вітчизняних суб’єктів господарювання: міжнародний досвід та особливості застосування у час війни

Обґрунтовано актуальність застосування інструментарію фандрейзингу для забезпечення ефективного функціонування організацій, зокрема суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), що потребують додаткового залучення ресурсів. Досліджено сутність поняття фандрейзингу, виокремлено його етапи та інструменти. Ідентифіковано особливості фандрейзингової діяльності у Сполучених Штатах Америки з позиції високого рівня розвитку демократичного суспільства. Проаналізовано варіант успішного залучення фінансових ресурсів на прикладі українського благодійного фонду «Повернись живим».

Особливості впровадження та розвитку циркулярної економіки в Україні

Розкрито сутність концепції «циркулярної економіки», проаналізовано основні циркулярні бізнес-моделі, їх сутність та переваги в практичному застосуванні на основі дослідження досвіду їх впровадження та використання на міжнародних та вітчизняних підприємствах. Встановлено особливості впровадження принципів циркулярної економіки в Україні на основі аналізування джерел фінансування інноваційної діяльності та частки інноваційних підприємств у загальному обсязі. Обґрунтовано доцільність впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій на вітчизняних підприємствах.

Соціальна відповідальність бізнесу: поняття, типологія та чинники формування

Проаналізовано підходи до визначення поняття «соціальна відповідальність». Досліджено види соціальної відповідальності та її прояви. Зроблено висновок, що ініціа- тиви корпоративної соціальної відповідальності ґрунтуються на чотирьох різних кате- горіях. Запропоновано розділити усі чинники, що впливають на формування та роз- виток соціальної відповідальності компанії, на дві групи: чинники дії та чинники забезпечення. У статті охарактеризовано один із можливих варіантів процесу фінансово- економічного забезпечення соціальної відповідальності.

СТАНДАРТИ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ДІЯЛЬНОСТІ КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНИХ ЛАБОРАТОРІЙ

Сучасний розвиток держави і постійне посилення конкурентної боротьби вимагають пошуку нових, ефективніших стратегічних можливостей підприємств, серед яких великого значення набуває соціальна відповідальність. Комплексне соціоекономічне дослідження соціальної відповідальності в Україні нині є вимогою часу.

Preconditions for Introducing Integrated Reporting in Ukraine

 Transformations taking place nowadays in the global economy require new approaches to scientific research related to providing the users with the information on activities of economic entities. Traditional approaches to presenting information, which are regulated by legislation, do not satisfy the users any more.

Social accounting: methodological approach and organizational support

Modern management system actualizes the need for monitoring the performance
evaluation of social programs, particularly in terms of personalized costs of conservation,
restoration and rational use of labor resources. Social responsibility of business – is a concept
that encourages business entities to consider the interests of society by taking responsibility for
the impact of performance on consumers, stakeholders, employees, communities and the
environment. Therefore, the baseline corporate social responsibility (CSR) should be

Corporate social responsibility towards he environment – the involvement of polish enterprises in the implementation of the idea of csr

One of the desirable features that helps to succeed today, is to be a socially responsible
company. CSR is a concept of enterprise management, which consists of a conscious,
sustainable action oriented not only on financial profit and economic aspects, but also takes
into account the needs and requirements of social and environmental matters connected with
the company's environment. CSR covers a wide variety of stakeholder relations existing inside
and outside of the company’s operation. The main area of corporate social responsibility is the