Особливості професійного праворозуміння

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-10-number-2-38...
Mykhailo Kelman. Features of professional legal understanding.

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Анотація. Актуальність зазначеної проблематики полягає в аналізі наявних у пра- вовій доктрині підходів до інтерпретації праворозуміння як ключової категорії юрис- пруденції. Розкрито природу професійного праворозуміння як його окремого рівня (ви- ду). Окреслено особливості професійного праворозуміння юристів-практиків у різних правових сім’ях сучасності. Визначено, що динаміка змін у житті сучасного суспільства, все більша його індивідуалізація та глобалізація відображаються в радикальній транс- формації правової реальності, впливають на весь правовий інструментарій і професійну підготовку юристів. У контексті таких змін нового бачення набувають питання профе- сійного праворозуміння як праксеологічної основи практичної юридичної діяльності.
Проблема професійного праворозуміння є вкрай важливою і складною, оскільки не зводиться до простого знання національного і міжнародного права та використання цих знань у процесі вирішення конкретних юридичних справ. Юридична діяльність по- требує поєднання абстрактного і конкретного, виокремлення правового аспекту будь- якої проблеми, що розглядається, узагальнення та класифікації різноманітних юридич- но значущих явищ, подій і фактів. Зроблено висновок, що смислова характеристика права і професії юриста завжди пов’язані з можливостями запобігання виникненню конфліктних ситуацій, а у разі виникнення конфліктів – досягнення оптимального їх вирішення. Так само як метою права з моменту його становлення у стародавньому сус- пільстві до наших часів є забезпечення цілісності людського існування від роду чи пле- мені у стародавньому суспільстві до сім’ї та держави в сучасному житті. Якщо науково- теоретичне праворозуміння передбачає досягнення систематизованості, впорядкованос- ті, визначеності норм права, то професійне розуміння права акцентує увагу на його ін- дивідуалізованих формах, що передбачають активний, творчий вплив юристиків- практиків тощо.
На формування, функціонування та розвиток професійного праворозуміння суттє- во впливають не тільки, чи навіть інколи не так раціональні, як ірраціональні моменти (аспекти), притаманні індивідуальній творчості суб’єктів практичної юридичної діяль- ності. У межах розуміння сутності права знаходиться першоджерело проблемності юри- дичної науки в цілому. Упродовж багатовікової історії генези права науковий інтерес до нього не згасає, а, навпаки, постійно зростає.

1.Koziubra M.I. (2013). Pravorozuminnia: pliuralizm pidkhodiv ta mozhlyvosti yikh poiednannia.  [Legal understanding: pluralism of approaches and possibilities of their combination]. Zahalnoteoretychne pravoznavstvo, verkhovenstvo prava ta Ukraina. Zb. nauk. statei. K.: DUKh I LITERA. S. 187-211. [in Ukrainian].

2.Zahalna teoriia prava: pidruchnyk (2020) [General theory of law: textbook] / O.V. Petryshyn, D.V. Lukianov, S.I. Maksymov, V.S. Smorodynskyi ta in.; za red. O.V. Petryshyna. Kharkiv: Pravo. 568 s. [in Ukrainian].

3.Shcherbaniuk O. & Hrinenko O. (2015) Pravovi doktryny yak fundament rozvytku yurydychnoi nauky. [Legal doctrines as a foundation for the development of legal science]. Pravo Ukrainy. № 9. S. 201-208. [in Ukrainian].

4.Makarchuk V.S. (2003) Osnovy rymskoho pryvatnoho prava: navch. posibnyk [Basics of Roman private law: education manual]. 2-he vyd., dop. K.: Atika. 234 s. [in Ukrainian].

5.Vovk V.M. (2011) Bivalentnist rymskoi pravovoi diisnosti: monohrafiia. [Bivalence of Roman legal reality: monograph].Poltava: «Poltavskyi literator». 248 s. [in Ukrainian].

6.Tolkach A.M. (2018) «Zolota piatirka» rymskykh yurystiv ta yikh vklad u rozvytok yurysprudentsii. [The "Golden Five" of Roman lawyers and their contribution to the development of jurisprudence]. Porivnialno-analitychne pravo. № 4. S. 29-35. [in Ukrainian].

7.Husariev S.D. (2006) Yurydychna profesiia v konteksti pravovoi spadshchyny Rymu. [The legal profession in the context of the legal heritage of Rome]. Chasopys Kyivskoho universytetu prava. № 1. S. 21-29. [in Ukrainian].

8.Patei-Bratasiuk M. (2010) Antropotsentrychna teoriia prava: navch. posibnyk. [Anthropocentric theory of law]. K.: Lira-K. 396 s. [in Ukrainian].

9.Nadolnyi I.F. (2000) Filosofiia: kurs lektsii. [Philosophy: a course of lectures]. K.: Vikar. 276 s. [in Ukrainian].

10.Rassel B. (1995) Istoriia zakhidnoi filosofii / per. z anhl.[History of Western philosophy / trans. from English]. K.: Osnovy. 759 s. [in Ukrainian].

11.Iatskiv I.Ia. (2018) Zabezpechennia efektyvnosti normatyvno-pravovykh aktiv orhaniv publichnoho upravlinnia: vitchyznianyi i yevropeiskyi dosvid. [Ensuring the effectiveness of regulatory acts of public administration bodies: domestic and European experience]. Zbirnyk naukovykh prats NADU. Vyp. 2. S. 24-40. [in Ukrainian].

12.Matiukhin O.A. (2015) Zhyttia yak naivyshcha tsinnist buttia – providna ideia filosofii Alberta Shveitsera. [Life as the highest value of being is the leading idea of ​​Albert Schweitzer's philosophy]. Filosofiia. Kulturolohiia. № 2. S. 5-50. [in Ukrainian].

13.Belov D.M. & Lenher Ya.I. (2008) Pravova reforma: zasoby ta tekhnolohiia. [Legal reform: means and technology]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia «Pravo». Vyp. 11. S. 88-92. [in Ukrainian].

14.Kucheriavenko M. & Smychok Ye. (2019) Liustratsiia pravosuddia: vchymosia sudyty po-novomu. [Lustration of justice: learning to judge in a new way]. Yurydychnyi zhurnal. № 4/5. S. 144-147. [in Ukrainian].