Правова природа праці засуджених, її цілі, завдання та особливості регулювання

Roman Shai. Sofia Lupii. The legal nature of convicted persons` labor, its goals, tasks and regulation features.

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Національний університет «Львівська політехніка»

У даній статті буде досліджено правову природу і висвітлено проблемні питання залучення засуджених, які відбувають покарання у виді позбавлення волі на певний строк, до суспільно корисної праці. Розкрито цілі і завдання суспільно корисної праці як засобу виправлення і ресоціалізації таких засуджених. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення чинного кримінально-виконавчого законодавства в частині правового регулювання застосування суспільно корисної праці до засуджених, які відбувають покарання у виді позбавлення волі.

У роботі автор звернув увагу на те, що одним із вагомих складників нормального функціонування будь-якого суспільства була й залишається праця, без якої неможливе виробництво матеріальних і культурних благ. Праця – це першооснова й необхідна умова життя людей і суспільств. Праця насамперед формує людину, виховує її волю та риси характеру. Потрібно зазначити, що праця є не лише засобом біологічного розвитку людини, але й інструментом для постійного розвитку, формування потреб особистості, сприяє зростанню її здібностей, навичок та умінь їх використання.

Автор вважає за потрібне, щоб держава забезпечила належне матеріальне та фінансове забезпечення установ виконання покарань, забезпечила засудженим можливість вибору бажаної сфери діяльності, відповідно до їхньої спеціальності й побажань, забезпечила належний рівень оплати праці та створення потрібних для неї умов. Усе це сприятиме позитивному ставленню засудженого до праці, власному бажанню займатися нею, щоб повернутись у суспільство повноцінним її членом.

Зважаючи на основні положення про роль праці в розвитку суспільства й формуванні людської свідомості, вона є одним із основних засобів виправлення та ресоціалізації засуджених.

1.​Pro vnesennia zmin do Kryminalno-vykonavchoho kodeksu Ukrainy shchodo adaptatsii pravovoho statusu zasudzhenoho do yevropeiskykh standartiv.[On making changes to the Criminal and Executive Code of Ukraine regarding the adaptation of the legal status of the convicted person to European standards]: Zakon Ukrainy vid 08 kvitnia 2014 roku № 1186-VII.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1186-18#Text.[in Ukrainian].

2.​Hradetskyi A.V. (2013). Mekhanizm pravovoho rehuliuvannia pratsi zasudzhenykh. [The mechanism of legal regulation of convict labor] Derzhava ta rehiony. Seriia: Pravo. № 2 (40). S. 124−128. [in Ukrainian].

3.​Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine]: Zakon Ukrainy vid 28 chervnia 1996 r. № 254k/96-VR / Verkhovna Rada Ukrainy. URL: http://zakon2.rada.gov.ua Laws/show/254k/96-vr. [in Ukrainian].

4.​Kryminalno-vykonavchyi kodeks Ukrainy [Criminal and Executive Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy vid 11 lypnia 2003 r. № 1129-IV. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/1129-15[in Ukrainian].

5.​Badyra V.A., Denysov S.F., Denysova T.A, ta in.; za red. Denysovoi T.A. (2008). Kryminalno-vykonavche pravo : navchalnyi posibnyk. [Criminal executive law: study guide]. K. : Istyna,  400 s. [in Ukrainian].

6.​Starkiv I.M. (2010).Osoblyvosti realizatsii prava na pratsiu v mistsiakh pozbavlennia voli .[ Peculiarities of the implementation of the right to work in places of deprivation of liberty]. Materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii molodykh vchenykh ta aspirantiv «Vdoskonalennia pravovoho zakhystu prav ta osnovnykh svobod liudyny i hromadianyna» (m. Ivano-Frankivsk, 23.04.2010 r.).  Ivano-Frankivsk,  S. 122-124. [in Ukrainian].

7.​Zhernakov V. (1997). Poniattia prymusovoi pratsi za zakonodavstvom Ukrainy. [The concept of forced labor under the legislation of Ukraine].Pravo Ukrainy. № 10.  S. 35-39, 43. [in Ukrainian].

8.​Minimalni standartni pravyla povodzhennia z viazniamy. [Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners]: Mizhnarodnyi dokument OON vid 30.08.1955 r. URL http://zakon2.rada. gov.ua/ laws/show/995_212. [in Ukrainian].

9.​Kodeks zakoniv pro pratsiu Ukrainy [Code of Labor Laws of Ukraine]: Zakon Ukrainy: vid 10.12.1971 r. № 322-VIII. Data onovlennia: 20.02.2023. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/322-08#Text [in Ukrainian].

10.​Pro zatverdzhennia Instruktsii pro umovy pratsi ta zarobitnu platu zasudzhenykh do obmezhennia voli abo pozbavlennia voli [On the approval of the Instruction on working conditions and wages of those sentenced to restriction of liberty or deprivation of liberty]: nakaz Ministerstva yustytsii Ukrainy vid 07.03.2013 r. № 396/5. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2013. № 23. St. 798. [in Ukrainian].

11.​Pro zatverdzhennia Pravyl vnutrishnoho rozporiadku ustanov vykonannia pokaran. [On the approval of the Rules of the internal procedure of institutions for the execution of punishments]: nakaz Ministerstva yustytsii Ukrainy vid 28.08.2018 № 2823/5 (zareiestr. v Ministerstvi yustytsii Ukrainy 05.09.2018 r. za № 1010/32462). Data onovlennia: 20.02.2023. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/z1010-18#Text [in Ukrainian].

12.​Stepaniuk A.Kh. (2006). Kryminalno-vykonavche pravo: navchalnyi posibnyk. [Criminal law: a study guide]. Kharkiv : Pravo, 320 c. [in Ukrainian].