Інформація як об’єкт цивільних прав: концептуальний вимір

2022;
: 113-118

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-335-2...
Antsyferova M., Chornopyska V. Information as an object of civil rights: the conceptual dimension.

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Національний університет «Львівська політехніка»

У статті позначено необхідність об’єктивації категорії «інформація» та налагодження правової бази для її регулювання, розглянуті існуючі нормативно-правові акти, що регулюють інформацію. 

Відзначено необхідність розгляду як об’єкт цивільного права лише тієї інформації, що є результатом людської діяльності. 

Поставлено проблемне питання про віднесення інформації до об’єктів цивільного права, для відповіді на це питання проаналізовано ознаки об’єкта цивільного права, виведені вченими-цивілістами. 

Розглянуто такі ознаки: дискретність, юридична прив’язка, корисність, системність, можливість бути об’єктом правовідносин. 

На підставі зіставлення цих ознак та ознак інформації зроблено відповідні висновки, що інформація є благом, що має певний носій, вона здатна брати участь у цивільному обороті та бути об’єктом цивільних правовідносин, мати механізми захисту від незаконного використання. У сукупності всі ці ознаки характеризують інформацію, як об’єкт цивільного права.

1. Zaika I, Skrypnyk V. (2017). Informatsiia v systemi obiektiv tsyvilnykh prav. [Information in the system of civil rights objects]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. Р. 240–245. [in Ukrainian].

2. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy. [The Civil Code of Ukraine]. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (Accessed: 13.05.2022 р.). [in Ukrainian].

3. Kokhanovska O. V. (2014). Vtilennia ta realizatsiia idei rozrobnykiv TSK Ukrainy shchodo normatyvnoho zakriplennia poniattia ta vydiv obiektiv tsyvilnykh prav. [Implementation and implementation of the ideas of the developers of the Central Committee of Ukraine regarding the normative consolidation of the concept and types of objects of civil rights.]. Aktualni problemy pryvanoho prava: Zbirnyk statei do yuvileiu doktora yuryd. nauk, prof. N.S. Kuznietsovoi. Vidp. red. R. A. Maidanyk ta O. V. Kokhanovska. Kyiv: PrAT «Iurydychna praktyka». Р. 247–271. [in Ukrainian].

4. Zakon Ukrainy «Pro informatsiiu». [Law of Ukraine «On Information»]. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text(Accessed: 13.05.2022 р.). [in Ukrainian].

5. Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy «Pro obmezhennia monopolizmu ta nedopushchennia nedobrosovisnoi konkurentsii u pidpryiemnytskii diialnosti».[On Amendments to the Law of Ukraine «On Restriction of Monopoly and Prevention of Unfair Competition in Business Activity»]. (vtratyv chynnist). Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/154/98-%D0%B2%D1%80#Text (Accessed: 13.05.2022 р.). [in Ukrainian].

6. Petrov Ye. V. (2003). Informatsiia yak obiekt tsyvilno-pravovykh vidnosyn. [Information as an object of civil legal relations]. avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.03. Nats. un-t vnutr. sprav. Kharkiv. 20 s. [in Ukrainian].

7. Slipchenko S. O. (2013). Osobysti nemainovi pravovidnosyny shchodo oborotozdatnykh obiektiv: monohrafiia. [Personal non-property legal relations regarding defense objects: monograph]. Kharkiv: Dysa plius. 552 p. [in Ukrainian].

8. Honcharova A. V., Murach D. V. (2021) Informatsiia yak obiekt tsyvilnoho prava: filosofsko-pravovyi aspekt. [Information as an object of civil law: a philosophical and legal aspect]. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal. No 1. P. 67–71. [in Ukrainian].

9. Bieliakov K. I. (2006). Informatsiia v pravi: teoriia i praktyka: monohrafiia. [Information in law: theory and practice: monograph]. DNDI M-va vnutrish. sprav Ukrainy. Kyiv: KVITs. 116 p.

10. Kodynets A.O. (2015). Informatsiia yak obiekt tsyvilnykh prav: kontseptsiia, metodolohiia, pravova pryroda.[Information as an object of civil rights: concept, methodology, legal nature]. Pravo Ukrainy. No 1. 2015. P. 107–115. [in Ukrainian].