Вплив війни на правила реалізації державно-приватного партнерства у сфері культури України

DG.
2023;
: сс. 157 - 168
1
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Досліджено основні причини та проблеми, які гальмують розвиток дер- жавно-приватного партнерства в Україні та потребують законодавчих змін на сучасному етапі. Розглянуто наслідки російського військового вторгнення для культурної сфери України та внутрішньої економіки загалом. Проаналізовано нормативно-правову базу з питань врегулювання механізмів державно-приватного партнерства у процесі відбудови держави у воєнний та післявоєнний час та, зокрема, відновлення та функціонування сфери культури. Проведено огляд законодавчих змін, спрямованих на врегулювання нагальних проблем у сфері державно-приватного партнерства. Подано пропозиції щодо вдосконалення механізмів регулювання державно-приватного партнерства у сфері культури України з урахуванням специфіки цієї сфери.

  1. В Україні посилили гарантії для бізнесу у рамках державно-приватного партнерства                 /       Міністерство           економіки      України.     URL:    https://www.me.gov.ua/ News/Detail?lang=uk-UA&id=29e47fc8-cf80-48ea-9999-81ee31fff725&title=Vukraini PosililiGarantiiDliaBiznesu URamkakhDerzhavnoprivatnogoPartnerstva.
  2. Про внесення змін до Бюджетного кодексу України : Закон України від 15.02.2022 р. № 2043-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2043-20#Text.
  3. Про внесення змін до деяких законів України щодо створення умов для реалізації проектів у сфері розвитку об’єктів культурного призначення та управління пам’ятками культурної спадщини в рамках державно-приватного партнерства : Проєкт Закону від 20.07.2021 р. № 5808 URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=72577.
  4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдоско- налення механізму залучення приватних інвестицій з використанням механізму державно-приватного партнерства для пришвидшення відновлення зруйнованих війною об’єктів та будівництва нових об’єктів, пов’язаних із післявоєнною перебудовою економіки України : Проєкт Закону від 01.07.2022 р. № 7508. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39902.
  5. Про внесення змін до Закону України “Про військово-цивільні адмініст- рації” щодо здійснення повноважень відповідної ради, передбачених Законом України “Про державно-приватне партнерство” : Проєкт Закону від 12.05.2020 р. № 3462. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/2278.
  6. Про внесення змін до Земельного Кодексу України щодо вдосконалення механізму залучення приватних інвестицій з використанням механізму державно- приватного партнерства для пришвидшення відновлення зруйнованих  війною об’єктів та будівництва нових об’єктів, пов’язаних з післявоєнною перебудовою еко- номіки України : Проєкт Закону від 20.07.2021 р. № 5808. URL: https://itd.rada.gov. ua/billInfo/Bills/Card/39978.
  7. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопору- шення щодо вдосконалення механізму залучення приватних інвестицій з вико- ристанням механізму державно-приватного партнерства для пришвидшення відновлення зруйнованих війною об’єктів та будівництва нових об’єктів, пов’язаних з післявоєнною перебудовою економіки України : Проєкт Закону від 08.07.2022 р. № 7537. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39976.
  8. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо реалізації проектів на умовах державно-приватного партнерства : Проєкт Закону від 15.06.2020 р. № 3655. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69139.
  9. Про затвердження Порядку спрямування коштів на підготовку проектів державно-приватного партнерства та виконання довгострокових зобов’язань у рамках державно-приватного партнерства щодо об’єктів державної власності : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 березня 2023 р. № 222. URL: https://ips.ligazakon.net/document/KP230222?from=legislation&hide=true.